Eğitim ile ilgili soru ve cevaplar

Teknopark İstanbul'a kimler başvurabilir?

Teknopark İstanbul'a, 4691 sayılı kanunda da özellikleri belirtilen Ar-Ge faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kisiler başvuruda bulunabilir.

Devamını Oku

Teknopark İstanbul'da kaç metrekare ofis alanı kiralanabilir?

Teknopark İstanbul'da firmaların ihtiyaçlarına göre, 20 m2'den 2 bin m2'ye kadar değişen büyüklüklerde ofis alanları kiralanması mümkünd

Devamını Oku

Teknopark İstanbul'da kira ve aidat ücretlendirmesi ne şekilde yapılmaktadır?

Teknopark İstanbul'da halihazırda yer alan kiracılar yönünden kira ücretlendirmesi m2 başına belirlenen tutarda aylık olarak yapılmaktadır

Devamını Oku

Teknopark İstanbul'da üretim yapılabilir mi?

Teknopark İstanbul'da 4691 sayılı kanun kapsamında ilan edilmiş bölgede söz konusu yasadaki teşviklerden yararlanabilecek nitelikte ileri tekn

Devamını Oku

Teknopark İstanbul'da hangi sektörlerden firmalar yer almaktadır?

Teknopark İstanbul’un öncelikli alanları Havacılık ve Uzay, Denizcilik, Savunma Sanayii, Enerji, Sağlık Bilimleri, İleri Malzemeler, İleri

Devamını Oku

Teknopark İstanbul'da yer alan KOBİ'lerin sayısı ve çalışma alanları nedir?

Teknopark İstanbul’da, büyük ölçekli şirketler, teknoloji geliştirme ve sinerji yaratma imkanlarını yaratırken hedef teknoloji alanlarınd

Devamını Oku

İnovasyon veya Ar-Ge sürecine girmeye istekli firmalar için Teknopark İstanbul ne tür avantajlar sunmaktadır?

Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi için, konuya odaklı çalışan, nitelikli iş gücüne sahip, güç bir

Devamını Oku

Firmalar, Teknopark İstanbul'da yer almasa bile, buradaki çalışmalardan faydalanabilir mi?

Teknopark İstanbul, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve İstanbul Ticaret Odası ana ortaklığında kurulmuş bir teknopark olmasına rağmen Ar-Ge

Devamını Oku

Teknopark İstanbul uluslararası ölçekte ne gibi avantajlar sağlamaktadır?

Teknopark İstanbul'un uluslararası ölçekte IASP (Uluslararası Bilim Parkları ve Yenileşim Alanları Birliği) ve ASPA (Asya Bilim Parkları Bir

Devamını Oku

Eğitim aracı nedir?

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, bilgi iş ve işlem ya

Devamını Oku

Rehberlik veya gelişim uzmanı nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Psikoloji alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş kişidir.Kay

Devamını Oku

Öğrenme halkası yaklaşımına göre öğrenciler nasıl öğrenir?

“Öğrenme halkası”, Piaget’nin ileri sürdüğü zihinsel gelişim kuramı üzerine temel­lendirilmiş bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu yak

Devamını Oku

Yaşam boyu eğitim kavramı ve küreselleşme nedir?

Bilgi toplumunda, teknolojideki hızlı gelişmeler nedeniyle bilgi hızla çoğalmış ve yayılmıştır. Eğitim okulla sınırlı kalmamış yaşa

Devamını Oku

Teknolojilerin hızla geliştiği, kullanımlarının yaygınlaştığı ve kolaylaştığı günümüzde nasıl bir insan prototipi olmalı

Bilgi toplumunun bir üyesi olarak insanın şu özelliklere sahip olması gereklidir:bilgiye ulaşma yollarını bilmelidir.bilgiyi sınıflayabilmel

Devamını Oku

Öğretmenin bilişsel beceri niteliği nedir?

Öğretmen, karmaşık durumları ayrıştırabilen ve sorun çözebilen kişi olmalıdır. Öğretim etkinliği, birbirinden farklı biçimde öğren

Devamını Oku

Öğretmenin dili etkili kullanma becerisi nedir?

Öğretmen, konuşma dili ile yazı dilini öğrencilerinin düzeyine uygun olarak etkili biçimde kullanabilen kişi olmalıdır. Anlatmak istedikler

Devamını Oku

Öğretmen nitelikleri nedir?

Öğretmen, öğrencilere nereden, han­gi kaynaklardan, hangi sorunları çözmek üzere, ne kadar sürede, nasıl öğrenecekleri konularında kıla

Devamını Oku

Öğrencilerin öğretim etkinliğine katılımını sağlama nasıl olur?

Öğretmen, öğrencileri dinleyici, edilgin alıcı olmaktan kurtararak onların öğretim etkinliğine etkin katılımını sağlamalıdır. Öğren

Devamını Oku

Öğretmenin yaklaşılabilir olması nedir?

Öğretmen, öğrencilerin kendisine korkmadan yaklaşabildikleri, öğrenmeyle ilgili sorunlarını sınıfa rahatça getirip tartışabildikleri, ö

Devamını Oku

Öğretmenin güdülenmişlik ve kendine güven niteliği nedir?

Öğretmen, öğretim etkinliklerinin yürütücüsü, lideri, eşgüdümcüsü ve denetleyicisi durumundadır. Bu görevler, en başta öğretmenin

Devamını Oku

Öğretmenin olumlu tutum niteliği nedir?

Öğretmen, öğretmenlik mesleğini isteyerek tercih eden, insanlarla ilişkilerinde her zaman olumlu yönler görülen, yan tutmayan, başkalarına

Devamını Oku

Öğretmenin öğrencilerdeki bireysel farklılıkları dikkate alması nedir?

Öğretmen, sınıftaki öğrencilerin öğrenme biçimleri, yetenekleri, ilgi ve gereksinmeleri bakımların­dan birbirlerinden farklılıklar göst

Devamını Oku

Elektronik haberleşme nedir?

Elektronik yöntemlerle bilgisayar ağları kullanıla­rak yapılan haberleşmedir.Kaynak: Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU, Editör: Doç. Dr. Bekir Özer,

Devamını Oku

Eğitim teknolojisi nedir?

Eğitim teknolojisi, öğrencilerin öğrenme düzeylerini yükseltmek üzere fen bi­limleri alanında üretilen teknoloji ürünlerinin ve davranı

Devamını Oku

Öğretimde denetim nedir?

Öğretimde denetim, öğrencilerin öğretim ürünleri açısından davranışsal amaçla­rın önceden saptanan düzeylerine erişmelerini sağlam

Devamını Oku

Ausubel fen öğretimini nasıl etkilemiştir?

Ausubel, geliştirdiği “anlamlı öğrenme” kuramı ile fen öğretimini etkilemiştir. Bu kuram uyarınca, öğrenciye kısa sürede fazla mikta

Devamını Oku

Ön düzenleyicilerden ne zaman ve nasıl yararlanılır?

Ausubel, öğrenciler bakımından yeni olan konuların öğrenilmesinde de, ön dü­zenleyicilerden yararlanmanın gerekliliğine işaret etmektedir

Devamını Oku

Öğretmenin alan bilgisi nedir?

Bir mesleğin varlığı, o mesleğe yönelik alan bilgisinin varlığına bağladır. Örneğin, fizik öğretmeninin okulda öğretimini yaptığı

Devamını Oku

Bruner fen öğretimini nasıl etkilemiştir?

Bruner, “kavram öğretimi” ve “buluş yoluyla öğretim” konularındaki çalışmalarıy­la fen öğretimine önemli katkılar getirmiştir.

Devamını Oku

Kavram öğretimi nasıl gerçekleşmektedir?

Bruner, kavram öğretimi sürecinde “kavramın adı”, “kavramın tanımı”, “kavramın özellikleri”, “kavramın önemi” ve “kavram

Devamını Oku

Öğrenme halkası yaklaşımının sınıftaki uygulamasından “kavram uygulaması” aşaması nedir?

Bu aşamada öğrenciler, öğrendikleri kavramları yeni ve farklı durumlara uygulayarak pekiştirirler. Bu aşamada öğrencinin araç ve gereçler

Devamını Oku

Öğrenme halkası yaklaşımının sınıftaki uygulamasından “inceleme” aşaması nedir?

Bu aşamada öğrenciler, yeni bir öğrenme ortamında kendi çabaları ve tepkileri ile deneyim kazanırlar. Öğrenciler, öğrenme ortamındaki ye

Devamını Oku

Öğrenme halkası yaklaşımının sınıftaki uygulamasından “kavram tanıtımı” aşaması nedir?

Bu aşamada öğrenciye önce yeni bir kavram veya ilkenin tanımı verilir. Öğrenci bu tanımdan yararlanarak yeni kazandığı bilgi ve deneyimler

Devamını Oku

Buluş yoluyla öğretim eğitim ortamlarında nasıl uygulanmaktadır?

Buluş yoluyla öğretim, öğrencilerin, zihinsel yeteneklerini kullanarak kendi kendi­lerine bilimsel bilgi edindikleri bir öğretim yöntemidir.

Devamını Oku

Bütünleştirici öğrenme yaklaşımına göre öğrenciler nasıl öğrenir?

Bütünleştirici öğrenme Ausubel’in, “öğrenmeyi etkileyen en önemli etmen öğrenci­nin hali hazırdaki bilgi birikimidir” biçiminde ifa

Devamını Oku

Bütünleştirici öğrenme fen öğretimini nasıl etkilemiştir?

Bütünleştirici öğrenme yaklaşımı ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde fen dersle­rinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hatta bu yakla

Devamını Oku

Çağımızda bilginin evrimleşmesi nedir?

Çağımızda bilgi beş yılda bir ikiye katlanmaktadır. Daha açık olarak söylemek gerekirse, dört-beş yıllık üniversite öğrenimini tamaml

Devamını Oku

Bilgi toplumu ve bilgi teknolojileri nedir?

Çağın toplumlarının hedefi “bilgi toplumu” olmaktır. Çünkü içinde yaşadığımız dönem bilginin güç olarak görüldüğü bir döne

Devamını Oku

Öğretmenler , öğrencilerinin algılama sınırlarının farkında nasıl olur?

Duyu organları, ya da öteki adıyla algılama sistemleri öğrenciden öğrenciye farklılık göstermektedir. Her öğrencinin görme, işitme, tat

Devamını Oku

Küreselleşme nedir?

Dünyada ekonomik ve toplumsal iş­birliği ile bilgi paylaşımını gerçekleştirmek amacıyla sınırların ortadan kalkma­sı.Kaynak: Doç. Dr.

Devamını Oku

Yaşam boyu eğitim nedir?

Eği­timin okulla sınırlı olma­yan, ömür boyu sürmesi gereken bir süreç olduğu düşüncesidir.Kaynak: Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU, Editör:

Devamını Oku

Eski teknoloji ile yeni teknoloji arasındaki temel fark nedir?

Eski teknoloji ile yeni teknoloji arasındaki temel fark, bilginin dağıtımındaki hızdır. Yeni teknolojilerin sağladığı yüksek hız, bilgi m

Devamını Oku

Fen öğretiminde öğrenme kuramları nedir?

Fen öğretimi, öğrenme psikolojisindeki kuram ve uygulamalardan büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu süreçte özellikle, J. Piaget, J. Bruner, R.

Devamını Oku

Öğrenme halkası yaklaşımı fen öğretimini nasıl etkilemiştir?

Fen öğretiminde “öğrenme halkası” yaklaşımına yer verilmesinin öğrencilerde, zi­hin gelişimi, muhakeme ve öğrenme gibi çeşitli yet

Devamını Oku

Öğretmenin genel kültürü nedir?

Genel kültür, öğretmenin hizmet öncesi eğitimi sırasında edindiği kişisel ve toplumsal yaşamında kendisine gerekli olan davranış kalıpl

Devamını Oku

Öğretmenin öğretmenlik meslek bilgi ve becerisi nedir?

Günümüzde “alanında uzman olan öğretebilir” söylemi, yerini “alanı bilen ve öğretme yeterliliğine sahip olan öğretebilir” söylem

Devamını Oku

Bilgi çağına geçiş nedir?

Günümüzdeki bilim ve teknolojideki gelişmeler yeni bir çağı başlatmıştır. Daha çok bilgi çağı olarak adlandırılan bu çağın en öne

Devamını Oku

Öğrenme yaklaşımları arasındaki benzerlikler nelerdir?

Her iki yaklaşımda da öğrenme, zihinde gerçekleştirilen bir yapılandırma sonucu oluşmakta ve zihinsel yetenekler öğrenme sürecinde önemli

Devamını Oku

Bilgi teknolojileri ve eğitim nedir?

İnsanoğlu, varoluşundan bu yana bilgi üretmekte, bilgiyi kullanmakta ve dağıtmaktadır. Geçmişte bilginin dağıtımı için güvercinden duma

Devamını Oku

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişmesinin nedeni nedir?

Karmaşık ve yarışmacı bir dünyanın üyesi olan insan, yaşamda kalmak ve varlığını sürdürebilmek için önemli nitelik ve nicelikte bilgi

Devamını Oku

Öğretme ve öğrenme nedir?

Öğrencilere öğrenmenin yolları öğretilmelidir. Bunun için de öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınmalı, öğretim ortam

Devamını Oku

Öğrenme yaklaşımları arasındaki farklılıklar nelerdir?

Öğrenme halkası yaklaşımında öğrenme, “yaşa dayalı bir süreç” olarak görülür­ken, bütünleştirici öğrenme yaklaşımında,“b

Devamını Oku

Yapay zeka nedir?

Öğrenme ve kendini geliştirme gibi in­san aklının geliştirdiği iş­lemleri yapmaya elverişli bir bilgisayar dili.Kaynak: Doç. Dr. Buket AKK

Devamını Oku

Davranışsal amaç nedir?

Öğre­tim etkinliği sonunda öğ­rencinin göstermesi bekle­nen, standart ve koşulları belirli davranış.Kaynak: Prof. Dr. Mahmut Tandoğan,

Devamını Oku

Öğretmenin genel yeteneği ve özel yeteneği nedir?

Öğretmenin genel yetenek (zeka) düzeyi yüksek olmalıdır. Başka bir deyişle, öğretmen eğitimi programlarına üst düzeyde genel yeteneğe s

Devamını Oku

Öğretmenin mesleki nitelikleri nedir?

Öğretmenin nitelikli rollerini yerine getirebilmesi için sahip olması gereken mesleki nitelikler de oldukça çeşitlidir. Bu nitelikler;Genel kü

Devamını Oku

Öğretmenin anlama ve kavrama gücü nedir?

Öğretmenin okuduğunu ve dinlediğini anında algılama, kavrama, onları ayrıştırarak kimi sonuçlar çıkarma yeteneği en üst düzeyde olmal

Devamını Oku

Öğretmenin öğretim sürecindeki ne tür niteliklere sahip olması gereklidir?

Öğretmenin öğretim sürecindeki rolünü başarıyla yerine getirebilmesi için birçok yeterliğe ya da niteliğe sahip olması gereklidir. Biz b

Devamını Oku

Öğretmenin öğretim sürecindeki kişisel nitelikler

Öğretmenin sahip olması gereken kişisel niteliklerini şöyle sıralayabiliriz:Genel yetenek ve özel yetenekGüdülenmişlik ve kendine güvenOlu

Devamını Oku

Öğretmenin bilişsel strateji niteliği nedir?

Öğretmenin sorun çözme yeteneğine sahip olması gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Öğretmen, aynı zamanda sorunlara özgün çözüml

Devamını Oku

Grup öğretimi nedir?

Öğretme­nin sözel anlatımla derste etkin olduğu, öğrencilerin ise çoğunlukla edilgin ol­duğu, öğrencilerin birey­sel farklılıkların

Devamını Oku

Piaget öğrenmeyi nasıl açıklamaktadır?

Piaget öğrenmeyi, zihinsel gelişim kuramına dayalı olarak açıklamaktadır. Bu ku­ram, öğrenmeyi yaşa bağlı bir süreç olarak kabul eder.

Devamını Oku

Piaget’nin zihinsel gelişim dönemleri fen öğretimini nasıl etkilemiştir?

Piaget’in önerdiği bu yaş sınırları, yapılan bilimsel araştırmalarla tamamen kanıtla­namamıştır. Çoğu kez belirlenenin aksine, birey

Devamını Oku

Öğrencilerin algı kapasitelerini geliştirmek için neler yapılabilir?

Sınıftaki öğrencilerin algı kapasitelerini geliştirmek üzere algılama eğitiminden geçirilmeleri gerekebilir. Öğretmen, öğrencilerin otur

Devamını Oku

Öğretmenin yansız olması nedir?

Yansız olma, öğretmenin davranışlarında, konuşma biçiminde, tartış­malar sırasında söz vermesinde ve başarı değerlendirmesinde öğre

Devamını Oku

Gagné fen öğretimini nasıl etkilemiştir?

Gagné’nin fen öğretimine en önemli katkısı, öğrenmenin planlı olarak basitten kar­maşığa doğru aşamalı bir sırada yapılması gerek

Devamını Oku

Öğrenme halkası örnek etkinliği nedir?

Problem: Yüzme ve batma kavramlarını inceleme.Araç-Gereçler: Su, zeytinyağı, alkol, eşit kollu terazi, bilye (cam veya çelik), tahta parças

Devamını Oku

Bilgi teknolojileri nedir?

Bilgi teknolojisini; bilginin üretilmesi, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde edilmesi, yayılması, korunması ve bunlara yardımc

Devamını Oku

Bir başka açıdan eğitim nedir?

Eğitim; evrenin, yerkürenin, yaşam sistemlerinin ve bilincin hikayesini bilmek, bu hikayede insanın rolünü tanımak olarak tanımlanabilir.Kayna

Devamını Oku

Öğretme-öğrenme süreci için seçilebilecek araçlar hangi temel özellikleri taşımalıdır?

Seçilebilecek araçlar,bilginin transferini sağlamalıdır.etkileşimli olmalıdır.çok yönlü olmalıdır.kullanışlı olmalıdır.ekonomik olma

Devamını Oku

Eğitimin amacı nedir?

Eğitimin öncelikli amacı ise, kişilerin bu geniş anlam içindeki rollerini yerine getirebilmelerini sağlamaktır. Yeni bir bin yıla adım attı

Devamını Oku

Etkili öğretmen kimdir?

Etkili öğretmenler; “düşünen, soru soran, eleştiren, gelişme ve yeniliklere açık, kendini sürekli yenileyen, mesleğini seven kişilerdir

Devamını Oku

Hizmetiçi eğitim programlarının önemi

Okullardaki eğitimin kalitesinin genellikle, öğretmenlerin alan konularında ve öğretim yöntemlerindeki mesleki gelişimleriyle doğrudan bağla

Devamını Oku

Öğrencilerin öğretime katılması nasıl olur?

Öğrencinin öğretime katılımı iki türlü olabilir: Zihinsel katılım ve eylemsel katılım. Derste işlenen konu öğrenci için anlamlı ise,

Devamını Oku

Bireysel öğretim nedir?

Öğren­ciye öğrenmesi için gere­ken süre konusunda esnek davranıldığı, her öğrenci­nin kendi öğrenme hızında ilerleyebildiği, öğr

Devamını Oku

Öğretmenlerin mesleki açıdan yetişmişlik düzeyi

Öğretmenin mesleki açıdan yetişmişlik düzeyi, sunacağı eğitimin kalitesinin önemli bir belirleyicisi olarak düşünülebilir. Öğretmenin

Devamını Oku

Birden çok uyarıcı kullanmanın gerekliliğini bilme nedir?

Uyarıcılar, duyu organlarını uyaran, olgu, olay ya da nesnelere ilişkin ses, görüntü, şekil, tat, sertlik, yumuşaklık, pürüz, ışık, s

Devamını Oku

Gagné tarafından geliştirilen aşamalı öğrenme metodu kaç basamaktan oluşur?

Gagné tarafından geliştirilen aşamalı öğrenme durumu en karmaşıktan en basite doğru ol­mak üzere yedi basamaktan oluşur. Bunlar;problem

Devamını Oku

Teknolojilerin eğitim sürecinde kullanılmasının yararları nedir?

Teknolojiler,öğrenmenin niteliğini artırır.öğrencilerin ve öğretmenlerin hedefe ulaşmak için harcadıkları zamanı azaltır.öğretmenin e

Devamını Oku

Bilgi toplumlarındaki eğitim kurumları (okullar) ne tür özelliklere kavuşturulmalıdır?

Okulun amaçları yeniden ele alınmalıdır.Okulda odak noktası öğrenme olmalıdır.Öğretim, konu yerine öğrenci merkezli olmalıdır.Öğretm

Devamını Oku

Öğretim nedir?

Öğretim, öğretme işlevini üstlenen öğretmen, araç ya da gerecin öğrencinin öğ­renmesine kılavuzluk ettiği etkileşim sürecidir. Bu s

Devamını Oku

Eğitimdeki gelişim, değişim ve dönüşüm nedir?

Toplumların gelişimleri incelendiğinde, tarım toplumlarının yerlerini sanayi toplumlarına, sanayi toplumlarının da yerlerini bilgi toplumlar

Devamını Oku

Öğretim teknolojisi nedir?

Bilgi teknolojileri eğitim sürecinin geliştirilmesinde etkilidir. Öğretim amacıyla kullanılan makine, araç ve gereçleri kapsayan bilgi teknol

Devamını Oku

Standart Öğrenci Niteliği Merkezli Öğretim Yaklaşımı Nedir?

Çağdaş öğretim anlayışında öğretmen merkezli öğretim ya da buna tepki olarak oluşan öğrenci merkezli öğretim, yerini öğretim etkinl

Devamını Oku

Öğrenci Merkezli Öğretim Nedir?

Öğrencilerin öğretim etkinliğine katılmalarını sağlamak üzere soru-yanıt ve tartışma yöntemlerinin yer verilmeye çalışıldığı öğ

Devamını Oku

Öğretmen Merkezli Öğretim Nedir?

Öğretmenin sınıfta sö­zel anlatımla ders işleye­rek etkin olduğu, öğretim programını yetiştirebil­mek için katı bir sınıf yöne­t

Devamını Oku

Öğrenme halkası ve bütünleştirici öğrenme yaklaşımlarının etkili olarak uygulanabilmesi için neler yapılabilir?

Öğretmenin sınıfta sö­zel anlatımla ders işleye­rek etkin olduğu, öğretim programını yetiştirebil­mek için katı bir sınıf yöne­t

Devamını Oku