Statik kuvvetler nedir?

Statik kuvvetler, değişken olmayan kuvvetler ile aracın ömrü boyunca en fazla 5.103 defa tekrarlanan kuvvetlerdir. Statik kuvvetler, taşıtın kendi öz ağırlığı ve yükü, fren ve kalkış kuvvetleri, viraj kuvvetleri, burulma kuvvetleri münferit darbe kuvvetleri, çekici ile römork arası bindirme kuvvetleri olarak sayılabilir.

Nelder – Mead Metodu Nedir?

Türevleri kullanmaksızın bir arama doğrultusunda değerlendirilecek f(x) fonksiyonunun düzenli geometrik şekil (simpleks) kullanarak köşe noktalarının seçimini formüle eder. Bu yöntemle sürekli olarak arama ile daha etkili biçimde daha karmaşık şekille (n + 1) köşe noktalarını değerlendirerek fonksiyonun minimumunu bulur.
 

İşlem öncesi dönem

İşlem öncesi dönemdeki birey hangi özelliklere sahiptir?
Bu dönem 2-7 yaş arasını kapsar.
Bu dönemde birey sözcük dağarcığını zenginleştirerek ana dilini öğrenir.
Çevresindeki eşya ve kişileri kendisinden ayrı varlıklar olarak görmeye başlar ve yaşantı geçirdikçe ben-merkezli düşüncelerden vazgeçer.
Bu dönemde birey tersinir olarak düşünebilir. Yani algıladığı bir olay zincirinin halkalarını sondan başa doğru ters sırayla düşünebilir.
Cisimleri yalnız tek bir özelliğine göre sınıflandırabilir.
Çevresindekileri kavramsal olarak algılar ve düşünme sürecinde kavramları kullanır.
Birey bu dönemde ailesine ait olma duygusunu geliştirmeye başlar.
Kaynak: Doç. Dr. Fitnat KAPTAN, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisi Öğretiminin Niteliği ve Amaçları”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.

İnterdisipliner bilim dalları nasıl ortaya çıkmıştır?

Gelişen ve değişen dünya pazarları ve ilerleyen teknoloji düzeyi sonucu endüstriyel ürünlerde nitelik ve işlev olarak önemli değişimler oluşmuştur. Hızla gelişen teknoloji ve sürekli değişen pazar koşulları, daha ekonomik ve kaliteli ürünler isterken, müşteri beklentileri ise daha esnek ve çok işlevli ürünler yönünde olmaktadır. Müşterilerin hızla değişen istekleri ve yoğun rekabet sonucu ürün ömürleri çok kısalmıştır. Böylesine çetin koşullar karşısında alışılmış tasarım ve imalat teknolojileri yetersiz kalmış, bu ihtiyacı gidermek üzere yeni kavram ve yöntemler doğmuştur. Farklı alanlarda uzmanlaşan kişiler birlikte çalışarak hedeflere daha etkili bir biçimde ulaşabilmektedir. Bu nedenle birçok mühendislik dalları birbirlerinden etkilenmiş ve kaynaşmıştır. Bunun sonucunda ise, günümüzde yepyeni interdisipliner bilim dalları ortaya çıkmıştır.
Kaynak: Metin Gümüş ve Ark., “Otomotiv Mekatroniği Eğitimi”, Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 2004.

cc nedir?

“cubic centimetre(s)” ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçeye cm3 olarak tercüme edilir. 1 litre = 1000 cm3 = 1 dm3
 

Kuram ya da teori nedir?

Olgu ya da olguları açıklayan kavramsal sisteme, kuram ya da teori denilir
Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisinin İçeriği”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.

Optimizasyon nedir?

En basit anlamı ile optimizasyon eldeki kısıtlı kaynakları en optimum biçimde kullanmak olarak tanımlanabilir [1]. Matematiksel olarak ifade etmek gerekirse optimizasyon kısaca bir fonksiyonun minimize veya maksimize edilmesi olarak tanımlanabilir [2]. Diğer bir değişle optimizasyon “en iyi amaç kriterinin en iyi değerini veren kısıtlardaki değişkenlerin değerini bulmaktır” [3]. Başka bir tanımlama ile “belirli amaçları gerçekleştirmek için en iyi kararları verme sanatı” veya “belirli koşullar altında herhangi bir şeyi en iyi yapma” [4] olarak da tanımlanan optimizasyon kısaca “en iyi sonuçları içeren işlemler topluluğudur” [5].

Optimizasyonda bir amaç da maksimum kar veya minimum maliyeti sağlayacak üretim miktarını kısıtlara bağlı olarak tespit etmektir. Günümüzün bilgisayar teknolojisi kadar güncel bir kavram olan optimizasyon kavramı çok çeşitli endüstri kesimlerinde uygulama olanağı bulmuştur.

Değişen teknolojilerin, sınırlı kaynakların, artan rekabetin, karmaşık hale gelen sistemlerin doğurduğu problemlerin klasik yöntemlerle (matematiksel veya matematiksel olmayan, analitik veya sayısal) çözümünün güçleşmesi optimizasyon kavramını güncelleştiren en önemli sebeptir. Bu yönüyle optimizasyonun kullanılmadığı bir bilim dalı hemen hemen yok gibidir [6].

Kaynaklar:

  1. Bunday,B.D.,Basic Optimization Methods, Edward Arnold Ltd, London, 1984.
  2. Kahaner , D.,Moler, C., Nash, S.,Numerical  Methods and Software,  Prentice Hall,  Inc.Englewood Cliffs, NJ, 1989.
  3. Himmelblau,D.M., Edgar,T.F.,Optimization of Chemical Processes, McGraw-Hill,Inc.NY,1989.
  4. Kübat,C.,Yöneylem Araştırması,8. Ulusal Kongresi,Ankara,1983.
  5. Rao,S.S.,Optimization Theory and Applications, 2nd.Edition, Halsted, Inc. 1978.
  6. Kara,İ., Yöneylem Araştırması, Doğrusal Olmayan Modeller , Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir,1986.

Triboloji nedir?

Triboloji; rölatif harekette birbirine sürtünen cisimlerin, sürtünme, yağlama ve aşınma mekanizmalarını ve olaylarını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanır [1]. Triboloji kapsamına giren konuların başında, sürtünmenin en aza indirilmesi gelmektedir. Çünkü sürtünme, önemli oranda enerji kaybına yol açar. Sürtünme ve aşınmayı önlemenin en önemli yolu, sürtünen yüzeylerin yağlanmasıdır. Genel olarak; sürtünme fizik ve makine mühendislerinin, aşınma metalürji ve malzeme mühendislerinin ve yağlama kimya mühendislerinin ilgi alanına girmektedir.
Kaynak: Anonim, “Automotive Handbook”, Robert Bosch GmbH, p329, (2002).
 

Tork birimi hakkında bilgi verebilir misiniz?

MKSA (metre, kilogram, saniye, amper) sisteminde, kuvvet birimi Newton’dur. Kütlesi bir kilogram olan bir cisme, 1 m/s2 ivme kazandıran kuvvet, bir Newton’dur. Tork birimi newton metredir (Nm). Çünkü kuvvet ile uzunluğun çarpımıdır. Nm aynı zamanda enerji birimiyle de aynıdır (Joule = Nm). Diğer tork birimleri, kgm ve lbft’dir. Dönüşüm için; 1 lbft = 1,356 N.m; 1 kgf.m = 9,8 N.m’dir. Kuvvet birimi ise Newton ya da kgf’dir. 100 Nm’lik bir tork yaklaşık 10,2 kgf.m’lik bir momente eş değerdir.
 

Bilimlerin bölümlenmesi ve sınıflanması

Çeşitli açılardan yapılabilir, hiç birinin kesin geçerliği yoktur.

a. Ereğe göre: Kuramsal ve kılgısal bilimler,

b. Konusuna göre: Zaman ve uzaydaki gerçek nesnelerle ilgili olan olgu bilimleri (reel bilimler) ve düşüncel, zaman dışı nesnelerle ilgili olan düşüncel (ideal) bilimler,

c. Bilgi kaynağına göre: Deneysel (ampirik) bilimler ve önsel bilimler (salt us bilimleri),

d. Yöntem ve alanına göre: Doğa bilimleri ve tinsel bilimler; bununla ilgili olarak, açıklamaya dayanan ve anlamaya dayanan bilimler vb.