Yönetici yönetim görevini yaparken hangi kaynakları kullanır?

Yönetici yönetim görevini yaparken çeşitli kaynaklar kullanır. Bunlar;
Beşeri kaynak: O hizmet için gereken yer ve zamanda gerekli nitelik ve nicelikte personel (insan, insan gücü)
Parasal kaynak: Yönetim için gereken yer ve zamanda yeter miktarda para (ödenek)
Maddi kaynak: Bina, alan, makine, araç, gereç, kırtasiye
Hukuki kaynak: Hizmet ya da projenin gerçekleştirilmesi için yetki veren anayasa, yasalar, tüzükler, yönetmelikler, genelgeler vb. mevzuat
Kaynak: Nurgül SEVİNÇ, 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Büro Yönetimi ve Teknoloji Kullanımı” Ders Notları, Ankara, 2009.

Bürolarda iyi bir iş güvenliğinin sağlanabilmesi için hangi noktalara dikkat edilmelidir?

Tehlikeli durum ve davranışlara girilmemelidir.
Çalışma sırasında doğru yöntemler kullanılmalıdır.
Otomasyona gidilmelidir (Otomasyon: Üretimin otomatik makinelerle yapılmasıdır).
Kişisel koruyucular kullanılmalıdır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).
 

Kamu yönetiminde etik altyapı ve etik davranışı etkileyen unsurlar nelerdir?

Siyasi irade
Etkili bir yasal altyapı
Etkin hesap verme mekanizmaları
Uygulanabilir davranış kuralları
Mesleki sosyalleştirme mekanizmaları
Kamu yönetimin uygun çalışma koşulları
Etik konularda eşgüdüm sağlayan kuruluşların varlığı
Kamu görevlilerini denetleyen etkin bir sivil toplum
Kamu görevlisinin etik bilincinin aşılanması için yapılması gereken çalışmaların başında eğitim gelmektedir. Eğitim sayesinde etik davranış kodları ve kuralları işlevsel hale gelmektedir. Bir etik altyapının en önemli işlevlerinden biri, sadece dayatma mekanizmalarıyla etik rejimini kuvvetlendirmek değil, bilakis kamu görevlilerinin ve hatta toplumunun bütünün etik bilincinin geliştirilmesidir.
Kaynak: Hacer ÖZDOĞAN (Personel Gn. Md. Daire Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Mesleki Etik” Ders Notları, Ankara, 2009.

İdari teftiş nedir? İdari teftiş ile hiyerarşik denetim arasında benzerlik var mıdır?

İdari teftiş, her kademedeki çalışanın, en üst kademedeki yürütmeye yetkili kişiler veya organlar adına denetlenmesidir.
İdari teftiş ile hiyerarşik denetim arasında bir benzerlik olduğu düşünülse bile esasında farklılıklar vardır.
Hiyerarşik denetim, çalışanın iş başarısı durumuna yöneliktir. İdari teftişte ise genel kanun ve kurallara uyulmadığına bakılır.
İdari teftiş, müfettişler tarafından yapılır ve yürütme yetkileri yoktur. Halbuki hiyerarşik denetimi yapan yöneticilerin yürütme yetkileri vardır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

İşletmelerde organizasyon nedir?

Organizasyon, belirlenen amaca ulaşmak için en uygun örgüt yapısını kurmak ve yürütmek demektir.
Organizasyonda şu aşamalar bulunur:
· Önce yapılacak işler belirlenir ve gruplanır.
Sonra bu işleri yapacak kişiler göreve atanır.
Daha sonra da, bu kişilerin yetki ve sorumlulukları belirlenir.
Son aşamasında da, çalışma yeri, kullanılacak araç ve yöntemler seçilir.
Bir işletmede organizasyon yapmanın başlıca yararları şunlardır:
  İşletme çalışmalarının birlik içinde yapılmasını sağlar.
  Yönetimin işini kolaylaştırır. Yönetici, çalışanların ne iş yapacağını ve sorumluluk derecesini bilir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Bürolarda etkin yerleşimde önemli kilometre taşları nelerdir?

Birbirleriyle ilgili ve bağlantılı çalışanlar yakın masa ya da odalarda oturmalı,
Halkla ilişkisi olanlar giriş katında veya kapıya yakın bulunmalı,
Görüş ve denetimi kolaylaştırmak üzere, açık bürolarda yöneticiler personeli görecek yer ve camlı odalarda oturmalı,
Herkesin kullandığı gereçler yakın yerlerde bulunmalı, yapılan işe uygun olmalı ve rahat kullanılmalı, işe yaramayan eşyalar büro ve işyerinden atılmalı,
Büroların donatım ve işleyişinde teknolojik ve diğer gelişmeler göz önünde tutulmalı,
Kullanılmayan alan oranı aza düşürülmeli,
Kazalara karşı iş güvenliği sağlanmalıdır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri, başvuru usulü hakkında yönetmelik ve amacı

Türk Kamu Yönetiminin etik davranış kodları ve etik ilkeleri “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”de düzenlenmiştir. 13.04.2005 tarih ve25785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu yönetmeliğin;
Amacı;
Kamuda etik kültürünü yerleştirmek,
Uyulması gerek etik davranış ilkelerini belirlemek,
Kamu yönetimine halkın güvenini arttırmak,
Kamudan beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda toplumu bilinçlendirmek,
Kurula Başvuru Usul ve Esaslarını belirlemek.
Kaynak: Hacer ÖZDOĞAN (Personel Gn. Md. Daire Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Mesleki Etik” Ders Notları, Ankara, 2009.

Yönetici nedir ve görevleri nelerdir?

Yönetici; kar ve riski başkalarına ait olmak üzere, mal ve hizmet üretmek için üretim elemanlarını bir araya getiren ve işletmeyi çalıştırma sorumluluğu olan kişidir. Eğer yöneticiler aynı zamanda işletmenin sahibi iseler, kar ve riski de onlara aittir.

Yöneticinin görevlerinden bazıları şunlardır:

  • Amaçlara hangi kaynaklardan ulaşılabileceğini belirleyip bu kaynakları sağlar.
  • İşletme çalışanlarının görevlerini belirler.
  • Yapılacak işlerle ilgili işlemleri başlatır.
  • Hedeflere yeterince ulaşılması için gerekli önlemleri alır.

Yöneticinin, çalışmalarından sorumlu olduğu kişiler vardır. Yönetici bu kişilerin “üst”ü, çalışmalarından sorumlu olduğu kişiler ise yöneticinin “ast”ıdır.

Yöneticilerin başarılı olabilmeleri için astları ile iyi ilişkiler kurmaları gerekir. Astlarına kendilerini ilgilendiren konularda bilgi vermek ve görüşlerini almak, yöneticinin gücünü etkisini artırır.

Bir işletmede çalışanların üst ya da ast oluşlarına göre sınıflandırılmasıdır. Yönetici de bu hiyerarşinin üst kademelerinde yer alır. Üst düzey yöneticiler, işletmenin sadece prensip kararlarını alırlar. Örneğin, bir genel müdür, işletmeyi daha genel işletmecilik prensipleri doğrultusunda yönetir. Daha alt düzey yöneticiler ise teknik ayrıntılara girerler. Örneğin, kısım şefleri. Daha fazla teknik bilgiye sahiptirler ve bilgilerini bu doğrultuda kullanırlar. Çünkü yapılan faaliyetlere daha yakındırlar.

Yönetim Şeması

Yönetim Şeması

Yönetici özellikle şu üç niteliğe sahip olmalıdır:

Yetki ve sorumluluk almaya hazır olmalı: Yönetici, kendisinden beklenen işlerin yapılması için kararlar almak durumdadır. Aldığı kararların sorumluluğunu da üstlenmekten kaçınmamalıdır.

Personelini anlamalı: İyi bir yönetici görevde bulunduğu sürece, kuruluşun ve personelinin çalışmalarından haberdar olmalıdır.

Görüşlerini personeline açıklamalıdır: Yönetici, astlarının kişisel sorunlarına da duyarlı davranmalı ve bu sorunların çözümüne yardımcı olmalıdır. Böylece, personelinin daha verimli çalışmasını sağlayabilir.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve bunların değerlendirilmesi, işletmenin başarısını artırır. Personelin fikir ve görüşlerinin dinlenmesi, ayrıca onları anlamayı da kolaylaştırır.

Çalışanların sadece dinlenmesi yeterli değildir. Görüş ve fikirlerini değerlendirilmedikçe, çalışanların düşüncelerini bildirmeyi sürdürmeleri beklenemez.

İyi bir yönetici olmanın diğer bir gereği de, yöneticinin kendi görüş ve programlarını çalışanlarına aktarmasıdır. Ancak, bu aktarımda yönetici olabildiğince anlaşılır olmaya özen göstermeli ve yeterince anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmelidir.

Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).