Psikoloji ile ilgili soru ve cevaplar

Estetik ameliyat yaptırmanın riskleri nelerdir?

Günümüzde çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleştirilen sağlık operasyonlarından biri de estetik ameliyatlardır. Uzmanlara göre bazı

Devamını Oku

Davranışçı akıma ne tür eleştiriler yapılmıştır?

· Bilinci tamamen göz ardı etmiştir. Davranışın iradeden değil sadece çevreden etkilendiğini belirtmiştir. Karmaşık davranışları sade

Devamını Oku

Eğitim psikolojisi nedir?

Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen, bireyin davranışlarını ve onun altında yatan sebepleri araştıran bilim dalıdır. Eği

Devamını Oku

Bilim, Bilgi, Süje ve Obje nedir?

Bilim: Belirli bir alanda bilimsel yöntemlerle yapılan çalışmalar sonucu elde edilen organize bilgiler kümesi, düzenli bilgiler elde etme süre

Devamını Oku

Duyum ve algı nedir?

Duyum: Uyarıcıların duyu organları tarafından alınıp beyne iletilmesidir.Algı: İçten ve dıştan gelen uyarıcıların duyumlar aracılığ

Devamını Oku

Mekân ve zaman algısı nedir?

Mekan algısı: Nesneler hep bir mekan üzerinde algılanır. Nesneleri tanımlarken mekana göre tanımlarız. Örnek: Kalem masanın üzerinde, Arab

Devamını Oku

Psikolojideki yaklaşımlar

5 çeşit yaklaşım vardır. Bunlar;· Biyolojik yaklaşım· Davranışçı yaklaşım· Bilişsel yaklaşım· Psikoanalitik yaklaşım· İnsancı

Devamını Oku

Bilişsel kuramın olumsuz yönleri nelerdir?

Bilişsel kuram davranış üzerine etkisi olan duygusallığı ve çevresel faktörü tamamen göz ardı etmiştir.Deneyler genellikle laboratuar ort

Devamını Oku

Bilişsel yaklaşım

Bilişsel psikologlar, zihnin aldığı bilgiyi etkin bir biçimde işlediğini ve onu yeni biçimlere ve sınıflamaya dönüştürdüğünü savunur

Devamını Oku

Algıda değişmezlik nedir?

Bir kez algılanan nesnelerin şekilleri, renkleri, büyüklükleri değiştiği halde, organizma o nesneleri hep aynı biçimde algılar. Nesneleri d

Devamını Oku

Algı alanı nedir?

Bireyin belli bir anda çevresinde fark ettiği her şeydir. Örnek: Pencereden okulun bahçesine bakan öğretmenin gördüğü öğrenciler, onun o

Devamını Oku

Sosyal psikolojinin psikolojiye etkileri nelerdir?

Bireyin gelişimi ve davranışları üzerinde, kültürün, gelenek ve göreneklerin de etkisi olur. Bu nedenle psikoloji, toplumların genel nitelik

Devamını Oku

Bilişsel yaklaşımın amacı nedir?

Bu yaklaşımın amacı, zihni süreçlerin nasıl örgütlendiğini ve çalıştığını açıklayan deneyler yapmak ve kuramlar geliştirmektir.

Devamını Oku

Davranışçı yaklaşım

Davranışçı yaklaşım, insanları içsel fonksiyonları yerine davranışlarına bakarak incelemeyi önermektedir. Davranışın, psikolojinin tek

Devamını Oku

Bilişsel kuramın olumlu yönleri nelerdir?

Davranışçıların göz ardı ettiği zihni süreçler üzerinde durmuş ve bu süreçleri araştırma konusu yapmıştır.Bireysel kontrol üzerind

Devamını Oku

B. F. Skinner davranışçılıkla ilgili görüşleri

Davranışçıların öncülerinden B. F. Skinner, organizma ve çevre ilişkilerinin insan ve hayvanlarda birbirinin aynı olduğuna inandıkları i

Devamını Oku

Kaç tür davranış vardır?

Davranışları üç grupta toplanabilir. Bunlar; Doğrudan gözlenebilen davranışlar. Jestler, mimikler, konuşma buna örnek gösterilebilir. Bu d

Devamını Oku

Duyum ile algı arasında ne gibi farklar vardır?

Duyum basit fizyolojik bir olaydır. Algı ise karmaşık psikolojik bir olaydır.Duyumda uyarıcılar tek tek değerlendirilir. Algıda ise bir büt

Devamını Oku

Serbest çağrışım tekniği nedir?

Freud’un diğer bir ilgi alanı da rüyalardır. Freud rüyaların ilkel bilinçdışı dürtüleri ifade ettiğini vurgulamış ve bu dürtülerin

Devamını Oku

Psikolojide “davranış” nedir?

Geniş anlamıyla her türlü canlıdır. Psikolojinin organizma teri­minden anladığı hayvan ve insandır. Psikolojinin asıl amacı insanı incel

Devamını Oku

Şekil ve zemin algısı nedir?

Her nesne bir zemin üzerinde yer alarak algılanır. Zemin olmadan şekil olmaz. Bazen bir resimde ki şekil, zemin olarak veya tam tersi zemin, şek

Devamını Oku

Biyolojik yaklaşım

Hubel, Wiesel, Cannon, Chomsky, Piaget gibi bilim adamlarının temsil ettiği biyolojik yaklaşıma göre, tüm psikolojik olaylar bir biçimde beyni

Devamını Oku

Algıda seçiciliği etkileyen iç faktörler nelerdir?

İlgi ve İhtiyaçlar: Acıkan bir kişinin dikkatini yemeklerin üstüne yöneltmesi. Bir insanın dikkatini mesleğiyle ilgili haberlere yöneltmesi

Devamını Oku

Psikoanalitik/Psikoanaliz kurama yapılan eleştiriler

İnsan davranışlarını belirli bir yapı içerisinde açıklamıştır. Bu tüm davranışlar için geçerli değildir.Bilinçdışı görüşünü

Devamını Oku

Dikkatte kayma nedir?

Organizma dikkat halindeyken, dikkati etkileyen iç ve dış faktörlerden dolayı, dikkat bir noktadan başka bir noktaya kayabilir. Buna dikkatte ka

Devamını Oku

Algıda seçicilik nedir?

Organizma, dikkatini etrafındaki uyarıcılardan yalnızca bir tanesine yoğunlaştırıp onunla ilgili özellikleri algılamasıdır.Dikkat: Duyu or

Devamını Oku

Psikoanalitik/Psikoanaliz yaklaşım

Psikolojinin gelişmesinde önemli yeri olan bir kişi de Sigmund Frud (1856-1939)’dur. Freud, birey davranışlarını psikoanalitik açıdan ele a

Devamını Oku

İnsancıl/Hümanistik yaklaşım

Rogers ve çalışma arkadaşları, insanlığın gelişiminde psikolojik buluşlardan yararlanılabileceği inancını taşırlar. Gelişimin, insan

Devamını Oku

Nörobiyolojik yaklaşım nedir?

Temsilcileri James ve Hebb’dir.Davranışların incelenmesini beyin, sinir sistemi, beyin hücreleri (nöronlar) arasındaki sinaps bağlarına gör

Devamını Oku

Yapısalcılık nedir?

Temsilcisi W. Wundt’ tur.İnsan davranışlarının kontrollü şartlarda (laboratuar) gözlenmesine yönelik çalışmalar yapmıştır.İnsan zihn

Devamını Oku

Gruplama algısı nedir?

Uyarıcıların bir takım özelliklerinden dolayı bir arada birlikte algılanmasıdır.• Yakınlık ilişkisi: Birbirine yakın olan nesneler birl

Devamını Oku

Algıda organizasyon nedir?

Uyarıcıların birlikte bir bütün olarak algılanmasıdır. Algının en önemli özelliğidir.· Şekil – zemin algısı Gruplama algısı

Devamını Oku

Algıda seçiciliği etkileyen dış faktörler nelerdir?

Uyarıcının şiddeti ve Büyüklüğü: Bir kasa elma içerisinde büyük olan seçilip alınır.Tekrar: Ambulansın siren sesi diğer sesler içeri

Devamını Oku

Davranışçılığın özellikleri nelerdir?

Watson’a göre davranışçılığın üç önemli özelliği vardır. Bunlar;· Davranışı oluşturan unsurlar olarak koşullu reflekslerin vurgu

Devamını Oku

Psikoloji (Ruh Bilimi) nedir?

 “Psyche” (ruh, nefes, zihin) ve “logos” (bilgi, düzenli söz) kelimelerinden meydana gelen psikoloji, etimolojik olarak ruh bilgisi vey

Devamını Oku

Psiko-Analiz nedir?

Derin psikoloji alanında şuur altını çözmek için geliştirilen bir yöntemdir. Akıl ve ruh hastalıklarının sebeplerini ortaya çıkartmaya

Devamını Oku

Psiko-Drama nedir?

Hastaların, kendi sağlık sorunlarını, diğer hastalardan ve terapistlerden oluşan katılımcı grubun huzurunda, rol almalarına, olayları dile

Devamını Oku

Panik Bozukluk nedir?

Herhangi bir sebep olmadan ortaya çıkan, özellikle kalbin hızlı çarpması, nefes alamama, göğüs ağrısı, titreme, terleme, baygınlık hiss

Devamını Oku

Pasif-Agresif Kişiler nedir?

Mesleki ve sosyal alanlarda standartların altında bir performans gösteren, herhangi bir konuda insanlarla doğrudan yüz yüze gelerek sorunları

Devamını Oku

Psikiyatri nedir?

Davranış bozukluklarının, akıl ve ruh hastalıklarının yanında uyum ve davranış bozukluklarının üzerinde araştırmalar yapan, bu tür ha

Devamını Oku

Paranoit Kişilik nedir?

Hiçbir temele dayanmadığı halde, diğer insanlara hatta en yakın akrabalarına dahi güvenmeme ve mütemadiyen şüphe etme eğilimi gösteren bi

Devamını Oku

Psiko-Aktif İlaçlar nedir?

İnsanın düşünce, his ve davranışlarını belirli ölçüde etkileyen ilaçlardır.Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazı

Devamını Oku

Pasif-Agresif Şahsiyet Bozukluğu nedir?

Mesleki Dıştan gelen herhangi bir isteğe, engelleme ve tepki gösterme davranışlarıyla kendisini gösteren bir davranış bozukluğudur. Örnekl

Devamını Oku

Sosyal Bakım nedir?

Bakım raporunda belirtilen öneriler doğrultusunda sosyal bakım elemanları tarafından bakıma muhtaç kişiye sistemli, planlı ve organizeli bir

Devamını Oku

Sapık Düşünce (Zihni Sapma) nedir?

Düşüncede ve fikirde, çoğu zaman anormal ve(ya) olumsuz nitelikte olan sapmadır. Zihni hataya düşüren batıl fikirlerdir. Düşüncede Hak’

Devamını Oku

Sosyal Pedagoji nedir?

Sosyal sorunlu çocuk ve gençlerin okul dışı eğitim ve terbiyesidir. Sosyal politikalar, sosyal hizmetler (sosyal çalışma), gençlik hizmetler

Devamını Oku

Sosyal Fobi nedir?

Sosyal statüyü yitirme korkusudur. Sosyal ortamlarda başkaları tarafından inceleme altında tutulduğu korkusu, performans gösterilmesi gereken

Devamını Oku

Sosyal Cinnetler (Sosyal Epidemiler; Sosyal Hastalıklar; Maraz-ı İçtimaiye) nedir?

Sosyal şartların veya ortamın elverişsiz olmasından dolayı ortaya çıkan manevi hastalıklar ve ahlaki yozlaşmaların olumsuz neticeleridir. S

Devamını Oku

Sosyal (Toplumsal; İçtimai) nedir?

Topluma ait, topluma bağlı, toplumla ilgili, insanların toplum içinde ve birlikte yaşamaları ile ilgilidir. Genelde, bir alanda, belirli bir sü

Devamını Oku

Rehabilitasyon nedir?

Bedenen, aklen, ruhen (manen) sağlıksız ve problemli olan kişilere yönelik yapılan tıbbi, mesleki, psiko-sosyal ve(ya) manevi hizmetlerdir. D

Devamını Oku

Rehabilitasyon Merkezleri nedir?

Bedeni, zihni ve(ya) ruhi rahatsızlığı sebebiyle normal hayatın gereklerine uyamama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını giderme

Devamını Oku

Rehabilitasyon Merkezleri Türleri

Değişik özürlü gruplarının ihtiyaçlarını isabetli bir biçimde karşılamak üzere kurulan özel veya kamuya ait sosyal hizmet tesisleridi

Devamını Oku

Psiko-Analitik Teori nedir?

Freud’un insan davranışlarını izah etmek maksadıyla geliştirdiği bir teoridir. Bu teori, insanların mantıksız dürtülerine karşı kend

Devamını Oku

Yetersizlik (Yetiyitimi; Yetenek Bozukluğu; Fonksiyonel Engellilik) nedir?

ICF ve ICIDH-10 kodlama sistemlerinde geçen “Disability” kavramıdır. Fiziki, psikolojik veya anatomik yapı ve fonksiyonların kaybı ya da

Devamını Oku

Psiko-Lengüistik Teori nedir?

İnsanların, doğuştan lisan öğrenme kabiliyetiyle doğduğunu, insanın, dili konuşmak üzere doğumdan önce programlandığını ifade eden

Devamını Oku

Psikolojik Danışma nedir?

Kendilerini ve başkalarını tanımada; hayatlarında önemli kararlara varmada; hissi, sosyal ve mesleki problemlerini çözmede insanlara sağlan

Devamını Oku

Psiko-Fizyolojik Bozukluklar nedir?

Psikolojik strese bir reaksiyon (tepki) olarak ortaya çıkan ve bedenin muhtelif uzuvlarını olumsuz yönde etkileyen bozukluklardır.Kaynak: &nbs

Devamını Oku

Psikolog nedir?

Psikolojinin herhangi bir dalında derinliğine eğitim gören ve öğrendiği bilgi ve becerileri belirli bir biçimde uygulayan uzman kişidir.Kay

Devamını Oku

Psiko-Fizik nedir?

Ruhi olanla fiziki olan arasındaki münasebetleri, deneysiz olarak inceleyen bilim dalıdır.Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyl

Devamını Oku

Rehabilitasyon Türleri nedir?

Uygulama açısından en geniş perspektifi ile birbirini tamamlayan rehabilitasyon çalışmalarıdır. Rehabilitasyon sürecinde yer alan türler

Devamını Oku

Psikolojinin konusu nedir?

Psikoloji, insan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. İnsan merak eden ve öğren­me ihtiyacında olan bir varlıktır. Hem kendini hem de ken

Devamını Oku

Paranoya Nedir?

Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı.

Devamını Oku

Davranış Nedir?

Davranmak işi veya biçimi, tutum, muamele, hareket.

Devamını Oku

Şizofreni Nedir?

Gerçeklerle olan ilişkilerin büyük ölçüde azalması, düşünce, duygu ve davranış alanlarında önemli bozulmaların ortaya çıkması gibi

Devamını Oku

Psikoloji Nedir?

Ruh bilimi, ruhiyat.

Devamını Oku