POMEM’ lere girişte aranan yaş şartı nedir?

Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak adaylarda aranacak şartlar, 5336 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun değişik 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

POMEM’lere müracaat edecek adaylarda aranan yaş şartı ile ilgili olarak 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinde değişiklik yapılmış olup, 19.06.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve yaş şartı “…sınav tarihi itibarıyla 28 yaşından gün almayan erkek ve bayanlar ile askerliğini yapmış 30 yaşından gün almamış erkek adaylar …” olarak düzenlenmiştir.

Kaynak: egm.gov.tr


POMEM Müracaatları için başvuru şartları nelerdir?

4 yıllık fakülte mezunlarının Polis Meslek Eğitim Merkezlerine müracaat ve sınavlarına ilişkin iş ve işlemler, Emniyet Teşkilatı Kanunu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Şartları Yönetmeliği ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine 4 yıllık üniversite mezunu öğrenci alımlarına yönelik başvuru şartlarına yönelik duyurumuz ise Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet www.egm.gov.tr adresinden yayınlanmaktadır.

Kaynak: egm.gov.tr


Misyon Koruma Sınavına katılmak için aranacak şartlar nelerdir?

​(1) Dış temsilciliklerde görevlendirilecek koruma görevlilerinde, sınav için öngörülen müracaat tarihi itibariyle;

a) Emniyet hizmetleri sınıfında fiilen en az beş yıl görev yapmış olmak,
b) Birimin en üst dereceli amiri tarafından muvafakat verilmiş olmak,
c) On sekiz yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaş esas alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın otuzbir aralık tarihi itibariyle otuz beş yaşından gün almamış olmak,
ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmemiş olmak,
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ya da son üç yıl içerisinde aylıktan kesme cezası almamış olmak,
e) Son iki performans değerlendirme döneminde iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı almış olmak,
f) Yurt dışı eğitimi dâhil, herhangi bir sebeple altı aydan fazla yurt dışında bulunmuş personel için; kadrolarının tahsisli olduğu birimde göreve başlama tarihinden itibaren, son yurt dışı görevi kapsamında yurt dışında kaldığı süre kadar emniyet teşkilatında fiilen görev yapmış olmak,
g) Aylıksız izinli olmamak,
ğ) Misyon koruma görevi için atanıp, sağlık sebepleri haricindeki nedenlerle atandığı göreve gitmemiş, görev süresi tamamlanmadan kendi isteğiyle merkeze dönmüş veya merkeze geri çağrılmış olmamak,
h) Daha önce misyon koruma görevi yapmamış olmak,
ı) Süresi altı ayın üzerinde olan yurt dışı görevinde bulunmuyor veya yurt dışı eğitimi görmüyor olmak,
i) Sınava başvuru tarihi itibariyle başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis veya polis memuru rütbesinde bulunmak,
j) Beden kitle indeksinin en az 18 (dahil), en fazla 28 (dahil) arasında olduğunu resmi bir sağlık kuruluşundan belgelemek,
k) Komiser Yardımcılığı Kursunda eğitim görmüyor olmak,
l) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olmak,
m) PBS kayıtlarında son dört dönem performans atışlarında ayrı ayrı 80 ve üzeri puan almış olmak,
şartları aranır.

Kaynak: egm.gov.tr


Herhangi bir yurtdışı görevinden sonra misyon koruma sınavına girmek için bekleme süresi var mıdır?

​Yurtdışı eğitimi dahil, herhangi bir sebeple altı aydan fazla yurtdışında bulunmuş personel için; kadrolarının tahsisli olduğu birimde başlama tarihinden itibaren, son yurtdışı görevi kapsamında yurtdışında kaldığı süre kadar emniyet teşkilatında fiilen görev yapmış olmak.

Kaynak: egm.gov.tr


155 Online İhbar linkinin kullanımı nasıldır?

​155 Online İhbar yapabilmek için hangi ilden ihbar ettiğiniz, olayın konusu, olay yeri ve açıklama yazarak ihbarınızı iletebilirsiniz. Bu istenilen bilgiler girilmediği takdirde ihbarınız ilgili birimlere iletilmeyecektir. İhbarınıza 10 megabayta kadar resim (jpeg, png, tif, gif uzantılı), 50 megabayta kadar video (avi, mp4, wmv, uzantılı) formatında belge ekleyebilirsiniz. Resim ve video dışında belge ekleme işlemleriniz iletilmeyecektir.

Kaynak: egm.gov.tr