MASAK’da Vergi kimlik numarasının teyidinde serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ile yeminli mali müşavirlerce tasdiklenmiş vergi levhaları kullanılabilir mi?

Vergi levhasının tasdikine ve asılmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi ile 142, 143 ve 146 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ve 224 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklamalar yapılmış, 272 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde de; mükelleflerin tasdik işlemini vergi dairelerine yaptırabilecekleri gibi belirtilen esaslar dahilinde, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlere de tasdik ettirebilecekleri belirtilmiştir.

Bu nedenle, usulü dairesinde serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler tarafından tasdik edilen vergi levhalarının tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarının teyidinde kullanılması mümkündür.

MASAK’da Vergi levhası adres teyidinde kullanılabilir mi?

Tedbirler Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesine göre, gerçek kişilerde sürekli iş ilişkisinde beyan edilen adresin doğruluğu herhangi bir kamu tarafından verilen belge üzerinden yapılabilmektedir.

Dolayısıyla, vergi daireleri tarafından verilen vergi levhasının kamu kurumu tarafından verilen belge kapsamında değerlendirilmesi mümkün olup, vergi levhası müşterinin beyan ettiği adresin teyidinde kullanılabilecektir.

Diğer taraftan vergi levhalarının, geçerli döneme ait olması ve üzerinde yazılı adresin müşterinin geçerli ve en son adresi olması kaydıyla, gerçek kişi müşterinin adres teyidi bakımından geçerli belge olarak kullanılabileceği tabiidir.

Hisselerinin tamamı ya da çoğunluğu bir kamu kurumuna ait olan bankalar tarafından verilen belgeler adres teyidi bakımından geçerli midir?

Tedbirler Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca “Sürekli iş ilişkisi tesisinde beyan edilen adresin doğruluğu; yerleşim yeri belgesi, ilgili adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge veya Başkanlıkça uygun görülen diğer belge ve yöntemlerle teyit edilir.”

Tedbirler Yönetmeliği’nin 4/1-a maddesinde bankalar yükümlü olarak sayıldığından ve bu kapsamda yukarıda belirtilen adres teyidi yükümlülüğünün de muhatabı bulunduklarından, hisselerinin tamamı ya da çoğunluğu bir kamu kurumuna ait bulunan bir banka tarafından adres teyidine yönelik olarak verilecek belgenin kabulü mümkün bulunmamaktadır.

Kaynak: masak.gov.tr