Basit usulden yararlanamayacak olanlar kimlerdir?

Basit usulden yararlanamayacak olanlar kimlerdir?
1 cevap

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci Maddesi Hükmüne Göre Faydalanamayacaklar:

 1. Kollektif şirket ortakları ile, komandit şirketlerin komandite ortakları,
 2. İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar,
 3. Sarraflar ve kıymetli mücevherat alım satımı ile uğraşanlar,
 4. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar,
 5. Sigorta prodüktörleri,
 6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler,
 7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar,
 8. Tavassut (aracılık) işi yapanlar (dayıbaşılar hariç),
 9. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler,
 10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri, (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç),
 11. Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.
Bakanlar Kurulu Kararları Uyarınca Gerçek Usul Kapsamına Alınanlar: Gelir Vergisi Kanununun 51 nci maddesinin 12 numaralı bendinde yer alan yetkiye istinaden yayımlanan ve halen yürürlükte olan Bakanlar Kurulu Kararlarında belirtilen faaliyetleri yapan mükellefler de basit usulden faydalanamazlar.
 • 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları Uyarınca Gerçek Usul Kapsamına Alınanlar; 
Büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000’den az olan yerler hariç), mücavir alan sınırları dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde;
 1. Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,
 2. Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar,
 3. İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,
 4. Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,
 5. Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,
 6. Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler,
01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.
 • 8/5521 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları Uyarınca Gerçek Usul Kapsamına Alınanlar;
Zirai mahsul satın alarak bu mahsulleri kısmen veya tamamen tüketici dışında kalanlara satan ticaret erbabı 01.01.1983 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.
 • 92/2683 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları Uyarınca Gerçek Usul Kapsamına Alınanlar;
Her türlü televizyon, video, radyo, teyp, müzik seti, disk-çalar, kamera, bilgisayar, soğutucu, çamaşır ve bulaşık makinası, elektrikli süpürge, elektronik müzik aletleri, elektrikli dikiş makinası ile elektrikle çalışan benzeri eşyaların alım-satımı ve üretimi ile uğraşan mükellefler gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.

75