Emlak ile ilgili soru ve cevaplar

Rakabe nedir?

Kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Vakıf nedir?

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yeterli mal veya hakları belirli ve sürekli bir amaca tahsis edilerek, mahkeme kararıyla kurulan tüzel ki

Devamını Oku

Veraset belgesi nedir?

Mirasın, mirasçılara intikali için tapu sicil müdürlüğünce aranan, sulh hukuk mahkemesinden alınmış, vefat eden malikin mirasçılarının

Devamını Oku

Yenileme nedir?

Teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden veya eksikliği görülen tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesi ile buna u

Devamını Oku

Bağımsız bölüm nedir?

Bir yapının Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerden her biri. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Emsal nedir?

Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzerleriyle karşılaştırılmasıdır. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Fransız balkonu nedir?

Döşemeye değin inen ve kapı gibi açılan, önü korkuluklu pencere. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Yerleşim yeri nedir?

Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Başka bir deyiş ile ikametgah adresidir. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Tavanarası nedir?

Çatı ile son kat döşemesi arasında kalan boşluk. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Toplu konut nedir?

Sosyal ve fiziksel altyapısıyla birlikte gerçekleştirilen çok sayıda konut birimini anlatmakta kullanılan terim. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Daire nedir?

Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine daire denir. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Gecekondu nedir?

Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara denir. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Emlak beyanı nedir?

Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir. Kaynak: emlak.sabah.com.

Devamını Oku

Restorasyon nedir?

Aslını bozmadan onarma. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Ön cephe nedir?

Yapının / Binanın yola bakan yüzüne ön cephe denir. Kaynak: nenedir.net

Devamını Oku

Hisse tevhidi nedir?

Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse iktisap etmesi halinde önceki hisseyle sonra alınan hisseni

Devamını Oku

Kroki nedir?

Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek şekilde bir altlığa yaklaşık biçimde çizimi. Kaynak: emlak.sabah.com

Devamını Oku

Cins değişikliği nedir?

Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya y

Devamını Oku

Harita nedir?

Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Zirai ipotek nedir?

Tarım kredi kooperatifleri ile T.C. Ziraat Bankasından çiftçilerin talep ettiği kredilere karşılık teminat olarak taşınmaz malın gösterilm

Devamını Oku

Lebiderya nedir?

Kesintisiz deniz manzaralı daireye lebiderya denir. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Antre nedir?

Bir binanın veya apartman dairesinin ilk girilen bölümü, giriş. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Yasal mal rejimi nedir?

Edinilmiş mallara katılma rejimidir. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Kâgir nedir?

Betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Giydirme cephe nedir?

Çok katlı bir yapıda, döşemelerin önünden geçerek devam eden, bunlara veya kolonlara asılan, taşıyıcı olamayan, çoğu camlı dış duvar

Devamını Oku

Cebri satış nedir?

Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kana

Devamını Oku

Cebri icra nedir?

Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü aracılığı ile tahsili. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Uygulama imar planı nedir?

Tasdikli hali hazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgeleri

Devamını Oku

Zayî nedir?

Bir belgenin kaybolması veya yok olmasıdır. Tapu senedi veya ipotek belgesinin kayıp edilmesi halinde, zayiinden yenisi çıkartılabilir. Kaynak

Devamını Oku

İmar affı nedir?

Kaçak yapıların ya da imar kurallarına uygun yapılara kaçak eklenmiş bölümlerin aklanması. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Vakıf taviz bedeli nedir?

Vakıf malların mülke dönüşümü tasarruf edene intikali için bir bedel öngörülmüş olup, bu bedele taviz bedeli denilmektedir. Kaynak: eml

Devamını Oku

Sahibinden satılık veya kiralık ne demek?

Bir mülkün, arada herhangi bir aracı olmadan, doğrudan doğruya sahibi tarafından satışa veya kiraya sunulması. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Arsa nedir?

Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlarla iskân (yapılaşma) sahası olarak ayrılmış yerlerde bu

Devamını Oku

Teras nedir?

 Oturup hava almaya yarayan, düz ve çevresi açık yüksekçe yer, taraça.  Üstü gezinmeye elverişli düz dam. Kaynak: emlak.sabah.com.t

Devamını Oku

Nev'i nedir?

Türü, cinsi, vasfı. Tapu kütüklerinde bulunan nev’i hanesine taşınmazın bir vakıfla ilişkisinin olup olmadığı yazılmaktadır. Kaynak:

Devamını Oku

Sosyal altyapı nedir?

Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacıyla yapılması gereken eğitim, sağlık, kültürel ve yönetsel yapılar ile park, çocuk bahçeleri

Devamını Oku

Kütük nedir?

Arazi, bağımsız bölüm, müstakil ve daimi irtifaklar ile bunların üzerinde kurulabilen hakların yazıldığı büyük boy defterlere kütük d

Devamını Oku

Müstakil tapu nedir?

Tek konut için verilen tapu. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Yevmiye nedir?

Tapu siciliyle ilgili olarak tapu sicil müdürlüğünde yapılan her işlem ile red edilen istemlerin tarih ve sıra numarasına göre kaydedildiği

Devamını Oku

İştirakin feshi nedir?

Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müşterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir

Devamını Oku

Kat karşılığı anlaşması nedir?

Taraflar arasında şekil, biçim ve adet (yüzde) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü'nce senet altına temlik şeklidir. Ka

Devamını Oku

Anahtar teslim nedir?

Bir yapının tüm gereç ve işçiliğinin yüklenici tarafından karşılanıp, bütünüyle bitirilmiş olarak mal sahibine teslim edilmesini öng

Devamını Oku

Kat maliki nedir?

Kat mülkiyeti hakkına sahip özel ya da tüzel kişidir. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Hisseli tapu nedir?

Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye hisseli tapu denir. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Trampa nedir?

Bir malın başka bir malla değiştirilmesidir. Değiştirilecek mallar taşınır veya taşınmaz mal olabilir. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Gabari nedir?

Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliği. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Tasfiye nedir?

Feshedilen işlerin, taraflar arasında hukuken bir eksik, noksan yada kusur (pürüz) bırakmayacak biçimde, anlaşma yoluyla sonuçlandırılmasın

Devamını Oku

Zabıt nedir?

Tespit etmek anlamına gelen bu sözcük de çoğu kere “tutanak” yerine kullanılır. Ölçü, tartı, tespit, vukuat kaydı, çizim, hesaplama v

Devamını Oku

Tesisat (Kurma) nedir?

Bir işi yada işletmeyi bütünüyle hizmete açabilmek için, tamamlayıcı nitelikteki ve kullanıma yönelik unsurlarını (su, havalandırma, ayd

Devamını Oku

Maliyet (Eder) nedir?

Arsa, proje, kontrollük, işçilik ve malzeme gibi giderlerin tamamına denir. Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, Yapı İşletmesi Ders Notları

Devamını Oku

Zilyetlik nedir?

Bir eşya (mal) üzerinde zilyetlik iradesine dayanarak fiili hakimiyet kurma eylemine zilyetlik denir. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

Taşıma uzaklığı nedir?

Bir malzemenin çıkarıldığı ocaktan iş yerine kadar olan uzaklıktır. Bu uzaklığa ve taşımanın verildiği yolun durumuna göre taşıma ü

Devamını Oku

İzale-i şüyu nedir?

Belirsizliğin giderilmesi olup; arsa, arazi, vs. gayri menkullerde, mülkiyet yada kullanım hakkının tam olarak ortaya çıkarılmasına yönelik

Devamını Oku

İhkakak nedir?

Genel hukuk içerisinde “bir taşınmazın kullanım hakkının izin alınmadan doğrudan doğruya ele geçirilmesi; bir bakıma haksız kullanılma

Devamını Oku

Nazım planı nedir?

Bir kentin haritaları üzerine çizilen ve arazi parçalarının kullanış biçimleri ile başlıca bölge tiplerini belirten, yani kentin gelecekte

Devamını Oku

Koordineli çap nedir?

Kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

Devamını Oku

İpotek nedir?

Bir malın satın alınması, kiralanması ya da mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde, sözleşme gereklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle meydana

Devamını Oku

Teminat (Güvence) nedir?

İşi üstlenen yüklenicinin, işi sözleşme ve eklerine uygun olarak yapacağına ve işin yapılmasından vazgeçmeyeceğine dair alınan kıymetl

Devamını Oku

Blokfiller nedir?

Sıva pütürlerini doldurup alçı sıva ayarında bir yüzey hazırlamak için kullanılan yüzey kaplama malzemelerine denir. Kaynak: Prof. Dr. İ

Devamını Oku

Tahliye nedir?

Fuzuli şagil’in, ecrimisil oluşturan malları terk etmesi veya ecrimisil oluşturan işlerin meydana geldiği alanlardan ayrılması yada boşaltm

Devamını Oku

Taşeron nedir?

Yüklenicinin nam ve hesabına ve onun izniyle işi yapan, yürüten küçük yüklenicilerdir. Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, Yapı İşletmesi

Devamını Oku

Yapı İşletmeciliği nedir?

Yapının temelden çatıya yönetimi (management), yürütülmesi (execution), kontrolü (control and testing), yapının denetimi (auditing, inspect

Devamını Oku

Sürveyan nedir?

İnşaat imalatları yapım esnasında idare adına; yapılan imalatların ve ihzaratların (beton, demir döşenmesi, kum, çakıl çimento, kalıp a

Devamını Oku

İş Kalemi (Poz=Pozisyon) nedir?

İnşaat işlerinin her birini ayrı ayrı tanımlamak ve ayırt edebilmek üzere, bu sektörde ortak bir dil ve kullanım oluşturmaya yönelik olara

Devamını Oku

Vaziyet planı nedir?

İnşaat mahallinde var olan tüm öğelerin (Bina yeri, telefon direği, yol, yön durumu, ağaç, su ve elektrik hatları vs.) gösterildiği ölçe

Devamını Oku

Plankote nedir?

İnşaat mahallinde yapılacak olan hafriyatın yapımında yardımcı olacak röper noktalarının ve kotlarının bulunduğu kuşbakışı ölçekli

Devamını Oku

Röper nedir?

İnşaat mahallinde yapılan nivelman ölçümlerine ve aplikasyonda kullanılacak olan yönlerin, kot noktalarının arazi üzerindeki yerini belirle

Devamını Oku

Mukayeseli keşif nedir?

1. ve 2. keşif göz önüne alınarak hazırlanır. Her iki keşif arasındaki fark belirlenir.Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletme

Devamını Oku

İnşaat Blok Camları (Lüksfer) nedir?

Açıklığa göre hesap edilmiş profil demirleri ile Lüksfer (Plak) ebadında hazırlanmış çerçeveler içerisine çimento ve kum ile yapılmı

Devamını Oku

Emprenye işlemi nedir?

Ahşap malzemelerin bünyesinde oluşabilecek çürüme ve böcek tahribatı ile yanma, deformasyon ve benzerlerini önlemek amacıyla belirli standar

Devamını Oku

Maliyet (Eder) nedir?

Arsa, proje, kontrollük, işçilik ve malzeme gibi giderlerin tamamına denir.Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notları

Devamını Oku

Uygun bedel nedir?

Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedeli geçmemek üzere, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülen

Devamını Oku

Sükna hakkı nedir?

Başkasına ait bir evde yada evin bir kısmında oturma hakkıdır. Kişiye bağlı bir hak olduğundan başkasına devredilemez, mirasçıya geçeme

Devamını Oku

Ortak girişim nedir?

Bazı ihalelerde iş birden fazla yükleniciye verilebilir. Yani ihale iki veya daha fazla yüklenicinin belli sözleşmeler çerçevesinde yapmış o

Devamını Oku

Kanun Hükmünde Kararname nedir?

Bazı yönetim dönemlerinde ve zorunlu koşullarda başvurulan, yasa ve yönetmelikler yerine, onlardaki değişiklikler ve ekler için Bakanlar Kuru

Devamını Oku

Tüzel kişi kimdir?

Belirli bir amacın gerçekleşmesi için, bağımsız bir özerk kişiliği, ismi ve ikametgahı olan, sicil haklarından yararlanabilen ve onu kulla

Devamını Oku

Pere imâlat nedir?

Belirli, eşit kalınlıkta, düzgün geometride kesilmiş taşların dere, şev ve eğimli yan yüzeylerine kaplanarak kullanılması işlerine denir

Devamını Oku

İzale-işüyu nedir?

Belirsizliğin giderilmesi olup; arsa, arazi, vs. gayri menkullerde, mülkiyet yada kullanım hakkının tam olarak ortaya çıkarılmasına yönelik

Devamını Oku

Mala perdahlı veya mastarlı yüzey yapılması nedir?

Beton, betonarme, tesviye betonu döküldükten sonra ya da serildikten sonra, prizlerini almadan önce m2 ye 2.5 kg çimento serpilerek mala veya mas

Devamını Oku

Opal, arnova, striye, kristal, flüorit ve arme camlar nedir?

Bileşimlerinde soda­kireç ve silis ihtiva eden ve harmanına bazı metal veya metal oksit katılarak renklendirilen, renkli veya yarı saydam camla

Devamını Oku

Techizat (Donatı=Donanım) nedir?

Bir bütünü oluşturmak, kurmak ya da tamamlamak üzere gerekli olan ve ona bağlı her türlü asıl yada yardımcı araç, gereç, parça, makine

Devamını Oku

Teklif mektubu nedir?

Bir ihaleli iş için başvuruda bulunan istekli(ler)nin ilgili ihale komisyonuna vermek durumunda oldukları, işi ne kadar bir bedelle yada yüzde k

Devamını Oku

Rölöve nedir?

Bir imalatı, bir büyüklük veya şekli, mevcut durumuyla kaybolup bozulmadan, azalmadan hemen ölçü, çizim ve kayıt altına almak ve tespit etm

Devamını Oku

Mahal listesi nedir?

Bir inşaat imalatının tamamında kullanılacak ve her ortamda yapılacak tüm uygulamaları ayrı ayrı gösteren imalat listeleri (duvar kaplamala

Devamını Oku

İdare (İşveren) nedir?

Bir inşaat işini yapan ya da yaptıran devlet veya özel kurum/kuruluşlarına denir.Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders N

Devamını Oku

Yaklaşık yapı maliyeti (YYM) nedir?

Bir inşaat işinin brüt keşif bedelini ortaya çıkarmaya ve global maliyetini ortaya koymaya yönelik bir çalışma olup dıştan dışa brüt ya

Devamını Oku

Komisyon (komite=committee) nedir?

Bir işi veya görüşü olgunlaştırarak gerçekleştirmek, değerlendirmek, takip etmek üzere konuyla ilgili, yetkili veya görevli uzman kişiler

Devamını Oku

Tesisat (Kurma) nedir?

Bir işi yada işletmeyi bütünüyle hizmete açabilmek için, tamamlayıcı nitelikteki ve kullanıma yönelik unsurlarını (su, havalandırma, ayd

Devamını Oku

Yeddiemin (Yedi Emin) nedir?

Bir işin, kıymetin yada varlığın ortada kalması, zarara uğraması ve buna benzer nedenlerle kamu yararının tehlikeye düşmesini önlemek ama

Devamını Oku

Muvafakatname nedir?

Bir kişinin kendi dışında bir başka özel ya da tüzel kişiliğe, üzerindeki çıkar ve haklarını kullanabilmesini sağlamak üzere verdiği

Devamını Oku

Sirküler nedir?

Bir kurumun uyguladığı sistem, yöntem, idari prensipler ve kuralları gösteren resmi tebliğler ya da gerçekliği ispatlanacak (genellikle noter

Devamını Oku

Taşıma uzaklığı nedir?

Bir malzemenin çıkarıldığı ocaktan iş yerine kadar olan uzaklıktır. Bu uzaklığa ve taşımanın verildiği yolun durumuna göre taşıma ü

Devamını Oku

Onay (Tasdik) nedir?

Bir resmi uygulama işini, üst makam ya da yetkili organın onaması, imzalayıp, mühürleyip kabul ettiğini ve sorumluluğu üstlendiğini aynı e

Devamını Oku

Temlik nedir?

Bir taşınır yada taşınmaz mal, eşya veya unsurun yada kullanım hakkının bir başka kullanıcı veya hak sahibine, belirli koşul ve hükümle

Devamını Oku

Kurul (Heyet) nedir?

Çoğunlukla komisyon anlamında kullanılan bu sözcük de yine resmi bir görevi yerine getirmek üzere konu uzmanı kişilerce oluşturulan çalı

Devamını Oku

Özelge (İçtihat=Mukteza) nedir?

Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay gibi üst ve yetkili yargı organlarının bazı kişisel hak talebi, hak kaybı şikayetleri, açılmış davalar

Devamını Oku

Metal primer nedir?

Demir oksit ve çinko kromatla hazırlanan ve metal yüzeylerin korozyon direncini artırıcı yüzey kaplama malzemelerine denir.Kaynak: Prof. Dr. İ

Devamını Oku

Atika duvar nedir?

Eğik yüzeyli her türlü çatı örtüsü ve örtü altı ahşap kaplamaları üzerine, çeşitli nedenlerle devam eden (yangın duvarı, parapet du

Devamını Oku

2. Keşif nedir?

Fiili imalatlara bakılarak sürekli keşif hazırlanır. Bu keşif gerçek değerleri verir ve 2. keşif olarak adlandırılır.Kaynak: Prof. Dr. İl

Devamını Oku

Teminat süresi nedir?

Geçici ve kesin kabuller arasındaki süredir (B.İ.G.Ş. Mad. 42).Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notları”, Eskişe

Devamını Oku

İhkakak nedir?

Genel hukuk içerisinde “bir taşınmazın kullanım hakkının izin alınmadan doğrudan doğruya ele geçirilmesi; bir bakıma haksız kullanılma

Devamını Oku

Nefaset nedir?

Hatalı veya kusurlu imalatın kuruşlandırılması yapılarak güncel fiyatlarla ya da parça iş yapım özel fiyatlarıyla yüklenici hak edişler

Devamını Oku

Teklif birim fiyat nedir?

Her yıl, değişen teklif rayiçlerden alınan malzeme, makine veya işçilik bedellerine kar, yatay-düşey taşıma ve üretim genel giderlerini de

Devamını Oku

Tüzük (Nizamname) nedir?

Herhangi bir kurum yada kuruluşun çalışmalarını ve yönetimini düzenleyen, ilgili hükümleri ancak o kuruluşun genel kurulunca değiştirileb

Devamını Oku

Edelputz sıva nedir?

Homojen renkte ve büyüklükte elenmiş özel çakıl (Edelputz Çakılı) ve en az söndükten sonra bir ay dinlendirilmiş beyaz kireç (mermer) ha

Devamını Oku

Sözleşme (Mukavele, Protokol, Kontrat) nedir?

İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmadır.Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notları”, Eskişehir,

Devamını Oku

Tevhid nedir?

İfraz uygulamasının tam tersine, taşınmazın daha iyi, verimli ve yasal açıdan sağlam kullanımını temin etmek üzere söz konusu yasa ve ki

Devamını Oku

Keşif (pricing of the bill of quantity) nedir?

İhaleye çıkarmak üzere hazırlanan keşfe denir (İ.Y. Mad. 9).Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notları”, Eskişeh

Devamını Oku

Yüklenici kâr veya zararı nedir?

İkinci keşiften, tenzilatın (indirimin), işçilik, malzeme ve diğer giderlerin düşürülmesi sonucu elde edilen rakamdır. Diğer bir deyişle,

Devamını Oku

Projeksiyon, Previzyon nedir?

İleriye ve izleyen senelere yönelik olarak yapılacak sayı, nüfus, miktar, parasal gelişmeler, niceliksel değişiklikleri tahmin ve belirlemede

Devamını Oku

İfraz nedir?

İmar Kanunu ve buna bağlı yönetmelik uygulamalarında birden çok mülkiyet, ortaklık ya da zilyetliğe sahip taşınmaz malların (arsa, arazi,

Devamını Oku

İrtifak nedir?

İmar Kanunu’na göre “kullanım”, pay veya hak sahipliği anlamına gelmektedir (İrtifak hakkı=kullanım yada mülkiyet hakkı).Kaynak: Prof.

Devamını Oku

İpotek fek’i nedir?

İpotek edilmiş olan mallarda, borç ödenip bittikten sonra, bu malların mülkiyetinin malın esas sahibine devredilmesine denir.Kaynak: Prof. Dr.

Devamını Oku

Teklif analiz nedir?

İsteklilerce uygulama yılları içerisinde ya da ihaleye başlangıç proje yılında, her bir iş kalemi için ve rayiçlerinden hazırlanan imalat

Devamını Oku

Rayiç nedir?

İşçilik, makine ve hammadde (malzeme) birim değerlerini veren bedellerdir. Bu değerler karsız değerlerdir.Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR,

Devamını Oku

Teminat (Güvence) nedir?

İşi üstlenen yüklenicinin, işi sözleşme ve eklerine uygun olarak yapacağına ve işin yapılmasından vazgeçmeyeceğine dair alınan kıymetl

Devamını Oku

Yeterlilik belgesi nedir?

İşi üstlenmek isteyen yüklenicilerde aranan bir belgedir. Bu belgede, yüklenicinin teknik gücü, mali durumu, ekipman durumu, daha önce yaptı

Devamını Oku

Yüklenici (Müteahhit) nedir?

İşi, para karşılığında, kar amacıyla başkasının adına yapan kişidir.Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notlar

Devamını Oku

Kontrol (Denetleme=Murakabe) nedir?

İşim teknik kurallara uygun olup olmadığını izleyen organlardır. İşveren namına çalışırlar.Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı

Devamını Oku

İhale (Tender) nedir?

İşin yapılmasını isteyen tarafın, işi yaptırmak için uygulamak zorunda olduğu çalışmalar topluluğudur (İlan vermek, sözleşme dosyası

Devamını Oku

İhale bedeli nedir?

Keşif bedelinden tenzilat miktarını indirdikten sonra elde edilen rakamdır (İhale Bedeli = 1. Keşif Bedeli – Tenzilat Miktarı).Kaynak: Prof.

Devamını Oku

Karo fayans nedir?

Kil, kaolin, kuvars, feldspar, kalker gibi seramik hammaddelerinin muhtelif oranlardaki karışımının özel kalıplarda preslenerek şekillendirilm

Devamını Oku

Şantiye şefi kimdir?

Kişi ya da kuruluşlar adına işi teknik yönden yaptıran kişidir.Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notları”, Eski

Devamını Oku

Vekaletname nedir?

Kişiler yada kurumlar adına genel yada özel bir uygulama veya hak tesisi için alınmış, noter onaylı, kimlik gösteren, temsil veya uygulama ye

Devamını Oku

Antrepo nedir?

Malzemelerin büyük kütleler halinde uzun sürelerle yüklenmek yada sevk edilmek üzere bekletildiği yerlere denir.Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEM

Devamını Oku

Bağdadi sıva nedir?

Mevcut veya yeniden yapılmış ağaç veya madeni taşıyıcı konstrüksiyonlar üzerine 20*20 mm veya 25*15 mm en kesitli çıtalar çakılıp, bu

Devamını Oku

Metal Depluvaye (Rabitz) nedir?

Mevcut veya yeniden yapılmış ağaç veya madeni taşıyıcı konstrüksiyonlar üzerine yapılacak olan sıvanın tutmasını sağlayan metal levha

Devamını Oku

Tescil (Sicil Kaydı) nedir?

Mülkiyetin, uygulama, alım – satım, imalat, ihzarat, araç – gereç ve diğer önemli işlem ve hakların resmi yazım ve evraklarla kayda geç

Devamını Oku

PVC (Polivinyl Klorür), PVA (Polivinyl Alümin) plastik esaslı yüzey kaplamaları nedir?

PVC veya PVA esaslı plastik yer döşeme kaplamaları termoplastik bağlayıcı vinil klorür veya kopolimeri ile değişik dolgu maddeleri ve pigmen

Devamını Oku

Tebliğ nedir?

Resmi bildirim yazısı. Kurum ya da kuruluşların uygulayıcılar, özel veya tüzel kişilere, diğer kurumlara bildirmek, bilgi vermek, yayımlama

Devamını Oku

Olur (Kabul) nedir?

Resmi uygulama işlerinde yapılması alt organlar tarafından tespit edilmiş ve önerilmiş, gerekli ve önemli ek işlemler, harcamalar ve değişi

Devamını Oku

İta amiri nedir?

Resmi ve idari hiyerarşide bir kurum yada kuruluşun en üst ve para harcama yetkisine sahip yönetici olarak tanımlanmaktadır. 1. ve 2. derece ita

Devamını Oku

Blokfiller nedir?

Sıva pütürlerini doldurup alçı sıva ayarında bir yüzey hazırlamak için kullanılan yüzey kaplama malzemelerine denir.Kaynak: Prof. Dr. İlk

Devamını Oku

Glazol nedir?

Sıva yüzeylerinin geçirimsizlik özelliğini, darbe, sürtünmeye dayanıklı ve temizlenmeye müsait bir yüzey haline getirilmesini sağlayan kim

Devamını Oku

Brüt beton işleri nedir?

Sonradan üzeri sıvanmayacak ve olduğu gibi bırakılacak, yüzeyi çok düzgün ve şekilli olması istenilen, boya malzemelerle boyanabilen, vibra

Devamını Oku

Mülkiyetin gayrı ayni hak tesisi nedir?

Tapu kaydı ve nitelikleri belirli olan hazinenin özel mülkiyetindeki/devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mal üzerinde sükna hakk

Devamını Oku

İntifa hakkı nedir?

Taşınır ya da taşınmaz mal veya bir yetenek, özellik, üstünlüğün (mamelek) üzerinde kurulmuş bulunan faydalanma hakkıdır. Bu hakkın i

Devamını Oku

Karo Mozayik-Karosiman nedir?

Taşların tabii veya suni olarak parçalanması ile meydana gelen agregaya; istenildiğinde madeni boyutlarla katılmak suretiyle bir veya iki tabaka

Devamını Oku

Şövale (Sıpa) iskele nedir?

Tavan sıvası ve benzer işler için kullanılan ters V ayaklı bir yardımcı iş iskelesidir. İki tanesi üzerine kalaslar konularak kullanılırl

Devamını Oku

Teklif rayiç nedir?

Teklif mektuplarıyla ihalelere istekli olarak katılan yüklenici adaylarının ilgili iş için her bir imalat kalemine rayiç fiyat olarak verdikle

Devamını Oku

Nirengi nedir?

Ülke çapında kot, semt açısı, denizden yükseklik, mesafe ve röperlemeleri yapılmış ve bağlanmış, belirli topografik ve kartografik tepe

Devamını Oku

Palladiyen plak imalât nedir?

Üst katı teşkil eden beton içerisine doğal taş veya mermer parçalarının el ile dizilerek yerleştirilmeleri suretiyle elde edilen plaklar olu

Devamını Oku

Metraj (Bill of Quantity) nedir?

Yapılan imalatların birim miktarlarını gösteren rakamlara denir. Bunlar m, m2, m3, kg, adet, ton vb. gibi birimlerle belirtilir.Kaynak: Prof. Dr.

Devamını Oku

İhzarat nedir?

Yapım sırasında kullanılmak üzere işyerine getirilen malzemelerdir.Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notları”, Es

Devamını Oku

Rötret (Toprak) Kotu nedir?

Yapının oturduğu yerdeki siyah kot olarak tanımlanan gerçek arazi kotunu ifade etmekte olup, yapının genel olarak bodrum ve temelinin yer aldı

Devamını Oku

Subasman kotu nedir?

Yapının temel ve bodrum dahil zemin yada giriş katı döşeme kaplaması üst yüzeyine kadar olan, genellikle inşaat işinden sonra toprak altın

Devamını Oku

Tenzilat (İndirim) nedir?

Yükleniciler arasında seçim yapma olanağını idareye vermek üzere, istekliler arasından 1. keşif üzerinden önerilen indirim veya artırım y

Devamını Oku

Yüklenici (Müteahhit) Karnesi nedir?

Yüklenicinin daha önce yapmış olduğu işlerin parasal toplamı veya cinslerini gösteren belgedir. Bu belgeye dayanılarak daha sonra hangi işle

Devamını Oku

Teminat mektubu nedir?

Yüklenicinin, işi sözleşme ve eklerine uygun olarak yapmasını sağlama bağlamak için alınabilecek kıymetlerden birisidir. Teminat mektubu, M

Devamını Oku

Hakediş (İstihkak-Sitüasyon) nedir?

Yüklenicinin, yaptığı imalat ve ihzarat karşılığı alacağını gösteren hesaplar toplamıdır (B. İ. G. Ş. Mad. 39).Kaynak: Prof. Dr. İlk

Devamını Oku

Pursantaj usulü hakediş nedir?

Yüklenimlerin bir bölümünde, sözleşmesinde belirtildiği üzere, işi yapan yükleniciye, her ay yapmış olduğu imalat, ihzarat ve taşımalar

Devamını Oku

Rölief nedir?

Yüzey ondülasyonları ve kabarıklıkları. Desen oluşturan girinti ve çıkıntılar olarak tanımlanabilir (Ör: röliefli gre-seramik fayans vb.

Devamını Oku

Kabul nedir?

Sözleşme süresinin sonunda, işin sözleşme ve eklerine bağlı olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek amacıyla uygulanan bir işlemdi

Devamını Oku

Hafriyat (Kazı) nedir?

Binanın sıfır kotundan temel sömeli altına kadar olan derinlikte ve bina oturduğu alandan 1.5-2.5 m fazla olacak şekilde toprağın kazılması

Devamını Oku

Tasfiye Nedir?

Arıtma, ayıklama, temizleme.

Devamını Oku

İpotek Nedir?

Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin.

Devamını Oku

Taşeron Nedir?

Büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı, asıl müteahhitten kendi üzerine alan ikinci müteahhit.

Devamını Oku

Kayyum Nedir?

Cami hademesi.

Devamını Oku

Kararname Nedir?

Cumhurbaşkanının onayladığı hükûmet kararı.

Devamını Oku

Tesviye Nedir?

Düz duruma getirme, düzleme.

Devamını Oku

Yönetmelik Nedir?

Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü.

Devamını Oku

Ambar Nedir?

Genellikle tahıl saklanan yer.

Devamını Oku

İmalat Nedir?

Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal.

Devamını Oku

Depo Nedir?

Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer.

Devamını Oku

Tutanak Nedir?

Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname.

Devamını Oku

Keşif Nedir?

Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma.

Devamını Oku

Zabit Nedir?

Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay.

Devamını Oku

Şartname Nedir?

Satın alma, satma, yaptırma, kiralama gibi işleri gerçekleştirmek isteyen tarafın düzenlediği, her iki tarafın da uymayı üstlendikleri şar

Devamını Oku

Şantiye Nedir?

Yapı gereçlerinin yığılıp saklandığı veya işlendiği yer.

Devamını Oku