İşletme ile ilgili soru ve cevaplar

Büro veya işyerinde yapılacak organizasyonun esasları nelerdir?

Büroların yaptığı işin niteliğine, Büroların büyüklüğü ve yapısına, Büronun diğer bürolarla ilişkisine, Varsa halkla ilişki durum

Devamını Oku

Büro hizmetleri hangi başlıklar altında sıralanır?

Bürolarda işlerin planlanmasıÖrgütlerin pozisyon ve fonksiyon şemalarıBürolarda yerleşme ve çalışma koşullarının geliştirilmesiBüro a

Devamını Oku

Büro organizasyonunda hangi konulara dikkat edilmelidir?

I. Daire ve büroların;§  Şehir ve ilçelerdeki yerleşim planı§  Aynı bina içindeki yerleşim planıII. Memurların oturma planıIII

Devamını Oku

Finans nedir?

Finans, bir işletmenin kurulması ve işletmesi için gerekli para ve kredilerin bulunması ve ekonomik olarak kullanılmasıdır. Lokanta için bank

Devamını Oku

İşletmelerde denetim nedir?

Denetim, yönetim faaliyetlerinin kabul edilen plana, verilen emirlere, konulan ilkelere uygun olarak etken bir şekilde yapılıp yapılmadığının

Devamını Oku

İdari teftiş nedir? İdari teftiş ile hiyerarşik denetim arasında benzerlik var mıdır?

İdari teftiş, her kademedeki çalışanın, en üst kademedeki yürütmeye yetkili kişiler veya organlar adına denetlenmesidir.İdari teftiş ile

Devamını Oku

İşletmelerde koordinasyon nedir?

Koordinasyon, çalışanların gücünü birleştirmek ve zaman bakımından ayarlamak demektir. Koordinasyon sayesinde ortak amaca varmak için etkin

Devamını Oku

İşletmelerde personel yönetimi nedir?

Personel yönetimi, bir işletmede mal ve hizmet üretiminde görev alan kişilerin etkin ve verimli bir biçimde çalıştırılmasını sağlamak i

Devamını Oku

İşletmelerde teşkilat şeması nedir?

Teşkilat şeması, bir işletme görülen başlıca önemli fonksiyonları, bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ve işi yürütmekte görev

Devamını Oku

Yetki ve yetki devri nedir?

Yetki: Yöneticilerin yapılması gereken işler için, astlarına emir verme ve astların bu emirlere uymalarını bekleme hakkıdır.İşletmede ça

Devamını Oku

Aşırı ve eksik örgütlenme nedir?

Aşırı örgütlenme, normal bir örgütün abartılmış biçimidir. Aşırı örgütlenmeye, işletme bakımından bir kural sayılmayacak bazı il

Devamını Oku

Bölgelere göre işletmeler

Bu tür bölümlendirme bölgesel çalışmanın sağlayacağı yararların veya bölgesel koşulların göz önünde bulundurulması gerektiğinde ku

Devamını Oku

Müşteri gruplarına göre işletmeler

Faaliyetler işletmenin ulaşmak isteyeceği müşteri kümelerine göre bölümlenir. Örneğin, üretim işletmesinde hem toptancılara, hem peraken

Devamını Oku

Hiyerarşi nedir? Hiyerarşik denetimde yöneticinin rolü nasıldır?

Hiyerarşi, bir işletmede çalışanların bölüm yöneticilerine bağlanışı ve bunların da kendi aralarında sınıflandırılışıdır.Hiyera

Devamını Oku

Komuta yetkisi ve Kurmay yetkisi nedir?

İnsanların verimli bir biçimde çalışmalarını sağlamak için çeşitli yetki biçimlerinden yararlanılır. İki temel yetki biçimi vardır.

Devamını Oku

Üretilen mal ve hizmete göre işletmeler nedir?

İşletmelerdeki faaliyetler tek bir mal veya hizmet veya mal ve hizmet dizisi temeline göre bölümlere ayrılır. Bu tür bölümlendirmenin en bü

Devamını Oku

İşletmelerde sorumluluk kavramı nedir?

İşletmelerdeki ilişkileri etkileyen bir başka önemli kavram da sorumluluktur. Sorumluluk, bir kimsenin kendisine verilen işleri yetenekleri öl

Devamını Oku

İşletmelerde organizasyon nedir?

Organizasyon, belirlenen amaca ulaşmak için en uygun örgüt yapısını kurmak ve yürütmek demektir.Organizasyonda şu aşamalar bulunur:· Önc

Devamını Oku

İşletmelerin teşkilât yapısı nasıl olur?

Belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için kişilerin, iş bölümü anlayışı içinde koordine edildiği yapıya teşkilat denir. İşletmelerd

Devamını Oku

Bürolarda etkin yerleşimde önemli kilometre taşları nelerdir?

Birbirleriyle ilgili ve bağlantılı çalışanlar yakın masa ya da odalarda oturmalı,Halkla ilişkisi olanlar giriş katında veya kapıya yakın

Devamını Oku

Zaman faktörüne göre işletmeler

Sürekli üretimin yapıldığı işletmelerde zaman faktörüne göre bölümlendirme karşımıza çıkar. Örneğin, Demir-Çelik işletmelerindeki

Devamını Oku

Sürece göre işletmeler

İşletme faaliyetleri belli bir sürece göre veya belli makinelerin çevresinde bölümlere ayrılır. Örneğin, otomobil üretiminde motor bölüm

Devamını Oku

Fonksiyonlarına göre işletmeler

İşletmelerde işler üretim, muhasebe ve finansman, pazarlama, araştırma ve geliştirme ve personel fonksiyonları dikkate alınarak bölümlendir

Devamını Oku

Çalışanlara yönelik iş güvenliğinde hangi unsur vardır?

İş güvenliği: İşin devamlı olması (kaybedilmemesi) ve çalışana zararlı olmaması,İşletme güvenliği: İşletmenin çalışma şartları

Devamını Oku

Yöneticinin ne tür görevleri vardır?

Amaçlara hangi kaynaklardan ulaşılabileceğini belirleyip bu kaynakları sağlar.İşletme çalışanlarının görevlerini belirler.Yapılacak iş

Devamını Oku

Bir işletmenin girişim olarak kabul edilebilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir?

Yeni bir teknoloji kullanma: Örneğin, prefabrik evler, dondurulmuş yiyecekler.Yeni bir ürün geliştirme: Örneğin, cep telefonu, bilgisayar.Mevc

Devamını Oku

Büro donatımında kullanılacak araç ve gereçlerin alınmasında önemli konular nelerdir?

Bir iş ya da üretim elle mi yoksa makine ile mi yapılırsa daha kaliteli, ekonomik ve verimli olur?Ne tür, hangi model gereç ya da makineler bu i

Devamını Oku

Teşebbüs (Girişim) nedir?

Girişim, insanların istekleri doğrultusunda üretim yaparken yeni teknoloji uygulayan, yeni ürün geliştiren ve mevcut pazarı genişleten ekonom

Devamını Oku

Yönetici hangi niteliklere sahip olmalıdır?

Yönetici özellikle şu üç niteliğe sahip olmalıdır:Yetki ve sorumluluk almaya hazır olmalı: Yönetici, kendisinden beklenen işlerin yapılma

Devamını Oku

Yönetici yönetim görevini yaparken hangi kaynakları kullanır?

Yönetici yönetim görevini yaparken çeşitli kaynaklar kullanır. Bunlar;Beşeri kaynak: O hizmet için gereken yer ve zamanda gerekli nitelik ve n

Devamını Oku

Ahlak ve Değer nedir?

Ahlak: Dini, felsefi, kültürel ve toplumsal etkileşimler sonucu, bireylerin zihinlerine yer etmiş, iyiyi, kötüyü, doğruyu yanlışı birbirind

Devamını Oku

Büro ve yönetim nedir?

Büro: Fransızca kelimedir. Türkçe karşılığı çalışma odası, danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeridir.Yönetim: Çekip

Devamını Oku

İş etiğinde ne tür kurumsal yaklaşımlar vardır?

Proaktif iş etiği: Faaliyetleri ve ilişkileri çerçevesinde ahlaki bir misyon üstlenen, toplum yararı gözeten kurumsal bir yaklaşımdır.Reakt

Devamını Oku

Kaç çeşit yönetici vardır?

3 çeşit. Bunlar;Yüksek, orta kademe yöneticiler ve ilk kademe amirleri olarak üç gruba ayrılabilir.Yüksek yöneticiler; amaç saptayan, politi

Devamını Oku

Türk kültüründe iş ahlakı geleneği (Ahilik)

Ahilik, iş etiği konusunda en çarpıcı örneklerden biri olup ahilik teşkilatı ise bu anlamda en etkili kurumlardan birisidir. Ahilik, 13. ile 1

Devamını Oku

İş bölümünün sakıncaları nelerdir?

Bazı örgütlerde bazı işler çok basite indirgenmiş olur.Memurlar arasında can sıkkınlığı ve yorgunluk doğurabilir.Personel başka bir ça

Devamını Oku

İşletmelerin işlevleri nelerdir?

Bir işletmede sürekliliği sağlamak için birbirinden açıkça ayrılabilen faaliyet grupları vardır. Her faaliyet grubu, işletmenin bir işlev

Devamını Oku

Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri, başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğin kapsam dışı kurum/kişileri

Cumhurbaşkanı,TBMM Üyeleri,Bakanlar Kurulu Üyeleri,Türk Silahlı Kuvvetleri,Yargı Mensupları,Üniversiteler.Kaynak: Hacer ÖZDOĞAN (Personel G

Devamını Oku

Meslek etiği nedir?

Doğrudan doğruya insanla ilgili mesleklerde uyulması gereken davranış kuralları olarak tanımlanabilir. Yani belirli bir meslek grubunun mesleğ

Devamını Oku

Mesleki etiğin alfabesi

Dünyadaki hızlı değişim, yaşamın tüm alanlarını hızlı bir dönüşüm sağlarken, en çok da değerlerimizi etkiliyor. O güne kadar yapt

Devamını Oku

Kamu yönetiminde etik davranış ilkeleri

Etik dışı faaliyetlerin siyasal sistemlerle verdiği yıkıcı zararların bilincine varılması çağdaş demokratik ülkelerde genel olarak kamud

Devamını Oku

Verimi etkileyen hususlar nelerdir?

Fazla, gereksiz ve yararsız kayıtlarGerçek bir yarar sağlamayan fakat zaman, insan gücü, malzeme, kırtasiye israfına yol açan biçimsel ve fa

Devamını Oku

Örgüt modelleri

Fonksiyonel (Görevsel) Esasa Göre Örgütlenme Modeli: Benzer nitelikteki görevlerin bir araya toplanmasıdır, Örn. Kamu hizmetlerinin bakanlıkl

Devamını Oku

Yöntem analizinde “5N 1K modeli”nin kullanılması

Gerek büro, gerek işletmelerde hatırdan çıkarılmaması gereken çok değerli bir kılavuz vardır. Bu anahtar takımı beş (N) bir (K) harfiyle

Devamını Oku

İşi basitleştirme ve verimlilik

Gerek kamu kuruluşlarında, gerek işletmelerde işlerin insan, malzeme, kırtasiye hareketleriyle yapıldığı görülür. Verim aşağıdaki VERİ

Devamını Oku

Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri, başvuru usul ve esasları hakkındaki yönetmelikte düzenlenen etik davranış

Görevin yerine getirilmesinde kamu bilinciHalka hizmet bilinciHizmet standartlarına uymaAmaç ve misyona bağlılıkDürüstlük ve tarafsızlıkSay

Devamını Oku

Yönetim fonksiyonları nelerdir?

Hedef saptamaPolitika tayiniPlanlamaÖrgütlendirmeKomutaKoordinasyonKontrolKaynak: Nurgül SEVİNÇ, 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi

Devamını Oku

Dükkân levhası

Her işyerinin duvarına asılan, 124 maddelik Altın Kuralda ifadesini bulan Ahilik ahlakını yansıtır. Ahi birlikleri, zaman zaman üretim sını

Devamını Oku

Hareket ekonomisi tekniği nedir?

İnsan vücudunun hareketlerini en aza indirerek enerji sarfını ve yorulmayı en düşük düzeyde tutarak, kazanılan enerjinin diğer işlere yön

Devamını Oku

İş etiği nedir?

İş dünyasında kar amaçlı faaliyet gösteren kurum ve kişilerin; çalışanlar, hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler, kamu kuruluşları ve

Devamını Oku

Sermaye şirketlerinin, şahıs işletmelerine göre olumlu yönleri nelerdir?

İşletmeden alacaklı olanlara karşı sorumlulukları sınırlıdır.Yönetim belli bir sisteme bağlıdır.Ortaklık kolaylıkla devredilebilir.Bü

Devamını Oku

Ahiliğin 124 Altın Kuralı’ndan örnekler

Komşularıyla dayanışma içinde olmak,İşinde ve hayatında doğru, güvenilir olmak,İçten, gönülden ve güler yüzlü hizmet vermek,Ahdinde,

Devamını Oku

Kültür, etik ve iş yaşamı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Kültür ve etik iç içedir. Her ikisi de insanlara nasıl davranmaları gerektiği konusunda yön gösterir. Yaşam boyu çeşitli değerler kazanı

Devamını Oku

Mal ve hizmet nedir?

Mal; ihtiyaçları karşılamak özelliğine sahip olan nesnelerdir. Gıda maddeleri ya da mobilya gibi.Hizmet; ihtiyaçları karşılayan maddi varl

Devamını Oku

Mesleki etik kurallarının temel işlevleri

Mesleki gruplar ne kadar örgütlü olurlar ise mesleki etik de o kadar gelişir ve saygınlık kazanır. Mesleki etik kuralları olarak belirlenen ve

Devamını Oku

Büro ve iş yerlerinde işlerin planlanması nasıl yapılır?

Planlamada yönetici personelin yetişmesi için tedbirler alır ve hizmet içi eğitim yaptırır. Bir plan içinde çalışan büro yöneticisi ani

Devamını Oku

Kamu yönetiminde etik altyapı ve etik davranışı etkileyen unsurlar nelerdir?

Siyasi iradeEtkili bir yasal altyapıEtkin hesap verme mekanizmalarıUygulanabilir davranış kurallarıMesleki sosyalleştirme mekanizmalarıKamu yö

Devamını Oku

Kaç çeşit teşkilât şeması vardır?

Teşkilat şema türleri ana hatlarıyla üç çeşittir:Yapısal teşkilat şemasıFonksiyonel teşkilat şemasıKadroları gösteren teşkilat şema

Devamını Oku

Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri, başvuru usulü hakkında yönetmelik ve amacı

Türk Kamu Yönetiminin etik davranış kodları ve etik ilkeleri “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkı

Devamını Oku

İş bölümünün ne tür yararları vardır?

Verimi artırır.İşler daha kısa zamanda öğrenilir.Personel dar bir alanda ustalaşacağından kendilerinden daha etkili bir şekilde yararlanıl

Devamını Oku

Yöneticinin yerine getirmekle zorunlu olduğu işlevler nelerdir?

Yöneticinin belirttiğimiz özelliklerinin yanı sıra, bir de yerine getirmekle zorunlu olduğu işlevler vardır. Bunlar;Planlama: İşletmede yap

Devamını Oku

Kamu yönetiminde etik

Yönetim sürekli olarak, başkalarını yakından ilgilendiren ve etkileyen kararlar almayı bu kararları herkesin yararına olacak biçimde uygulam

Devamını Oku

Bürolarda iyi bir iş güvenliğinin sağlanabilmesi için hangi noktalara dikkat edilmelidir?

Tehlikeli durum ve davranışlara girilmemelidir.Çalışma sırasında doğru yöntemler kullanılmalıdır.Otomasyona gidilmelidir (Otomasyon: Üret

Devamını Oku

Kamu işletmeleri hangi amaçlarla kurulur?

Belirli bir toplumsal yarar nedeniyle sınırlandırılmış kar elde etmekFiyatları olabildiğince düşük tutmakÜlkenin refahını artırmakTekel

Devamını Oku

Teşkilâtlanmanın yararları nelerdir?

Görev yetki ve sorumlulukları iyi bir biçimde dağıtılması ve belirtilmesi ancak iyi bir teşkilatlanma sayesinde sağlanabilir.Alt düzey perso

Devamını Oku

İşletmelerde planlama

Plan; Bir işi, bir faaliyeti yaparken izlenen yoldur. Planlama ise, amaçların belirlenmesi ve bunlara ulaşmayı sağlayacak araçların seçimidir

Devamını Oku

İşletmeler kaç bölüme ayrılır?

Fonksiyonlarına,Ürettikleri mal veya hizmete,Müşteri gruplarına,Bölgelere,SüreceZaman faktörüne göre bölümlendirilir.Kaynak: Milli Eğitim

Devamını Oku

İşletmelerde yönetim

Yönetim, işletmenin amaçlarına en kısa ve kestirme yoldan ulaşmasını sağlamak üzere, işletmeyi oluşturan kişilerin bu ortak amaçlar çer

Devamını Oku

Planlama yapmanın yararları nelerdir?

Yöneticilerin dikkatini amaca çeker.Çalışmaları belli bir amaca yönetir.Zamanın ve emeğin boşa harcanmasını önler.Kaynak: Milli Eğitim W

Devamını Oku

Ürettikleri mal ve hizmetin çeşidine göre işletmeler

Bu işletmeler iki grupta incelenir; Dayanıksız mal üreten işletmeler, Dayanıklı mal üreten işletmeler. Dayanıksız mal üreten işletmeler,

Devamını Oku

Büro organizasyonu ve yönetimi nedir?

Gerek kamu kuruluşlarında, gerekse özel kuruluşlarda, işlerin büyük bir kısmı bürolarda yürütülmektedir.Kuruluş, kurum ya da işletmeler

Devamını Oku

Kültür Nedir?

Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanı

Devamını Oku

Yönetici nedir ve görevleri nelerdir?

Yönetici; kar ve riski başkalarına ait olmak üzere, mal ve hizmet üretmek için üretim elemanlarını bir araya getiren ve işletmeyi çalışt

Devamını Oku

Muhasebe Nedir?

Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme.

Devamını Oku

Üretim Nedir?

İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştir

Devamını Oku

Hiyerarşi Nedir?

Makam sırası, basamak, derece düzeni.

Devamını Oku

Örgüt Nedir?

Ortak bir amaç veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilât.

Devamını Oku

Etik Nedir?

Töre bilimi, ahlâk bilimi.

Devamını Oku

Yönetici Nedir?

Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci.

Devamını Oku