İhmal nedir?

İhmal, çocuğa bakmakla yükümlü kişinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi, çocuğu fiziksel ya da duygusal olarak ihmal etmesidir. Beslenme,giyim, tıbbi gereksinimler, duygusal ihtiyaçlar veya optimal yaşam koşulları için gerekli ilgiyi göstermeme şeklinde tanımlanmaktadır.Büyüme geriliği olan, psikososyal uyum güçlüğü çeken, eğitim ihtiyaçları karşılanmayan, koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlandırılmayan çocukta ihmal akla gelmelidir.

Kaynak: magdur.adalet.gov.tr


Fiziksel istismar nedir?

Fiziksel istismar en geniş anlamda “çocuğun kaza dışı yaralanması” şeklinde tanmlanabilir. En sık rastlanılan olgu çocuğa fiziksel şiddet uygulamak, dövmek şeklindedir. “Vücutta fiziksel hasara neden olan ekimozların, kırıkların, yanıkların ve benzeri her türlü lezyonların ortaya çıkmasına yol açan istismar” fiziksel istismardır. Fiziksel istismarda çocuğun kaza dışı yaralanması ve örselenmesi söz konusudur. En yaygın rastlanılan ve belirlenmesi en kolay olan istismar tipidir. Bir tokattan çeşitli objelerin kullanımına uzanan cezalandırma yöntemlerini kapsar.

Kaynak: magdur.adalet.gov.tr


Çocuk bürosunun görevleri nelerdir?

1. Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma işlemlerini yürütmek,
2. Çocuklar hakkında tedbir alınması gereken durumlarda, gecikmeksizin tedbir alınmasını sağlamak,
3. Korunma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklardan yardıma, eğitime, işe, barınmaya ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini sağlamak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak, bu gibi durumları çocukları korumakla görevli kurum ve kuruluşlara bildirmektir.

Kaynak: magdur.adalet.gov.tr


Kolluğun çocuk biriminin görevleri nelerdir?

1. Çocuklarla ilgili kolluk görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimleri tarafından yerine getirilir.
2. Kolluğun çocuk birimi, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında işleme başlandığında durumu, çocuğun veli veya vasisine veya çocuğun bakımını üstlenen kimseye, baroya ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, çocuk resmî bir kurumda kalıyorsa ayrıca kurum temsilcisine bildirir. Ancak, çocuğu suça azmettirdiğinden veya istismar ettiğinden şüphelenilen yakınlarına bilgi verilmez.
3. Çocuk, kollukta bulunduğu sırada yanında yakınlarından birinin bulunmasına imkân sağlanır.
4. Çocuğun korunma ihtiyacı içinde bulunduğunun bildirimi ya da tespiti veya hakkında acil korunma kararı almak için beklemenin, çocuğun yararına aykırı olacağını gösteren nedenlerin varlığı hâlinde kolluğun çocuk birimi, durumun gerektirdiği önlemleri almak suretiyle çocuğun güvenliğini sağlar ve mümkün olan en kısa süredeÇocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim eder.
Çocuk Polisi; mevzuatın verdiği yetkiye göre korunmaya muhtaç olduğundan şüphe edilen, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar edilen, evden veya bulunduğu kuruluştan kaçan, suça maruz kalan suç işleme eğiliminde bulunana sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz kendini ifade edemeyen kimliği tespit edilemeyen, mülteci ve refakatsiz çocukların;
1- Kimlik tespitini yapmak
2- Muhafazasını sağlamak
3- Kanuni mümessillerini araştırmak
4- Haklarında yetkili idari ve adli makamlarca verilen kararın niteliğine göre ilgili kuruluşlara veya kanuni mümessiline teslimin yapmakla görevlidir.

Kaynak: magdur.adalet.gov.tr


Başvuru sonrası ne olur?

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çocuk hakkında derhal bir inceleme başlatır. İnceleme sonunda gerekli görürse çocuk hakiminden koruyucu destekleyici tedbir verilmesini ister. Aynı şekilde savcılık da, örneğin bir suç soruşturması sırasında mağdur ya da suça sürüklenen çocuğun korunma ihtiyacı olduğunun farkına varırsa çocuk hakimliğine başvurabilir.

Kaynak: magdur.adalet.gov.tr


Korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında nereye başvurulmalıdır?

Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru olan çocuğa genel olarak “Korunma ihtiyacı Olan Çocuk” denir. Korunma ihtiyacı olan çocukları korumak devletin görevidir.
Adli ve idari merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Çocuk ile çocuğun bakımından sorumlu kimseler veya herkes, çocuğun korunma altına alınmasıamacıylaÇocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünebaşvurabilir. Bu kişiler Cumhuriyet Savcılığı’na veya çocuk hâkimine de başvurabilirler.

Kaynak: magdur.adalet.gov.tr


Koruyucu ve destekleyici tedbirler ne zaman kalkar?

Tedbir kararında tedbir için belirtilen bir süre varsa, tedbir bu sürenin dolmasıyla ortadan kalkar. Çocuk hakimi üç ayda bir düzenlenen raporlar karşısında, verdiği koruyucu destekleyici tedbirin artık gereksiz olduğunu düşünüyorsa tedbiri kaldırabilir ya da değiştirebilir. Ayrıca çocuğun 18 yaşını geçmesiyle birlikte de koruyucu destekleyici tedbir kararı kendiliğinden kalkar. Ancak hakim, eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi için ve rızası alınmak suretiyle tedbirin uygulanmasına belli bir süre daha devam edilmesine karar verebilir. Korunma ihtiyacı olan çocukla ilgili işlemler için bir avukatın yardımına ihtiyaç duymanız halinde, bulunduğunuz şehir Barosunun Adli Yardım Bürosu veya Çocuklara Yönelik Hukuki Yardım Birimi ile irtibata geçin.

Kaynak: magdur.adalet.gov.tr


Mağdur çocuklarla ilgili alınacak tedbirler nelerdir?

Çocuk Koruma Kanunu, korunma ihtiyacı olan mağdur veya suça sürüklenen çocukların korunması için beş önemli tedbir öngörmektedir. Bunlar, danışmanlık, eğitim, sağlık, koruma ve barınma tedbirleridir.
Koruyucu ve destekleyici tedbirler, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik tedbirlerdir.
a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik rehberlik tedbirleridir.
b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; bu şekilde eğitim alması mümkün olmayan çocukların evde eğitim almalarına, özel eğitim almaları gereken çocukların eğitsel ihtiyaçları doğrultusunda ilgili eğitim kurumuna devamına, kendilerine, ailelerine, öğretmenlerine ve okul personeline; uzman personel, araç gereç sağlanmasına yönelik tedbirler ile çocuğun iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamu ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine yönelik tedbirlerdir.
c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından çocuğun resmî veya özel bakım yurduna yerleştirilmesi ya da koruyucu aile hizmetlerinden veya Kurumun bu kapsamda yürüttüğü hizmet modellerinden yararlandırılmasına yönelik tedbirdir.
d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonu ile madde bağımlısı olanların tedavilerinin yapılmasına yönelik tedbirdir.
e) Barınma tedbiri, yaşamını devam ettirmek için yeterli ve sağlıklı bir barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlar ile bunların çocuklarına uygun barınma yeri sağlamaya yönelik tedbirlerdir.
ACİL KORUMA KARARI
Eğer çocuğun derhal koruma altına alınması gerekiyorsa bu durumda uygulanacak önlem “Acil Korunma Kararıdır.”
Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından önce bakım ve gözetim altına alınmasını, sonra da çocuk hakkında yapılacak sosyal inceleme sonucu alınacak kararı içerir.

• Derhal korunma altına alınması gereken çocuk Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bakım ve gözetim altına alındıktan sonra acil korunma kararı alınması için kuruma geldiği tarihten itibaren 5 gün içinde çocuk hakimine müracaat edilir.
• Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün müracaatı üzerine 3 gün içinde çocuk hakimi yapılmaksızın en fazla 30 günlük süre ile sınırlı olmak üzere karar verilebilir.
• Hakim, ayrıca çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına ve gerektiğinde kişisel ilişkinin tesisine karar verebilir.
• Çocuk hakimi tarafından alınan acil korunma kararlarına karşı itiraz yolu açıktır.
• 30 günlük süre içinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılır. Kurum yaptığı inceleme sonucunda, tedbir kararı ile ilgili görüşlerini hakime bildirir.
• Kurum yaptığı inceleme sonucunda, tedbir kararı ile ilgili görüşlerini hakime bildirir. Hakim, koruyucu ve destekleyici tedbir kararı ile çocuğun ailesine teslim edilip edilmeyeceğine veya uygun görülen başkaca bir tedbire karar verir.

Kaynak: magdur.adalet.gov.tr


Mağdur veya suçtan zarar gören çocuğun hakları nelerdir?

Suç mağduru olan çocuğa derhal bir avukat atanır.
Hangi aşamada olursa olsun mağdur çocuğun dinlenilmesi yani olayı anlatması sırasında kameralı kayıt yapılması gerekir.
Mağdur çocuğun dinlenildiği durumlarda çocuğun yanında psikoloji, psikiyatri, tıp yada eğitim alanlarında uzman bir kişi bulunması gerekir.
Bir suçun mağduru olan çocuğun ilgili soruşturma kapsamında sadece 1 defa dinlenilmesi esastır.
Suç mağduru çocuk aynı zamanda koruma ihtiyacı içerisindeyse hakimden koruyucu destekleyici tedbirler alması istenmelidir.
İstismar Mağduru çocuğun ifadesinin alınması, muayenesinin yapılması ve raporunun hazırlanması işlemleri Çocuk izleme merkezinde yapılır.

Kaynak: magdur.adalet.gov.tr


Mağdur veya suçtan zarar gören çocuk kimden yardım alabilir?

Bir çocuk suçun mağdur olduğu için savcılık ya da mahkeme tarafından çağırıldığında, kendisine mutlaka bir avukat atanır. Eğer atanan avukat size ulaşmazsa, bulunduğunuz şehirdeki baro ile temasa geçerek bu avukatın adını ve telefon numarasını öğrenip kendisiyle temasa geçin. Çocukla ilgili diğer tüm işlemler için bir avukatın yardımına ihtiyaç duymanız halinde, bulunduğunuz şehir barosunun Adli Yardım Bürosu veya Çocuklara Yönelik Hukuki Yardım Birimi ile irtibata geçin.

Kaynak: magdur.adalet.gov.tr