Bilançoya göre defter tutanlar geçmiş yıl zararlarını geçici vergiden mahsup edebilirler mi?

Bilançoya göre defter tutanlar geçmiş yıl zararlarını geçici vergiden mahsup edebilirler mi?
1 cevap

Geçici vergi matrahının hesaplanmasında, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde indirimi mümkün olan geçmiş yıl zararları dikkate alınacaktır. Kaynak: gib.gov.tr

72