Egemenlik, hak, yasa ve bürokrasi nedir?

Egemenlik: Yönetme gücünün kaynağı yönetme yetkisini elinde bulundurmanın nedenidir.
Hak: Kullanma ve isteme yetkisine sahip olduğumuz şeylerdir.
Hukuk: Devlet-birey ve birey-birey ilişkilerini düzenleyen yazılı normlar bütünüdür.
Kanun: Hukuku meydana getiren zorlayıcı olan ve yaptırımları bulunan yazılı normların her biridir.
Bürokrasi: Kamu alanında çalışan aşamalı(hiyerarşik) bir düzen içinde örgütlenmiş olan memurlar topluluğudur.

Bilimsel açıklama-öndeyinin özellikleri nelerdir?

Öndeyi olgular arası ilişkilerden ve ya bu ilişkileri ifade eden genellemelerden yararlanılarak henüz olmamış bir olguyu önceden kestirmedir. Örn: Newton fiziğindeki bazı yasalardan yararlanılarak gelecekteki ay ve güneş tutulmalarını önceden bilmek gibi. Bir teori veya hipotezden çıkarılan her mantıksal sonuç bir öndeyidir. Bir olguyu izah etme oluş nedenini ortaya koyma işi bir açıklamadır. Her açıklamada önceden bir öndeyinin olmasına karşılık; öndeyi niteliğindeki her çıkarımın bir açıklama sağlayacağı iddia edilemez.

Doğrudan doğrulama nedir?

Herhangi bir nesnenin belirtilen yerde bulunuşunun gözlenmesi söz konusudur. Örn:”şu anda bu yazıyı okuyorum” önermesi doğrudan doğrulanabilen bir önermedir.

Bilginin kaynağı ile ilgili sorular nelerdir?

İnsanın elde ettiği bilgilerin kaynağı nedir?
Bilgilerimizin kaynağı akıl mıdır?
Bilgilerimiz, duyuma ve deneye mi dayanır?
Bilgilerimiz doğuştan mıdır?
Bilgilerimiz sezgiye mi dayanır?
Bilgi kuramının problemleri arasında, genel geçer doğru bilgi var mıdır? Sorusunun önemli bir yeri vardır. Bu soru birbirinden farklı cevapların verilmesine yol açmıştır. Bu cevaplar şunlardır:
Akla dayanan bilgi doğru bilgidir (Rasyonalizm, İnneizm (doğuştancılık), A Priorizm)
Deneye, tecrübeye dayanan bilgi doğrudur (Empirizm)
Fayda ve başarı sağlayan bilgi doğrudur (Pragmatizm)
Olgulara dayanan bilgi doğrudur (Pozitivizm)
Duyulara dayanan bilgi doğrudur (Sensüalizm)
Sezgiye dayanan bilgi doğrudur (Entüisyonizm)
İnsanın iç tecrübesinden elde ettiği bilgi doğrudur (Mistisizm, Egzistansiyalizm)
Vahye ve İmana dayanan bilgi doğrudur (Fideizm)
Saf fenomenlere dayanan bilgi doğrudur (Fenomenoloji)

Hedonizm (Haz Ahlakı) Nedir?

Kurucusu Aristippos’tur. O’na göre haz veren şey “iyi”,haz vermeyen “kötü”dür. İnsan sadece kendi yaşadığı hazzı bilebilir. Başkalarının hazzını bilemez. Bu nedenle evrensel ahlak yasası yoktur.

Nominalizm nedir?

Bu görüşü savunan filozoflar kavramların sadece nesnelerin adları olduğunu, asıl gerçek varlıkların ise tekil kavramlar “şu insan”,”bu ağaç”, “o ev” vb. olduğunu savunurlar.

Felsefe ve bilim arasında nasıl bir ilişki vardır?

Her iki bilgi türü de varlığı anlamaya yönelir. Basmakalıp bilgilerle yetinmez. Felsefe sorularıyla bilime yol gösterir, bilim ise sorulara cevap buldukça felsefenin yeni sorular sormasına neden olur. Her ikisi de eleştirel ve kuşkucu bir bakış açısıyla konularını ele alır. Her ikisi de akılcılığa dayanır. Felsefe bilimin konu, yöntem ve sınıflandırmalarını birer problem olarak görür ki bundan Bilim Felsefesi alanı doğmuştur. Farklılıkları ise:
· Bilim deney metodunu kullanarak tabiat kanunları bulmaya çalışır; oysa felsefe akıl yürütme yoluyla varlığı anlamaya çalışır.
Bilimsel bilgi teknoloji üretir; oysa felsefe bilgisi hiçbir fayda gözetmeden elde edilen bir bilgidir.
Bilimler parçadan yola çıkarak varlığı açıklamaya yönelirler; felsefe tümel bir bilgidir, varlığı bir bütün halinde ele alır.
Bilim varlığın özünden çok olaylar ve olgular arasındaki neden sonuç bağlarıyla ilgilenir ve nasıl? Sorusunu sorar? Felsefe ise varlığın özünü bilmek ister ve buradan yola çıkarak varlığa nedir? Sorusu sorar.
Bilimlerde ilerleme vardır ve ortaya atılan bir iddia ya çürütülür ya da ispatlanır. Felsefede ortaya atılan bir soru kalıcıdır ve hiçbir zaman kesin bir cevaba ulaşılamaz.