Esnaf muaflığı kapsamında bulunanlar ne şekilde vergilendirilmektedir?


Esnaf muaflığı kapsamında bulunanlar, mal veya hizmet teslim ettikleri kişilerin durumuna bağlı olarak tevkif suretiyle vergilendirilmektedir. Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine göre esnaf muaflığı, aynı Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle vergilendirmeye engel teşkil etmemektedir. Bu hükme göre, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkifat yapmak zorunda olanlar; esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yaptıkları ödemeler üzerinden Kanunda belirlenen oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapacaklardır. Kaynak: gib.gov.tr