Basit Usulde Vergilendirilmenin Özel Şartları Nelerdir?

Basit Usulde Vergilendirilmenin Özel Şartları Nelerdir?
1 cevap

 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının;
 • 2011 takvim yılı için 64.000 TL,
 • 2012 takvim yılı için 70.000 TL,
veya yıllık satışları tutarının;
 • 2011 takvim yılı için 96.000 TL,
 • 2012 takvim yılı için 105.000 TL’yi aşmaması.
 1. (1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının;
 • 2011 takvim yılı için 32.000 TL,
 • 2012 takvim yılı için 35.000 TL’yi aşmaması.
 1. (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının;
 • 2011 takvim yılı için 64.000 TL,
 • 2012 takvim yılı için 70.000 TL’yi aşmaması.
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için (1) ve (3) numaralı bentlerde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır. Anılan maddelerin ticaretini yapanların 2012 yılında basit usulden yararlanmaları için belirlenen hadler 280 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğinde yayımlanmıştır. Kaynak: gib.gov.tr

60