5549 sayılı Kanunun 19/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmeliğin (Erteleme Yönetmeliği) 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde yedi iş günü olarak belirlenen süre nasıl hesaplanacaktır?

Erteleme Yönetmeliğinin;

– 4 üncü maddesi kapsamında şüpheli işlem bildirimlerine istinaden işlemin ertelenmesinde, erteleme süresinin yükümlü tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulan tarihten itibaren yedi iş gününü geçemeyeceği,

– 5 inci maddesi kapsamında Başkanlıkça tespit edilen malvarlıklarına ilişkin işlemlerin ertelenmesinde, yükümlülerin tebliğ edilen kararda belirtilen işlemleri tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü süresince gerçekleştiremeyecekleri,

– 6 ncı maddesi kapsamında yurtdışı muadil kurumlardan alınan talepler kapsamındaki malvarlıklarına ilişkin işlemlerin ertelenmesinde, tebliğ edilen kararda belirtilen işlemlerin yine tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü süresince gerçekleştirilemeyeceği,

düzenlenmiştir.

Her üç uygulamanın da esası birbirinden farklı olup; 4 üncü madde kapsamında şüpheli işlem bildirimini işlemin ertelenmesi talebi ile Başkanlığa gönderen yükümlüler, işlem hakkında Bakan tarafından verilecek karar Başkanlıkça kendilerine tebliğ edilinceye kadar işlemi gerçekleştirmekten imtina ederler. İşlemin ertelenmesi yükümlü tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulan tarihten itibaren yedi iş gününü geçemeyecektir. Görüleceği üzere söz konusu madde uyarınca yedi iş günlük sürenin belirlenmesinde karar değil bildirim tarihi esas alınmıştır. Ayrıca 13 sıra Nolu MASAK Genel Tebliğinin -10/08/2016 tarihli ve 29797 Resmi Gazete’de yayımlanan 15 Nolu MASAK Genel Tebliği ile değişik- 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında işlem hakkındaki kararın söz konusu süre içerisinde tebliğ edilmemesi durumunda erteleme talebine konu işlemin gerçekleştirilebileceği öngörülmüştür.

Bu kapsamda; Erteleme Yönetmeliğinin 4, 5 ve 6 ncı maddelerindeki yedi iş günlük sürenin hesabında, başlangıç tarihi olarak bildirim veya tebligatın yapıldığı tarihten bir sonraki gün esas alınacaktır.

Diğer taraftan 17/08/2016 tarihli ve 29804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi uyarınca; terör örgütlerine ve Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilgili olarak 5549 sayılı Kanunun 19/A maddesinin birinci fıkrasında yedi iş günü olarak belirlenen süre, olağanüstü halin devamı süresince otuz iş günü olarak uygulanacaktır.

Kaynak: masak.gov.tr


One thought on “5549 sayılı Kanunun 19/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmeliğin (Erteleme Yönetmeliği) 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde yedi iş günü olarak belirlenen süre nasıl hesaplanacaktır?

  1. benım emelı masım boloke komus masl ne zaman bolok kalkar cevaplarsanız sevnırım eposta adresım gondersın mıntarım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir