Bilim ile ilgili soru ve cevaplar

Işık Yılı Nedir?

Gökyüzünde mesafeler öylesine büyüktür ki, bu mesafeleri ne metre ile ifade edebiliriz ne de kilometreyle! Bunun için bilginler , ışık yıl

Devamını Oku

Akanyıldız nedir?

Akanyıldızlar büyük bir hızla kayıp atmosfere girdiğinde hava ile sürtünmeden dolayı ısınarak yanmaya baslayan, yıldız görünüşündek

Devamını Oku

Bilim nedir?

Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan dü

Devamını Oku

Viskozite nedir?

Sıvıların akmaya karşı direncini gösteren bir terimdir. Kalın bir yağın viskozitesi, ince bir yağın viskozitesinden daha fazladır. Kaynak

Devamını Oku

Vibrasyon nedir?

Genellikle katı ortamlarda yayılan ve dokunma duygusu ile hissedilen alçak frekanslı ve yüksek genlikli mekanik titreşimlerdir. Kaynak: nenedir

Devamını Oku

Triboloji nedir?

Triboloji; rölatif harekette birbirine sürtünen cisimlerin, sürtünme, yağlama ve aşınma mekanizmalarını ve olaylarını inceleyen bilim dal

Devamını Oku

Tork (Moment) nedir?

Tork ya da diğer adlandırmasıyla moment, motorun döndürme kuvvetini ifade eder. Yaygın kullanılan birimi Newton Metre (Nm)’dir. Motor torku i

Devamını Oku

Tersine mühendislik süreci nedir?

Otomotiv sanayisi son yıllarda bilgisayar teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeye dayalı olarak büyük bir değişim içerisindedir. Lisans alt

Devamını Oku

Teori ile pratiğin kardeşliği nasıldır?

Teorinin gözü bir ise, pratiğin gözü bindir. Bir güzel uygulama örneği, bin teoriye bedeldir. Ancak teorisiz pratik olmadığı gibi, pratiksi

Devamını Oku

Teknoloji - Bilim arakesiti nedir?

Teknoloji bir yandan bilimin uygulama alanı gibi gözükürken bir yandan da “uygulamalı bilim” olarak kabul ediliyor. Ancak bilim-teknoloji iş

Devamını Oku

Ses nedir?

Titreşim yapan bir kaynağın hava basıncında yaptığı dalgalanmalar ile oluşan ve insanda işitme duygusunu uyaran fiziksel bir hadisedir. Kay

Devamını Oku

Simülasyon (Benzetim) Nedir?

Simülasyon (Benzetim), gerçek bir dünya süreci veya sisteminin işletilmesinin zaman üzerinden taklit edilmesidir. Sistem objeleri arasında tan

Devamını Oku

Statik kuvvetler nedir?

Statik kuvvetler, değişken olmayan kuvvetler ile aracın ömrü boyunca en fazla 5.103 defa tekrarlanan kuvvetlerdir. Statik kuvvetler, taşıtın k

Devamını Oku

“Bilim” nedir?

1. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalı

Devamını Oku

Bilimlerin bölümlenmesi ve sınıflanması

Çeşitli açılardan yapılabilir, hiç birinin kesin geçerliği yoktur.a. Ereğe göre: Kuramsal ve kılgısal bilimler, b. Konusuna göre: Zama

Devamını Oku

Teknoloji nedir? technologie

teknoloji    Fr. technologie  1. Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri,

Devamını Oku

1 derece neden 60 dakika olarak alınır? Bu eşitlik matematiksel mi? Coğrafik mi?

Öncelikle, matematiksel anlamda, bir dairenin 360 dereceye bölünmesini gerektiren her hangi bir sebebin olmadığını belirtelim. Bildiğiniz gibi

Devamını Oku

Lux nedir?

Lux (Latincede ışık anlamına gelir), aydınlatma kuvvetinin ölçüm birimidir.

Devamını Oku

Eurodizel nedir?

 Eurodizel, Euro III normundaki, EN 590 no’lu Avrupa Birliği standardına uygun, 350 ppm’lik kükürt oranını içeren dizel motor yakıtı

Devamını Oku

PPM nedir?

 Parts Per Million (PPM), milyonda bir parçacık/partikül demektir. Yakıtta çok düşük konsantrasyonda bulunan maddeleri ifade etmek amacı

Devamını Oku

Nanoteknoloji nedir?

Nano sözcük olarak, bir fiziksel büyüklüğün bir milyarda biri anlamına gelir. Bir nanometreyse, metrenin bir milyarda birine eşit bir uzunluk

Devamını Oku

Evrendeki faydalı iş yapabilecek enerji sürekli azalmakta mıdır?

 Evet. Örneğin, evrenin sadece bir parçası olan dünyamızı ele alacak olursak, biz yeryüzündeki, petrol ve kömür gibi enerji kaynaklar

Devamını Oku

Enformasyon nasıl ölçülür?

“Enformasyon Miktarı= Başlangıçtaki belirsizlik – Enformasyon alındıktan sonraki belirsizliktir”Enformasyon, alıcı için sürpriz, önce

Devamını Oku

Enformasyon ve entropi arasındaki nasıl bir ilişki vardır?

Enformasyon, belirsizliği azaltır (C. Shannon). Enformasyon bizi değiştirir (G. Bateson) Termodinamiğin ikinci yasasının yoru

Devamını Oku

Kişinin öz entropisi ve çevre entropi arasındaki ilişki nedir?

Bir canlının doğumu ve büyümesi, canlının bünyesindeki düzenliliğin artmasını gerektirir: Bu doğru. Fakat canlı bunu başarırken, çevr

Devamını Oku

Normalde evren zamanla daha kararlı duruma geçmekte değil midir?

Evet. Tıpkı; kibritin ucundaki kimyasal enerjinin salondaki tüm moleküller arasında eşite yakın bir şekilde paylaşılmış olması halinin, e

Devamını Oku

Simülasyon (Benzetim) Nedir?

Simülasyon (Benzetim), gerçek bir dünya süreci veya sisteminin işletilmesinin zaman üzerinden taklit edilmesidir. Sistem objeleri arasında tan

Devamını Oku

Sistem, çevre, sistem sınırı ve kontrol hacmi nedir?

Sistem belirli bir sınır içindeki tanımı değişmeyen herhangi bir madde topluluğudur. Sınırın katı olması gerekmez ve sistemin hacmi deği

Devamını Oku

Teori ile pratiğin kardeşliği

Teorinin gözü bir ise, pratiğin gözü bindir. Bir güzel uygulama örneği, bin teoriye bedeldir. Ancak teorisiz pratik olmadığı gibi, pratiksi

Devamını Oku

Buhar basıncı nedir?

 Her sıvının sıcaklıkla değişen bir buhar basıncı vardır. Bu basınç atmosfer basıncına eşit olduğu zaman kaynama başlar. Sıvı

Devamını Oku

Aşınma ve yüzey düzgünlüğü arasındaki ilişki var mıdır?

 Yanlış bir kanıya göre, düzgün yüzeyde aşınmanın az, pürüzlü yüzeyde ise çok olacağı sanılır. Halbuki sürtünme yüzeylerini

Devamını Oku

Azotoksitler nedir?

 Azotoksitler (örneğin NO, NO2, …) motordaki yanma sırasında yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve oksijen fazlalığı nedeniyle oluşur

Devamını Oku

Kimya biliminin tarihi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Antik Yunanda kimyanın temel kavramları olan element ve atom üzerinde duruldu. Daha sonraki dönemlerde damıtma, çözündürme, kristalleşme, ka

Devamını Oku

Azot Oksit Arıtım Ünitesinin (DeNOx) görevi nedir?

Azot oksit arıtım (DeNOx) ünitesinin amacı egzoz gazı içindeki NOx emisyonunu, amonyak (NH3) çözeltisi kullanarak kimyasal bir reaksiyonla azo

Devamını Oku

Triboloji bilimi nedir?

Birbirine sürtünen cisimlerin karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Triboloji kapsamına giren konuların başında, sürtünmenin

Devamını Oku

Biyodizel nedir?

Biyodizel, hayvansal veya bitkisel yağlar gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen alternatif bir dizel yakıtıdır. Kimyasal olarak ise, uzun zi

Devamını Oku

Kaç çeşit güç vardır?

DIN ve SAE standartlarına göre güç tanımı çeşitleri şu şekildedir. Daimi A gücü, Daimi güç B ya da kesintili güç B, Üst güç veya ma

Devamını Oku

Döndürme momenti nedir?

Döndürme momenti, motorun çıkış milindeki döndürme momentidir, (Birimi Nm’dir).

Devamını Oku

İs (Soot) nedir?

Eksik yanma ile ortaya çıkan yanmamış karbonun toplanmasıyla oluşan zerrecikler.  Karbon yanında hidrojen, oksijen ve bazı aromatik hidro

Devamını Oku

Karbonhidratlar nedir?

Karbonhidratlar, tam yanmama sonucu meydana gelirler ve değişik bileşiklerden (örneğin C6H6, C8H18) oluşurlar.

Devamını Oku

Karbonmonoksit nedir?

Karbonmonoksit (CO), karbon içeren yanıcı maddelerin oksijen eksikliğinde tamamen yanmaması sonucu oluşur. Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazd

Devamını Oku

Kükürtdioksit nedir?

Kükürtdioksit, kükürt içeren yakıtın yanması sonucu oluşur. Keskin bir kokuya sahip renksiz bir gazdır. Yakıttaki kükürdün oranı tersin

Devamını Oku

Azami Net Güç (Maksimum Güç) nedir?

Motor değişmeyen termik rejime girdiğinde ölçülen ve imalatçı tarafından garanti edilen, Net Gücün en yüksek değeridir.

Devamını Oku

Net güç nedir?

Net güç, teçhizatlı motorun standart ortamda ve muayyen bir sayısındaki çıkış gücüdür (Birimi kW’dır).  

Devamını Oku

İs partikülü nedir?

Oksijenin az olması durumunda tam yanma gerçekleşmez ve kurum partikülleri oluşur. Bir dizel motorun yanma prosesi esnasında kurum partikülleri

Devamını Oku

Partikül nedir?

Partikül terimi, sürtünme, bölünme, erozyon, yoğuşma ve tam yanmama sonucu oluşan katı veya sıvı tüm küçük parçacıklar için kullanı

Devamını Oku

Eşdeğer gürültü seviyesi nedir?

Verilmiş bir süre içinde süreklilik gösteren ses enerjisinin veya ses basınçlarının ortalama değerini veren dBA biriminde bir gürültü öl

Devamını Oku

Vibrasyondan etkilenme sınırı

Vibrasyonun insan sağlığı, performansı ve konforu üzerinde oluşturduğu hareket hastalığı gibi fizyolojik ve psikolojik etkilerle yapılarda

Devamını Oku

PS (Pferde Starke = Metrik Beygir Gücü) ve HP (Horse Power = Beygir Gücü) nedir?

HP, İngilizce’deki Horse Power’ın kısaltması. PS, Almanca’daki Pferde Starke’nin kısaltması. Beygir gücü Avrupa ülkelerinde daha çok

Devamını Oku

İklim değişikliği kontrolüne bir model yaklaşım

Çevre sorunlarına duyarlılığı ve bu alanda yaptığı teknoloji yatırımları ile öne çıkan lider otomotiv üreticisi Toyota, küresel ısı

Devamını Oku

Dinamik Yük Transferi nedir?

Frenleme esnasında, oluşan dinamik yük transferleri taşıtın ağırlık merkezinin yerden yüksekliğinin, taşıtın ağırlığının, dingil a

Devamını Oku

Ağırlık merkezi nedir?

 Bir cismin moleküllerine etki eden yerçekimi kuvvetlerinin bileşkesinin uygulama noktasına ağırlık merkezi denir. Homojen yapılı ve sim

Devamını Oku

Vibrasyon nedir?

 Genellikle katı ortamlarda yayılan ve dokunma duygusu ile hissedilen alçak frekanslı ve yüksek genlikli mekanik titreşimlerdir.

Devamını Oku

Gradient Metodu Nedir?

 Kısıtsız ve kısıtlı fonksiyonlarda türevleri kullanarak optimum doğrultuda ve adım büyüklüğünde ilerleyerek minimuma veya maksimum

Devamını Oku

E10 nedir?

% 10 etanol ve % 90 benzin karışımına denir.

Devamını Oku

Klima sistemi

Klima (A/C), soğutma çevrimi kullanılarak bir ortamdan ısı çekmek (yani o ortamın sıcaklığını azaltmak), fazla nemini alıp ortama taze ha

Devamını Oku

Doğal gazın yakıt kombinasyonları

Otomotiv şirketleri doğal gazın taşıtlarda kullanımı üç farklı tipte -doğal gazın tek başına kullanılması, bifuel ve duel fuel- uygula

Devamını Oku

cc nedir?

“cubic centimetre(s)” ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçeye cm3 olarak tercüme edilir. 1 litre = 1000 cm3 = 1 dm3  

Devamını Oku

Görüş uzaklığı nedir?

Aydınlatılmış görüş alanında bulunan bir cismin henüz görünebilir olduğu uzaklıktır.

Devamını Oku

Merkezcil kuvvet nedir?

Bir kütle, dairesel bir yörünge üstünde hareket ettiğinde, merkezkaç ve merkezcil kuvvetler ortaya çıkar. Bir ipin ucuna bağlanan taş, bir

Devamını Oku

Ekolojik Denge Nedir?

Bir ürünün üretimi, kullanımı ve geri dönüşümündeki çevresel faktörleri içerir. Hem ürünlerin ekolojik karşılaştırılması, hem de

Devamını Oku

Yorulma nedir?

Birçok makine parçaları ve yapı elemanları kullanılma esnasında tekrarlanan gerilmeler (yükler) ve titreşimler altında çalışmaktadırlar.

Devamını Oku

Ardışık Yaklaşık Algoritmalar Nedir?

Bu algoritmalar Doğrusal yaklaşım ve Karesel yaklaşım metotlarını içerir. Bu algoritmalarla doğrusal olmayan amaç fonksiyonu Doğrusal veya

Devamını Oku

Gradient Algoritmaları Nedir?

Bu algoritmalar temelde korunmak şartı ile gradient arama işlemine benzer olarak geliştirilmiştir. Genel indirgenmiş gradient metod bunların en

Devamını Oku

Algılayıcılar ve çalıştırıcılar nedir?

Bu kavram “sensörler ve actüatorlar” olarak ta algılanabilir. Sensörler, fiziksel ya da kimyasal (genellikle elektriki olmayan) büyüklükler

Devamını Oku

Buharlaştırıcı nedir?

Buharlaştırıcı için; vaporizer, düzenleyici, gazlaştırıcı vebasınç regülatörü gibi adlandırmalar da yapılabilir. Sıvılaştırılmı

Devamını Oku

CNG depolama basıncı nedir?

CNG  (Compressed Natural Gas = Sıkıştırılmış Doğal Gaz) olarak yaklaşık 220 bar basınçta depolanmaktadır. 

Devamını Oku

Merkezkaç Kuvvet nedir?

Dairesel hareket sistemlerinde yani dönen sistemler için başlangıçta duran bir cisim harekete başladığında dışa doğru kayma eğilimi göst

Devamını Oku

Sürtünme katsayısı nedir?

Değişen yüzey basınçlarında ve hızlarında aşınma oranlarının karşılaştırılmasına olanak verir.

Devamını Oku

Doğal gaz nedir?

Doğalgaz hem benzinli hem de dizel motorlarda uygulanabilecek bir yakıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğalgaz, CNG (Compressed Natural Gas =

Devamını Oku

Durağan dairesel hareket nedir?

Durağan dairesel hareketten kastedilen şey sabit yarıçaplı bir dönemeçte sabit hızda dönmedir. Durağan dairesel bir harekette bir otomobilin

Devamını Oku

EN 590 normuna uygun motorinin özellikleri

EN 590 no’lu Avrupa Birliği standardı 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren geçerli olan bir standarttır. Bu standart dizel yakıtlarının; alevlenme

Devamını Oku

Enerji geri kazanım sistemi nedir?

Enerji geri kazanım sistemi, yavaşlama sırasında kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Otomobil yeniden hızlandığında akü, geçici o

Devamını Oku

Sensör nedir?

Fiziksel ya da kimyasal (genellikle elektriki olmayan) büyüklükleri, elektriksel sinyallere dönüştüren elemanlardır.

Devamını Oku

Ağırlık transferi nedir?

Frenleme esnasında, oluşan dinamik yük transferleri taşıtın ağırlık merkezinin yerden yüksekliğinin, taşıtın ağırlığının, dingil a

Devamını Oku

Gürültü yalıtımı nedir?

Gürültü yalıtım malzemeleri, araç gürültü kontrolünün son safhasını oluşturmaktadır. Gürültü kontrolünde; önce kaynakta, sonra ile

Devamını Oku

İç gürültü seviyesi

İç gürültü seviyesi, aracın kalitesinin bir göstergesi olduğundan, araç üreticileri iç gürültünün düşürülmesi amacıyla yoğun ara

Devamını Oku

Hall voltajı nedir?

İçinden akım geçen yarı iletken bir tabakanın (kuvvet çizgileri akım yönü ile dik açı teşkil etmektedir) oluşturduğu manyetik alandan b

Devamını Oku

Darbe gürültüsü nedir?

İki kütlenin birbirine çarpması ile ortaya çıkan gürültüdür.

Devamını Oku

HP nedir?

İngilizcedeki “horse power” kelimesinin kısaltılmış ifadesidir. Türkçeye “beygir gücü” olarak çevrilir. 1 kW’lik bir güç 1,34 HP

Devamını Oku

İklimlendirme nedir?

İnsanların bulundukları çevre, ortam içinde sıcaklığın ayarlanabilmesi, bulunulan ortamın konforunu artırır. İnsanın rahat ettiği çevr

Devamını Oku

İzolasyon malzemelerinin ne tür özellikleri vardır?

İzolasyon amaçlı kullanılan malzemelerden üç ana özellik istenir: ses geçiş kaybı, ses yutumu, panel titreşimlerini sönümleme. Bunlarda b

Devamını Oku

Frank – Wolfe Metodu Nedir?

Kısıtlı fonksiyonları gradient yöntemi ile doğrusal forma sokup doğrusal programlama ile çözümüne hazırlık yapar. Doğrusal olmayan amaç

Devamını Oku

Klasik Optimizasyon Teorisi Nedir?

Klasik Optimizasyon Teorisi kısıtlı ve kısıtsız fonksiyonlar için extremum noktaların belirlenmesinde diferansiyel hesabın kullanılmasını

Devamını Oku

“lm/W” birimi nasıl yorumlanır?

Lambaların ışık verimi lümen/Watt (lm/W) cinsinden verilir. Işık akısı birimi olan lümen’in büyüklüğü, 75 W gücünde bir akkor lamba

Devamını Oku

LED teknolojili farlar nedir?

LED teknolojili farlarının yaklaşık 6.000 Kelvin’lik açık renk ışığı, gün ışığına en yakın olma özelliğini de sahiptir. Dolayıs

Devamını Oku

Lineer (Doğrusal) Programlama Nedir?

Lineer programlama; kaynakların optimal dağılımının, kaynakların seçenekli dağılımının, optimal üretim bileşiminin, minimum maliyeti ve

Devamını Oku

LNG depolanma derecesi nedir?

LNG (Liqufied Natural Gas = Sıvılaştırılmış Doğal Gaz)olarak -162°C’de depolanmaktadır.

Devamını Oku

LPG (Sıvılaştırılmış/Likit Petrol Gazı) nedir?

LPG (Liquid Petroleum Gas), petrolün damıtılması ve parçalanması esnasında elde edilen ve sonradan basınç altında sıvılaştırılan başl

Devamını Oku

Tork birimi hakkında bilgi verebilir misiniz?

MKSA (metre, kilogram, saniye, amper) sisteminde, kuvvet birimi Newton’dur. Kütlesi bir kilogram olan bir cisme, 1 m/s2 ivme kazandıran kuvve

Devamını Oku

Tekrarlı dinamik kuvvetler nedir?

Mükerrer yüklere denir. Tekrarlı dinamik kuvvetler; 2~5.106 tekrar sayısından başlayan yol pürüzlüğü, lastik çevresinin düzgünsüzlüğ

Devamını Oku

Nominal değer tam olarak neyi ifade eder? Bu bağlamda nominal akım dendiği zaman neyi anlamak gerekir?

Nominal değer idealde olması gereken değerdir. Örneğin 1,5 voltluk bir pil gerçekte 1.46 vol veriyor olabilir, ama 1.5 volt, pilin nominal volta

Devamını Oku

Ardışık Kısıtsız Algoritmalar Nedir?

Penalty (Ceza) ve Barrier (Engel) fonksiyon metotlarını içerir. Bu algoritmalar orijinal kısıtlı optimizasyon problemlerini kendi içinde kısı

Devamını Oku

Viskozite nedir?

Sıvıların akmaya karşı direncini gösteren bir terimdir. Kalın bir yağın viskozitesi, ince bir yağın viskozitesinden daha fazladır.

Devamını Oku

Statik kuvvetler nedir?

Statik kuvvetler, değişken olmayan kuvvetler ile aracın ömrü boyunca en fazla 5.103 defa tekrarlanan kuvvetlerdir. Statik kuvvetler, taşıtın k

Devamını Oku

Akıllı Otomobil (Smart Car) nedir?

Şerit takip sistemi, kaza öncesi emniyeti iyileştiren uygulamalar ve gelişmiş seyir kontrolü gibi sistemlere sahip araçlara akıllı araçlar d

Devamını Oku

Monograde yağ nedir?

Tek dereceli (monograde) yağların viskozitesi, düşük veya yüksek, tek bir sıcaklık derecesinde belirlenmiş yağlardır.

Devamını Oku

Sera etkisi nedir?

Teorik olarak benzinli bir motorda tam bir yanma sağlandığında egzozdan çıkan zararlı maddeler azalmaktadır. İdeal yanma ortamında açığa

Devamını Oku

Nelder – Mead Metodu Nedir?

Türevleri kullanmaksızın bir arama doğrultusunda değerlendirilecek f(x) fonksiyonunun düzenli geometrik şekil (simpleks) kullanarak köşe nokt

Devamını Oku

Desibel nedir?

Verilmiş bir ses şiddetinin kendisinden 10 kat az diğer bir ses şiddetine oranının 10 tabanına göre logaritmasına eşit ses şiddetine Bel; b

Devamını Oku

Yalıtım malzemelerinin özellikleri

Yalıtım için kullanılan malzemelerde üç ana özellik istenir. Bunlar; ses geçiş kaybı, ses yutumu, panel titreşimlerini sönümleme. Bunlard

Devamını Oku

PSI nedir?

 “Pounds per square inch” ifadesinin kısaltmasıdır. İngiliz ölçü sisteminde kullanılan inç kareye pound cinsinden uygulanan kuvveti

Devamını Oku

Fizik biliminin tarihi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Fiziğin tarihini 17. yüzyıl öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak mümkündür.17. yüzyıl öncesinde katı ve sıvı maddelerin devinimi, ı

Devamını Oku

Çevresel denge nedir?

Bir ürünün üretimi, kullanımı ve geri dönüşümündeki çevresel faktörleri içerir. Hem ürünlerin ekolojik karşılaştırılması, hem de

Devamını Oku

Biyoyakıtlar nedir?

Biyokimyasal ya da termokimyasal dönüşüm süreçlerinden geçirilmesiyle elde edilen gaz, sıvı ve katı ürünlerin genel adıdır. Biyoyakıtla

Devamını Oku

Çıkış gücü nedir?

Çıkış gücü, motorun çıkış mili veya volanından alınan güçtür (Birimi kW’dır).

Devamını Oku

Hayatın içindeki entropi nedir?

Örneğin bir salonun köşesinde bir kibrit çaktığımızda, kibritin ucundaki maddede depolanmış olan kimyasal enerji açığa çıkar ve bu ara

Devamını Oku

Newton’un ikinci hareket yasası nedir?

Newton’un ikinci hareket yasasına göre; bir cisme etki eden kuvvet, o cismin kütlesi ile kuvvetin oluşturduğu ivmenin çarpımına eşittir. Bu

Devamını Oku

Astronomi biliminin (Gök biliminin) tarihi hakkında bilgi verebilir misiniz?

 Astronomi, gerek zaman ve yön ölçümü, gerek bir takım doğal olaylar gerekse yıldız bilimi şeklinde ilkçağlardan beri canlı bir bilg

Devamını Oku

Hayat ile Bilimsel Bilginin ilişkisi nedir?

Bilim insanın içinde yaşadığı doğayı ve toplumu, hatta kendisi anlamasını, kavramasını ve bu alandaki olayları açıklamayı bilmesini sa

Devamını Oku

Teknoloji-bilim arakesiti nedir?

Teknoloji bir yandan bilimin uygulama alanı gibi gözükürken bir yandan da “uygulamalı bilim” olarak kabul ediliyor. Ancak bilim–teknoloji i

Devamını Oku

Matematiksel model nedir?

Matematiksel model, bir süreci ya da sistemin davranışını matematiksel olarak temsil eden denklemler takımıdır. Fiziksel, kimyasal ve biyoloji

Devamını Oku

Doğrulama ve formel bilim nedir?

Doğrulama: Bir varsayımın (önermenin) doğru olup olmadığını belirlemek için yapılan deneysel ve mantıksal işlem.Formel bilim: İnsanın m

Devamını Oku

Hipotez ve kuram nedir?

Hipotez: Henüz yeterince doğrulanmamış olgusal ve doğrulanabilir önermelerdir.Kuram: Bir olgular topluluğunu tasvir etmeye ve açıklamaya yön

Devamını Oku

Yöntem ve Yanlışlama nedir?

Yanlışlama: Popper’in bilimsel sonuca ulaşma yöntemi. Bilimde doğruluğun ölçütü, herhangi bir önermenin yanlışlanamaz olmasıdır. Bir

Devamını Oku

Bilimsel yasa nedir?

Bilimsel araştırma yöntemleriyle tespit edilmiş olaylar arasındaki değişmez ilişkiler sistemi.Kaynak: Prof. Dr. Mustafa Ergün, Felsefeye Giri

Devamını Oku

Matematik disiplini nedir?

Bilimsel bilginin temelinde yer alan formel bir bilim de Matematiktir. Matematik de, mantık gibi, kesin ve zorunlu sonuçlarla ilgilenen bir disiplin

Devamını Oku

Kaç çeşit bilim teorisi vardır?

Bilimsel çalışma ve ürünlere karşı değişik yaklaşım sergileyen görüşler, felsefe tarihi içinde çeşitli şekillerde sınıflandırıla

Devamını Oku

Bilim nedir?

Denetimli gözlem ve gözlem sonuçlarına dayalı mantıksal düşünme yoluyla olayları açıklama gücü taşıyan hipotezler bulma ve bunları do

Devamını Oku

Mantıktan geçen yol nasıldır?

Düşünme konumumuz ve biçimimiz ne olursa olsun birtakım mantık ilkelerine dayanarak düşünmek zorundayız. Her türlü bilimsel çalışma iç

Devamını Oku

Bilimsel yaklaşım nedir?

Herhangi bir konuyu bilimsel metotla ele alma, inceleme ve düşünmedir.Kaynak: Prof. Dr. Mustafa Ergün, Felsefeye Giriş (Bilim Felsefesi). 

Devamını Oku

Matematik biliminin tarihi hakkında bilgi verebilir misiniz?

İnsanın bilimdeki en eski ve en temel ihtiyaçlarından biri matematik olmuştur. Bu nedenle gerek Mısır’da ve Mezopotamya’da gerek Çin’de,

Devamını Oku

Akıl ve Zekâ nedir?

Zekayı ve aklı bir otomobil örneği ile açıklayalım. Zeka otomobilin motoruna, akıl ise direksiyona benzetilebilir. Motor çok iyi çalışabil

Devamını Oku

Biyoloji biliminin tarihi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Diğer bilimlerde olduğu gibi, biyolojik bilimlerin de kökeni Antik Yunan’dadır. Aristoteles, Hippokrates, Galenos gibi bilginler anatomi, fizyol

Devamını Oku

Fizyolojik kamaşma nedir?

Sürücünün bir ışık kaynağı nedeniyle görüş gücünde bir azalma olmadığı halde rahatsız olmasıdır.

Devamını Oku

Tersine mühendislik süreci nedir?

Otomotiv sanayisi son yıllarda bilgisayar teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeye dayalı olarak büyük bir değişim içerisindedir. Lisans alt

Devamını Oku

Doğa bilimleri ve doğal yasa nedir?

Doğa bilimleri: Doğadaki canlı ve cansız varlıkları, onların oluşumlarındaki yasaları belirlemek için çalışan bilimler (fizik, kimya, bi

Devamını Oku

Triboloji nedir?

Triboloji; rölatif harekette birbirine sürtünen cisimlerin, sürtünme, yağlama ve aşınma mekanizmalarını ve olaylarını inceleyen bilim dal

Devamını Oku

Bilim adamları hangi bilişsel süreç becerilerine sahip olmalıdırlar?

Bilgi edinme uğraşısı içinde bulunan bilim adamları, gözlem yapabilme, ölçebilme, gözlemlerden sonuç çıkartabilme ve araştırma yapabilm

Devamını Oku

Bilimsel gelişimde açık fikirlilik

Bilim adamı doğruluğu kanıtlanmış her türlü bilgi ve yeniliğe açık olmalı, kendisinin de yanılabileceğini hiç aklından çıkartmamalı

Devamını Oku

Bilimsel gelişimde başarısızlık karşısında yılmama

Bilim adamı olabilmenin en temel koşullarından birisi bireyin başarısızlık karşısında yılmaması yani sabırlı olmasıdır.Kaynak: Yrd. Do

Devamını Oku

Bilim adamları karşılaştıkları sorunları ya da problemleri nasıl çözerler?

Bilim adamları karşılaştıkları problemleri çözmek için araştırma sürecinde bilimsel yöntemlerden yararlanırlar. Araştırma, “probleml

Devamını Oku

Bilim adamları hangi bilimsel tutumlara sahip olmalıdırlar?

Bilim adamları, meraklılık, alçak gönüllülük, açık fikirlilik, kuşkuculuk, başarısızlık karşısında yılmama ve doğruluk gibi bilims

Devamını Oku

Bilimsel bilgiler nasıl gruplandırılır?

Bilimsel bilgiler;• olgusal önermeler•   kavramlar•   bilimsel genellemeler•   denenceler•   bilimsel yasalar•  

Devamını Oku

Bilimsel genelleme nedir?

Bilimsel genellemelere değişik türden olgu ya da olgusal durumlar gözlenerek ulaşılır. Bilimsel genellemeler, olgular ya da olgusal önermeler

Devamını Oku

Bilimsel yasalar

Bilimsel yasalar olgu niteliği gösteren doğruluğu kanıtlanmış evrensel düzeydeki bilimsel genellemelerdir. Bu tür genellemeler birbirleriyle

Devamını Oku

Bilimsel yöntemin aşamaları nelerdir?

Bilimsel yöntemin aşamaları şöyle sıralanabilir.• Güçlüğün sezilmesi.•   Güçlüğün problem biçiminde tanımlanması.• &nbs

Devamını Oku

Somut işlemler ile soyut işlemler döneminin karşılaştırılması

Bireyin somut işlemler dönemindeki düşünme biçimi ile soyut işlemler dönemindeki düşünme biçimini şöyle karşılaştırmak olanaklıdır

Devamını Oku

Araştırmacılar denencelerin gözlenebilecek sonuçlarını saptayabilmeli

Bu aşamada araştırmacı, denencelerin olası sonuçlarını kestirmeye ya da saptamaya çalışır. Eğer araştırmacının kurduğu denence doğr

Devamını Oku

Araştırmacının sonuca ulaşabilmesi

Bu aşamada araştırmacı, doğrulanan ya da red edilen denencelerinin sonuçlarına dayalı olarak bir genellemede bulunur.Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Be

Devamını Oku

Araştırmacının denenceleri sınayabilmesi

Bu aşamada araştırmacı, olgu ya da olaylara bakarak, kanıtlar toplayarak, kurduğu denencelerin doğru olup olmadığını sınamaya çalışır.

Devamını Oku

Araştırmacının problemin çözümüne yönelik denenceler kurabilmesi

Bu aşamada birey, daha önceki bilgi ve deneyimlerine dayalı olarak denenceler oluşturur. Denenceleri oluştururken problemle ilgili değişkenlerd

Devamını Oku

Araştırmacının güçlüğü problem biçiminde tanımlayabilmesi

Bu aşamada birey, kendisini rahatsız eden düzensizlik ya da güçlük durumunu problem biçiminde tanımlamaya çalışır.Kaynak: Yrd. Doç. Dr. B

Devamını Oku

Somut işlemler dönemindeki birey hangi özelliklere sahiptir?

Bu dönem 7-11 yaş arasındaki dönemi kapsar. Birey bu dönemde ilköğretimin birinci kademesinde bulunmaktadır. Birey 4. ve 5. sınıftaki fen ko

Devamını Oku

Duyusal devinim dönemindeki birey hangi özelliklere sahiptir?

Bu dönem bireyin 0-2 yaş arasını kapsar.Bu dönemde birey yakın çevrede ulaşabileceği olgu, olay ve cisimleri algılar; onlara tepki gösterer

Devamını Oku

Bilim adamlarının gözlemlerden sonuç çıkarabilme becerileri

Bu süreç, gözlenen olgu veya varlıklarla ilgili olarak kavram geliştirme, sınıflayabilme, genelleme yapabilme, önceden kestirebilme ve iletiş

Devamını Oku

Bilimsel gelişimde doğruluk

Bu, bilim adamında bulunması gereken en önemli özelliklerden birisidir. Bilim adamı düşünce ve gözlemlerinde yansız olmalı, tüm çabaları

Devamını Oku

Araştırmacının araştırma raporunu yazabilmesi

Bu, araştırma sürecinin son aşamasıdır. Araştırmacı, yaptığı deney, gözlem ve elde ettiği bulguları, başkaları tarafından doğruluğ

Devamını Oku

Araştırmacının güçlüğü sezebilmesi

Bu, bireyin kendisine rahatsızlık veren durumu fark edebilme ya da sezebilme becerisidir. Bu beceri araştırmacının, meraklılık, kuşkuculuk ö

Devamını Oku

Bilimsel gelişimde “meraklılık”

Bu, çocukların doğuştan getirdikleri bir özelliktir. Çocukların meraklılık düzeylerinin en yüksek olduğu dönem, ilköğretim çağının

Devamını Oku

Bilimsel gelişimde kuşkuculuk

Bu, fen alanında araştırmacı olarak çalışan kişilerde bulunması gereken en temel özelliklerden birisidir. Bilim adamı, her duyduğuna her o

Devamını Oku

Bilimsel gelişimde alçak gönüllülük

Bu, herkeste bulunması istenen, ancak fen alanında çalışan kişilerde özellikle bulunması gereken bir niteliktir. Çünkü fen alanındaki öne

Devamını Oku

Bilim adamlarının araştırma yapabilme becerileri

Bu, karşılaşılan güçlük ya da problemin bilimsel yöntem uygulanarak çözüme kavuşturulması sürecidir.Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM

Devamını Oku

Denence nedir?

Denence, yeni gözlenen bir olgu veya olayın ya da karşılaşılan bir problemin, daha önceki bilgi ve deneyimlere dayalı olarak önerilmiş, anca

Devamını Oku

Olgusal önerme nedir?

Doğrudan veya dolaylı bir tek gözlem sonucunda saptanan ve herkes tarafından aynı şekilde gözlenebilen gerçeklere olgu denir. Bir tek gözlem

Devamını Oku

İnterdisipliner bilim dalları nasıl ortaya çıkmıştır?

Gelişen ve değişen dünya pazarları ve ilerleyen teknoloji düzeyi sonucu endüstriyel ürünlerde nitelik ve işlev olarak önemli değişimler o

Devamını Oku

Bilim adamlarının gözlem yapabilme becerileri

Gözlem, çevrede olup bitenleri duyu organlarını kullanarak doğrudan ya da çeşitli araçlar yardımıyla dolaylı yoldan inceleyerek olgu ve olg

Devamını Oku

Somut işlemler dönemindeki birey hangi davranışları gerçekleştirmekte güçlük çeker?

Gözlemlediği durumlardan sonuç çıkartabilir, ancak gözlenmeyen önermelerle ilgili bir düşünme zinciri oluşturamaz.Bir probleme çözüm yol

Devamını Oku

İşlem öncesi dönem

İşlem öncesi dönemdeki birey hangi özelliklere sahiptir?Bu dönem 2-7 yaş arasını kapsar.Bu dönemde birey sözcük dağarcığını zenginle

Devamını Oku

Kuramlar

Olgu ya da olguları açıklayan kavramsal sisteme, kuram ya da teori denilir. Kuramlar kesin olarak ispatlanamamakla birlikte, doğru oldukları kuvv

Devamını Oku

Kuram ya da teori nedir?

Olgu ya da olguları açıklayan kavramsal sisteme, kuram ya da teori denilirKaynak: Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR,

Devamını Oku

Bilim adamlarının ölçebilme becerileri

Ölçebilme; cisim, olgu ve olayların gözlenmiş olan özelliklerine sayısal semboller verme işidir. Başka bir deyişle ölçme, cisim, olgu ve o

Devamını Oku

Araştırma nedir?

Problemlere güvenilir çözümler bulmak amacıyla planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanması, değerlendirilme

Devamını Oku

Ampirik bilgi nedir?

Sadece gözlem ve deneye dayalı olarak toplanan bilgidir.Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilimlerinin

Devamını Oku

Soyut işlemler dönemi

Soyut işlemler dönemindeki birey hangi özelliklere sahiptir?Bu dönem bireyin 11 yaş sonrası yaşamını kapsar.Bu dönemde birey, biçimsel mant

Devamını Oku

Zihinsel gelişim dönemleri

Zihinsel gelişimle ilgili en geçerli açıklamalar J. Piaget tarafından yapılmıştır. Piaget zihinsel gelişimle ilgili görüşlerini öğrenme

Devamını Oku

Gürültü nasıl ölçülür?

 Gürültü ya da ses ölçme, çok geniş ve karmaşık bir konu ve başlı başına bir tekniktir. Ses biçimleri, tayfsal yapıları, zaman i

Devamını Oku

Rüzgar direnç katsayısı nedir?

 Rüzgar direnç katsayısı, cisimlerin ­ “biçim kalitesini” ifade eder. Direnç katsayısının değeri ne kadar küçükse, araç aerodi

Devamını Oku

Archard’ın klasik aşınma modeli nedir?

 Aşınmaya genel olarak; tribolojik, mekanik, metalürjik ve termik etkiler sebep olur. Aşınmayla ilgili olarak, diskli frenlerle ilgili l

Devamını Oku

Aşınma nedir ve aşınma mekanizmaları nelerdir?

 Karşılıklı çalışan parçalardan değiştirilmesi kolay olanını daha çabuk aşınan bir malzemeden yapmak suretiyle diğerinin ömr

Devamını Oku

Sürtünme katsayısı

 Sürtünme katsayısı; değişen yüzey basınçlarında ve hızlarında aşınma oranlarının karşılaştırılmasına olanak verir. Her

Devamını Oku

Basınç nedir?

Basınç, birim yüzeye dik doğrultuda etki eden kuvvettir. Fizikte basıncı ifade eden birçok birim vardır. Bunların bir kısmı; atmosfer (atm)

Devamını Oku

Bar Nedir?

Anadolu’nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu.

Devamını Oku

Olgu Nedir?

Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa.

Devamını Oku

Değişken Nedir?

Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil.

Devamını Oku

Dogma Nedir?

Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas.

Devamını Oku

Optimizasyon nedir?

En basit anlamı ile optimizasyon eldeki kısıtlı kaynakları en optimum biçimde kullanmak olarak tanımlanabilir [1]. Matematiksel olarak ifade et

Devamını Oku

Ses Nedir?

Kulağın duyabildiği titreşim.

Devamını Oku

Propan nedir?

LPG içeriğinde bulunan Propan, düşük sıcaklıklarda da rahatlıkla buharlaşabildiği için sıvı fazdan gaz fazına kolaylıkla geçebilir. LP

Devamını Oku

Mitoloji Nedir?

Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim.

Devamını Oku

Multigrade yağlar nedir?

Multigrade yağlar, çok dereceli yani dört mevsim kullanılan yağlardır. Hem düşük hem de yüksek sıcaklık gereksinimlerini aynı anda karş

Devamını Oku

Çok dereceli (multigrade) yağlar nedir?

Yağlar; tek dereceli (monograde) ve çok dereceli (multigrade) yağlar olarak ikiye ayrılır. Tek dereceli (monograde) yağların viskozitesi, düş

Devamını Oku

Bor nedir?

1808 yılında keşfedilmiş olan bor, siyah metalik görünümlü bir element olup, en yaygın bilinen türevi “boraks”dır. Sodyum tetraborat,

Devamını Oku

Tork (Moment) nedir?

Tork ya da diğer adlandırmasıyla moment, motorun döndürme kuvvetini ifade eder. Yaygın kullanılan birimi Newton Metre (Nm)’dir. Motor torku i

Devamını Oku

DIN 51621 standardına göre LPG

Yaklaşık % 10 Bütan ve % 90 Propandan oluşmaktadır. 

Devamını Oku