Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ve kısa sürede güçlenerek büyümesini kolaylaştıran etkenler nelerdir?

Anadolu ve Balkanlar’da siyasi birliğin olmaması,
Başlangıçta Anadolu’daki beyliklerle iyi geçinip daha çok Bizans üzerine gitmesi,
Gaza ve cihat anlayışı sebebiyle Anadolu’dan destek görmesi,
Güçlü bir merkezi otoritenin olması,
Fethedilen bölgelerde adaletli ve hoşgörülü bir yönetim sergilemeleri,
Fethedilen bölgelerde uygulanan “Tımar Sistemi” ve “İskan Siyaseti”nin fetihlere hız kazandırması ve kalıcı kılması,
Padişah ve diğer devlet görevlilerinin iyi eğitim görmüş, yetenekli ve ileri görüşlü olması,
Düzenli, disiplinli ve güçlü bir askeri yapının olması,

“Âhilik” nedir?

Temeli Abbasiler devrindeki “Fütüvvet Birlikleri” ne dayanan, şehirlerde esnaf arasında dayanışma ortamı sağlamak maksadıyla oluşturulan dini ve ekonomik nitelikli bir teşkilattır.