Teori ile pratiğin kardeşliği nasıldır?

Teorinin gözü bir ise, pratiğin gözü bindir. Bir güzel uygulama örneği, bin teoriye bedeldir. Ancak teorisiz pratik olmadığı gibi, pratiksiz de teori olmaz. Öğrenmesini öğrenmede, teori ve pratik, birbirini tamamlayan bir bütünün, iki ayrı alanıdır. Teorinin geçerliliği pratiğe, pratiğin gücü teoriye dayanır. İnsanın ve tabiatın yapısında gizlenen kusursuzluğun sırları ancak teoriyle pratiğin el ele vermesiyle çözülür.

Kaynak: N. Gürdoğan, Bilmek İle Yapmak Arasında Dağlar Vardır yazısından alınmıştır


Statik kuvvetler nedir?

Statik kuvvetler, değişken olmayan kuvvetler ile aracın ömrü boyunca en fazla 5.103 defa tekrarlanan kuvvetlerdir. Statik kuvvetler, taşıtın kendi öz ağırlığı ve yükü, fren ve kalkış kuvvetleri, viraj kuvvetleri, burulma kuvvetleri münferit darbe kuvvetleri, çekici ile römork arası bindirme kuvvetleri olarak sayılabilir.

Kaynak: nenedir.com.tr


Simülasyon (Benzetim) Nedir?

Simülasyon

Simülasyon (Benzetim), gerçek bir dünya süreci veya sisteminin işletilmesinin zaman üzerinden taklit edilmesidir. Sistem objeleri arasında tanımlanmış ilişkileri içeren sistem veya süreçlerin bir modelidir.

Benzetim bir araçtır. Benzetim günümüzde mevcut olan ve daha önemlisi de yarın da mevcut olabilecek işlemler hakkında objektif bilgiler sağlar. Benzetim gerçek bir şeyin taklit edilerek yapılmasıdır. Benzetim, taklit edilen gerçek bir olayın genelde bilgisayar yardımıyla modellenmesidir. Örneğin bilgisayar üzerindeki bir uçuş simülatörü, uçuşun bazı kurallarının bir bilgisayar üzerinde öğretilmesi amacıyla kullanılan bir benzetim modelidir. Pilotun kokpitte göreceği ekranın bir benzerini bilgisayar ekranında görmesi ve uçuşu kontrol etme işlemlerini sanki de gerçekten uçaktaymış gibi yapması, bir benzetim olayıdır.

Kısaca, bir sistemin simülasyonu, bu sistemi temsil edebilecek bir model oluşturma işlemidir. Simülasyon, gerçek hayattaki olayların bilgisayar ortamına aktarılması işlemidir.

Kaynak: Prof. Dr. Asaf Varol, Benzetim (Simülasyon) yazısından alınmıştır


Ses nedir?

Ses Nedir

Titreşim yapan bir kaynağın hava basıncında yaptığı dalgalanmalar ile oluşan ve insanda işitme duygusunu uyaran fiziksel bir hadisedir.

Kaynak: nenedir.com.tr


Teknoloji – Bilim arakesiti nedir?

Teknoloji bir yandan bilimin uygulama alanı gibi gözükürken bir yandan da “uygulamalı bilim” olarak kabul ediliyor. Ancak bilim-teknoloji işbirliği son yüzyılların eseridir. Daha önceki zamanlarda bilim ve teknoloji ayrı ayrı gelişen iki alan gibi görünüyordu (mesela antik Yunan ve Roma dönemlerinde).

Gerçi teknolojinin bilim desteği olmadan kendi başına geliştiği olmuştur, ama son yüzyılların sistemli ve önemli teknolojik buluşları bilimsel bilgi ve araştırma sayesinde olmaktadır. Doğru bilgiye dayanmayan ama “bilimsel” sıfatını taşıyan bir zamanların dört unsur teorisi, simya çalışmaları herhangi bir teknolojiyi doğurmamıştır.

Sadece olgu toplama, gözlem ve sınıflandırma faaliyeti mükemmel bilimsel ilerlemeler sağlayamaz. Teknoloji desteğindeki bir bilimsel çalışma ileri ve sistemli olur. Bilim teknolojiye, teknoloji bilime önemli destekler sağlar. Bilimsel bilginin hayata uygulanması teknoloji sayesinde mümkün olmuştur. Teknoloji olmadan insanın bilime büyük değer vermesi, onu okul sisteminin ve sosyal hayatının temeline yerleştirmesi, bilimsel araştırmalara büyük paralar ayırması mümkün olmaz.
Teknoloji, ele aldığı konular, bağımsız çalışması ve kullandığı metot bakımından tamamen bilimsel bir çalışmadır. Hatta bilimin teknolojiden çıktığı şekilde teoriler de vardır.

Kaynak: Prof. Dr. Mustafa Ergün, Felsefeye Giriş


Tersine mühendislik süreci nedir?

Otomotiv sanayisi son yıllarda bilgisayar teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeye dayalı olarak büyük bir değişim içerisindedir. Lisans altında üretimin yanı sıra araç tasarımı konusunda da otomotiv sanayisinde değişim sürmektedir. Araç tasarımı aşamasında face-lift olarak adlandırılan mevcut araçların modifikasyonları ve sıfırdan araç geliştirme konusunda geriye dönük mühendislik (Reverse Engineering) çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Gerek araç iç donanımı, gerekse dış görünüşü üzerinde yapılacak olan geliştirmelerde tersine mühendislik çalışmaları ülkemizde ve dünyada artmaktadır.

Tersine mühendislik süreci, bir objenin ölçümü ile başlar ve ardından üç boyutlu CAD model oluşturulması ile devam eder, prototip ya da ürün imalatı ile son bulur. Günümüzde uygulanan standart üretim metotları, ürünün bilgisayar ortamında CAD tasarımının yapılması ile başlayıp uygun CAM metotları ile üretim aşamasına geçilen süreçleri kapsar. Tersine mühendislikte ise mamul parçadan hareketle imalat sürecindeki aşamalar geriye doğru çözümlenir. Tersine mühendisliğe (RE) yaygın olarak aşağıdaki sebeplerden ötürü ihtiyaç duyulmaktadır:

• Üreticinin bir parçayı uzun zamandır üretmemesi ve tekrar üretmek istemesi,
• Orijinal dizaynın yetersiz dokümantasyona sahip olması,
• Bir ürünün orijinal üreticisinin artık bulunmaması fakat müşterilerin bu ürüne ihtiyacının olması,
• Ürünün orijinal dokümantasyonunun kaybolması veya hiç varolmamış olması,
• Ürünün bazı kötü özelliklerinin yeniden tasarlanmasına ihtiyaç duyulması,
• Ürünün uzun süreli kullanımına dayanarak ürüne ait iyi özelliklerin güçlendirilmesi,
• Rakip ürünün iyi ve kötü özellilerinin analiz edilmesi,
• Ürünün performansını ve özelliklerini geliştirmede sonuca götürecek yeni yolların keşfedilmesi,
• Rakip ürünlerin anlaşılması ve daha iyi ürünlerin geliştirilmesinde rekabete dayalı kıyaslama metotlarının elde edilmesi,
• Orijinal CAD modelinin değişikliklere ya da güncel üretim yöntemleri için yeterli olmaması,
• Orijinal üretici firmanın ek/yedek parçalar sağlamada yetersiz ya da isteksiz olması,
• Orijinal üretici firmanın parça sağlamada aşırı ücret talep etmesi,
• Modası geçmiş parçaların ya da eski üretim işlemlerinin bugünkü ve daha ucuz teknolojilerle güncellenmesidir.

Kaynak: E. Salih BOZKURT, Tersine Mühendislik Süreci ve Uygulamaları yazısından alınmıştır


Tork (Moment) nedir?

Tork ya da diğer adlandırmasıyla moment, motorun döndürme kuvvetini ifade eder. Yaygın kullanılan birimi Newton Metre (Nm)’dir. Motor torku ise, devir yükseldikçe belli bir devire kadar artar ve bu devirden sonra, motor devri arttırılmaya devam edilirse tork azalmaya başlar.

Kaynak: nenedir.com.tr


Triboloji nedir?

Triboloji; rölatif harekette birbirine sürtünen cisimlerin, sürtünme, yağlama ve aşınma mekanizmalarını ve olaylarını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanır. Triboloji kapsamına giren konuların başında, sürtünmenin en aza indirilmesi gelmektedir. Çünkü sürtünme, önemli oranda enerji kaybına yol açar. Sürtünme ve aşınmayı önlemenin en önemli yolu, sürtünen yüzeylerin yağlanmasıdır. Genel olarak; sürtünme fizik ve makine mühendislerinin, aşınma metalürji ve malzeme mühendislerinin ve yağlama kimya mühendislerinin ilgi alanına girmektedir.

Kaynak: nenedir.com.tr


Vibrasyon nedir?

Genellikle katı ortamlarda yayılan ve dokunma duygusu ile hissedilen alçak frekanslı ve yüksek genlikli mekanik titreşimlerdir.

Kaynak: nenedir.com.tr


Viskozite nedir?

Sıvıların akmaya karşı direncini gösteren bir terimdir. Kalın bir yağın viskozitesi, ince bir yağın viskozitesinden daha fazladır.

Kaynak: nenedir.com.tr