Özel Şartlar ve Klozlar (Particular Conditions and Clauses) nedir?

Sigorta şirketlerinin geliştirdikleri poliçelerin detaylı özel koşullarını içeren ve genel şartların aksine hükümler içermeyen sözleşme maddeleridir. Özel şartlar, sigortacı ve sigortalının üzerinde anlaştığı ve sigortalının çıkarları dikkate alınarak genel şartlara eklenen koşullardır. Özel şartların, TTK’nin emredici hükümlerine ve sigortalının aleyhine olmaması gerekmektedir. Özel şartlardaki amaç, sigortalının veya sigorta edilen menfaatin durumuna ve risklere göre ihtiyaçlara cevap verebilmektir.
Genel şartlara aykırı olarak sigortalı aleyhine hükümler içermemek koşulu ile sigorta akdine eklenebilen ve sigorta akdinin sınırlarını genişleten veya daraltan koşulları ifade eder. Kloz veya özel şart metni sigortalıya poliçe ekinde verilmedikçe sigortalı için hüküm doğurması söz konusu değildir. Genel sigorta branşlarının yanında pek çok teminat ek kloz ile verilmektedir. Örneğin deprem teminatı, terör teminatı vs. Teminatı genişleten klozların kendi içinde de bazı istisnalar yer alabildiğinden klozların sigortalı tarafından dikkatlice okunması gerekmektedir. Nakliyat sigortası Genel şartları haricinde hemen tüm sigortalarda özel şart ve klozlar Genel şartlar ile birlikte geçerlidir ve uygulanır. Ancak Nakliyat Sigortalarının özelliği gereği Genel şartlar tamamen bertaraf edilmek suretiyle ve yine yasanın emredici kurallarına aykırı olmamak koşulu ile özel şartın öncelikli olarak uygulanacağı sigorta akdetmek mümkündür. Sigorta şirketlerinin geliştirdikleri poliçelerin detaylı özel koşullarını içeren ve genel şartların aksine hükümler içermeyen sözleşme maddeleridir.
Kaynak: Sigorta Terimleri Sözlüğü, Ozmusul Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 10/05/2010.

Reasürans nedir?

Bir sigorta şirketinin poliçe sattığı sigortalılardan satın aldığı risklerin bir kısmını veya tamamını diğer bir şirkete satmasıdır.
Daha basit bir ifadeyle sigorta şirketinin sigortalanmasıdır.
Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”, Demirhayat Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 14/05/2010.

Kısmi Hasar (Partial Loss – Partial Average) nedir?

Sigorta konusu olan şeyin, ekonomik değerini tamamen kaybetmeyecek derecede hasarlanması durumudur. Ancak, bir hasarın “kısmi” olup olmadığını belirleyen bir ekonomik sınır söz konusudur ve bu sınır sigortacı açısından çok önemlidir. Sigorta konusu olan şeyin kısmen hasarlanması durumunda dahi, tamir ve diğer masraflar toplamının sigorta bedeline göre yüksek bir oran tutması, diğer bir deyişle tamirin ekonomik olmaması halinde hükmi tam zıya çözümüne gidilebilir. Buna göre, bir hasarın kısmi nitelikte olup olmadığını belirleyen faktör, tamir bedelinin sigorta şirketi açısından ekonomik olmasıdır. Bazı hallerde sigorta sözleşmesinde, bu konuda açık hükümlere yer verilebilmektedir.
Kaynak: Sigorta Terimleri Sözlüğü, Ozmusul Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 10/05/2010.

Poliçe (Policy) nedir?

Genellikle yazılı sigorta sözleşmesi anlamında kullanılmaktadır. Sigortacı ile sigortalı arasındaki sigorta sözleşmesinin yazılı, yasal delilidir. Sigortacı ile teklif sahibinin teminat şartları ve sigorta primi üzerinde anlaşmalarından sonra, sigortacı tarafından düzenlenmektedir. Sigorta poliçesi, her iki tarafın hak ve borçlarını gösteren, sigorta bedeli, sigorta primi, primin ödenme zamanı ve yeri, sigorta konusu, risk yeri ve teminatın süresinin belirtildiği, sigortacı tarafından imzalanarak sigorta ettirene verilen, sigorta sözleşmesini temsil eden bir belgedir. Poliçelerde, sigorta branşının özelliklerine göre, sigorta şirketi ile sigorta ettirenin mutabık kaldıkları, örneğin tarafların borç ve yükümlülükleri, hasar durumunda izlenecek prosedür gibi bilgiler de bulunmaktadır.
Kaynak: Sigorta Terimleri Sözlüğü, Ozmusul Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 10/05/2010.