Çevreye duyarlı alan [İng. Enviromental sensitive area] nedir?

Doğal yerleşmeleri ve süregelen geleneksel tarımsal etkinlikleri koruma amaçlı, yoğun tarımdan geleneksel tarıma dönmek için özel önlemler almak gereği duyulan alan.
Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 19/04/2010.

Afet yönetimi [İng. Disaster management] nedir?

Afet sonucu doğacak olayların incelenmesine, zararların en aza indirilmesine yönelik afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında yapılması gereken çalışmaların planlanması ve uygulanması için toplumun tüm kaynaklarının ve kurumlarının sürece katılarak yönetilmesi.
Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 19/04/2010

Açık alan [İng. Open space] nedir?

İmar, tarım ve orman alanları dışında kalan, insanların etkin oldukları alanların dışındaki alanlar.
Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadostro Mühendisleri Odası Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 19/04/2010.

Dinlenme yeri [İng. Recreation area] nedir?

Kentsel alanlarda insanlara dinlenme ve eğlenme gereksinimleri için ayrılan ve kişi başına büyüklüğü yasayla belirtilen alan, rekreasyon alanı.
Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 19/04/2010.

Çevre mühendisliği [İng. Environment engineering] nedir?

Çevrenin korunması, kirliliğin azaltılması, daha iyi bir çevrenin oluşturulması ile ilgili teknolojilerin tasarlanması, çevre süreçlerinin irdelenmesi ve önlemler alınması konusunda işlevi ve yetkisi olan mühendislik dalı.
Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 19/04/2010.

Değerleme [İng. Valuation, assesment] nedir?

Bir taşınmaz malın belli ölçütlere göre, güncel, kira, kullanım ya da yatırım değeri gibi değerlerinin belirlenmesi işi.
Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 19/04/2010.