Yatırım projesi (kesin proje) nedir?

 
Bu aşamada daha önce yapılan ekonomik, teknik ve mali araştırmalar kapsamlı bir şekilde tekrar gözden geçirilerek, işletmenin yasal biçimi, teknik nitelikleri, kapasitesi, ürün ve miktarları ile ilgili kesin planlar yapılır. Kesin proje aşamasında da daha önce görülmeyen bir aksaklık çıktığında yatırım düşüncesinden vazgeçmek için vakit vardır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1 (Hazırlayan: Yaşar KÜŞÜM – Muhammet KIRKAYAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Müteşebbis yetiştirmede sermaye yetersizliği nedir?

 
Sanayileşmenin geç başlaması nedeni ile sermaye birikiminin istenilen seviyeye zamanında ulaşamaması müteşebbisliğin yeterince gelişememesinin nedenlerinden biridir. Ancak sermaye birikimi de yine müteşebbisliğin gelişimi ile mümkündür.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1 (Hazırlayan: Yaşar KÜŞÜM – Muhammet KIRKAYAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Müteşebbis yetiştirmede sosyal etkenler nelerdir?

 
Yurdumuzda ticaretin ve sanayinin gelişmesi çoğunlukla baba mesleğinin devamı şeklinde olduğundan ticaret ve memurluk şeklinde iki hedefin dışına pek çıkılamamıştır. Ayrıca güvence arayışı insanları devlet işlerine yönlendirmiştir, bu da müteşebbisliğin gelişmesini engelleyen etmenlerden birisidir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1 (Hazırlayan: Yaşar KÜŞÜM – Muhammet KIRKAYAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Müteşebbis kimdir?

Üretimin gerçekleştirilmesi için doğal kaynakları, emeği ve sermayeyi bir araya getirmek gerekir. Yaşamımızı sürdürmeyi sağlayan ya da kolaylaştıran ihtiyaçlarımızın karşılanması için üretim yapma zorunluluğumuz vardır. Üretimi gerçekleştirmek için de doğal kaynakları, emeği ve sermayeyi bir araya getirip planlayacak kişilere ihtiyaç duyulur. Neyin, nasıl, ne zaman ve nerede üretileceğine karar veren, bunun için gerekli tüm çalışmaları yapan kişi ya da kişilere müteşebbis (girişimci) denir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1 (Hazırlayan: Yaşar KÜŞÜM – Muhammet KIRKAYAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Müteşebbis yetiştirme nasıl olur?

Müteşebbis zihniyet ve davranışı ile toplumun sosyo-ekonomik ortamının bir parçasıdır. Sosyoekonomik ortam kendi kültürünü oluşturur. Haliyle müteşebbisin yetişmesi için bir takım hususların bir araya gelmesi ve oluşması gerekir. Bu hususlar;
Çalışma enerjisi,
Kararlılık ve devamlılık,
Sorun çözme,
Güven,
Gerçekçilik,
Riskin ölçüsünü koyabilme,
İnisiyatif,
Sorumluluk sahibi olma,
Kaynakları olumlu kullanma,
Kriterleri değerlendirme,
Kendini tanıma,
Tüm gelişmeleri dikkatli izleme biçiminde sıralanabilir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1 (Hazırlayan: Yaşar KÜŞÜM – Muhammet KIRKAYAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Başarılı müteşebbisin en önemli özellikleri nelerdir?

Sorumluluk alma, inisiyatif kullanma,
Çalışma enerjisine ve sabrına sahip olma,
Yetki ve sorumluluğu paylaştırma,
Buluşçuluk,
Sosyal ve kültürel etkinlik,
İletişim,
İşletme teknik bilgisine sahip olma,
Kararlı, tutarlı ve devamlı olma,
Çalışma gruplarını motive etme.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1 (Hazırlayan: Yaşar KÜŞÜM – Muhammet KIRKAYAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).
 

Fizibilite etüdünün amaçları nelerdir?

Kuruluş yerini ve yatırım alanını belirlemek
Yatırım tutarı hakkında bir fikir vermek
Teşvik ve vergi indirimleri hakkında bilgi edinmek
Kredi olanaklarının araştırılması
Gelecekte planlanan ön proje araştırmalarının maliyetini düşürmek
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1 (Hazırlayan: Yaşar KÜŞÜM – Muhammet KIRKAYAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).
 

İşletme kurulurken yapılacak yasal araştırmalar nelerdir?

İşletme kurulurken yapılan ön araştırmalar içinde değerlendirilir. Kurulması düşünülen işletmenin yasal türü, devlet teşvikleri ve alınması gereken izinler (ruhsat, teknik ve idari raporlar vs.) araştırılır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1 (Hazırlayan: Yaşar KÜŞÜM – Muhammet KIRKAYAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Kalite standartları kaç alanda uygulanır?

Kalite standartları aşağıda belirtilen dört alanda uygulanır:
Firma standartları: Yalnız o işletme için kullanılan standartlardır.
Birlik standartları: Meslek birliklerinin geliştirdiği standartlardır.
Ulusal standartlar: Bütün ülkede uygulanan standartlardır. Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü Kurumu (TSEK) tarafından uygulanmaktadır.
Uluslararası standartlar: Küreselleşmeye uyumun ve kalite birliğinin sağlanması için çeşitli ülkelerde birlikte uygulanan standartlardır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 2 (Hazırlayan: Muhammet KIRKAYAK – Yaşar KÜŞÜM)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Müteşebbis neden ekonomik kaynaktır?

İnsanların tükenmek bilmeyen yeni ve değişik ihtiyaçlarını karşılamak için gösterilen çabaların sonucunda ortaya çıkan etkinliklerin tümüne “ekonomik olay” denir. Paranın söz konusu olduğu tüm olayları, alma, satma, taşıma, borçlar ve alacaklar ekonomik olay kavramı içine girer.
Ekonomik olayların özelliği parayla ölçülebilir olmasıdır. Dolayısıyla ekonomik olayların olduğu yerde teşebbüs ve müteşebbis kavramı kaçınılmaz bir şekilde hep vardır. Bu nedenle müteşebbis bir ekonomik kaynaktır.
Müteşebbisin ekonomik bir kaynak olduğunu vurgulayan üç önemli özellik vardır. Bunlar:
· Mal ve hizmet üretmeyi hedeflemesi, üretim faktörlerini bir araya getirerek ihtiyacı karşılama amacına yönelmesi,
Risk alması,
Kar amacı gütmesi.
Müteşebbisin aşağıdaki iş ve işlevleri yerine getirmeleri müteşebbisliğin neden bir ekonomik kaynak olduğunu açıkça göstermektedir. Bunlar;
Müteşebbis üretimi organize eder ve yürütür.
Müteşebbis işletme kurduğu bölgedeki hammadde ve doğal kaynakları değerlendirir.
İstihdam yaratır.
Gelişen teknolojiyi izleyerek ve kullanarak ekonomik gelişmeyi sağlar ve devam ettirir.
Ekonomik verimliliği ve ürün kalitesini artırmaya çalışır.
Küçük tasarrufları kredi olarak kullanıp yönlendirir.
Yer ve zaman faydası sağlar. Örneğin, tekstil fabrikasını pamuğun çok yetiştiği bölgelere kurar.
Rekabetin gelişmesine, ekonomik dengenin sağlanmasına katkıda bulunur. Gelişen rekabet tüketicinin lehine bir seyir izler, fiyatlar düşer ve kalite artar.
Müteşebbis kar üzerinden vergi vererek toplumsal yarar sağlar.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1 (Hazırlayan: Yaşar KÜŞÜM – Muhammet KIRKAYAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).