Bürolarda iyi bir iş güvenliğinin sağlanabilmesi için hangi noktalara dikkat edilmelidir?

Tehlikeli durum ve davranışlara girilmemelidir.
Çalışma sırasında doğru yöntemler kullanılmalıdır.
Otomasyona gidilmelidir (Otomasyon: Üretimin otomatik makinelerle yapılmasıdır).
Kişisel koruyucular kullanılmalıdır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).
 

Kamu yönetiminde etik altyapı ve etik davranışı etkileyen unsurlar nelerdir?

Siyasi irade
Etkili bir yasal altyapı
Etkin hesap verme mekanizmaları
Uygulanabilir davranış kuralları
Mesleki sosyalleştirme mekanizmaları
Kamu yönetimin uygun çalışma koşulları
Etik konularda eşgüdüm sağlayan kuruluşların varlığı
Kamu görevlilerini denetleyen etkin bir sivil toplum
Kamu görevlisinin etik bilincinin aşılanması için yapılması gereken çalışmaların başında eğitim gelmektedir. Eğitim sayesinde etik davranış kodları ve kuralları işlevsel hale gelmektedir. Bir etik altyapının en önemli işlevlerinden biri, sadece dayatma mekanizmalarıyla etik rejimini kuvvetlendirmek değil, bilakis kamu görevlilerinin ve hatta toplumunun bütünün etik bilincinin geliştirilmesidir.
Kaynak: Hacer ÖZDOĞAN (Personel Gn. Md. Daire Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Mesleki Etik” Ders Notları, Ankara, 2009.

İdari teftiş nedir? İdari teftiş ile hiyerarşik denetim arasında benzerlik var mıdır?

İdari teftiş, her kademedeki çalışanın, en üst kademedeki yürütmeye yetkili kişiler veya organlar adına denetlenmesidir.
İdari teftiş ile hiyerarşik denetim arasında bir benzerlik olduğu düşünülse bile esasında farklılıklar vardır.
Hiyerarşik denetim, çalışanın iş başarısı durumuna yöneliktir. İdari teftişte ise genel kanun ve kurallara uyulmadığına bakılır.
İdari teftiş, müfettişler tarafından yapılır ve yürütme yetkileri yoktur. Halbuki hiyerarşik denetimi yapan yöneticilerin yürütme yetkileri vardır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

İşletmelerde organizasyon nedir?

Organizasyon, belirlenen amaca ulaşmak için en uygun örgüt yapısını kurmak ve yürütmek demektir.
Organizasyonda şu aşamalar bulunur:
· Önce yapılacak işler belirlenir ve gruplanır.
Sonra bu işleri yapacak kişiler göreve atanır.
Daha sonra da, bu kişilerin yetki ve sorumlulukları belirlenir.
Son aşamasında da, çalışma yeri, kullanılacak araç ve yöntemler seçilir.
Bir işletmede organizasyon yapmanın başlıca yararları şunlardır:
  İşletme çalışmalarının birlik içinde yapılmasını sağlar.
  Yönetimin işini kolaylaştırır. Yönetici, çalışanların ne iş yapacağını ve sorumluluk derecesini bilir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Bürolarda etkin yerleşimde önemli kilometre taşları nelerdir?

Birbirleriyle ilgili ve bağlantılı çalışanlar yakın masa ya da odalarda oturmalı,
Halkla ilişkisi olanlar giriş katında veya kapıya yakın bulunmalı,
Görüş ve denetimi kolaylaştırmak üzere, açık bürolarda yöneticiler personeli görecek yer ve camlı odalarda oturmalı,
Herkesin kullandığı gereçler yakın yerlerde bulunmalı, yapılan işe uygun olmalı ve rahat kullanılmalı, işe yaramayan eşyalar büro ve işyerinden atılmalı,
Büroların donatım ve işleyişinde teknolojik ve diğer gelişmeler göz önünde tutulmalı,
Kullanılmayan alan oranı aza düşürülmeli,
Kazalara karşı iş güvenliği sağlanmalıdır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri, başvuru usulü hakkında yönetmelik ve amacı

Türk Kamu Yönetiminin etik davranış kodları ve etik ilkeleri “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”de düzenlenmiştir. 13.04.2005 tarih ve25785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu yönetmeliğin;
Amacı;
Kamuda etik kültürünü yerleştirmek,
Uyulması gerek etik davranış ilkelerini belirlemek,
Kamu yönetimine halkın güvenini arttırmak,
Kamudan beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda toplumu bilinçlendirmek,
Kurula Başvuru Usul ve Esaslarını belirlemek.
Kaynak: Hacer ÖZDOĞAN (Personel Gn. Md. Daire Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Mesleki Etik” Ders Notları, Ankara, 2009.

Yönetici nedir ve görevleri nelerdir?

Yönetici; kar ve riski başkalarına ait olmak üzere, mal ve hizmet üretmek için üretim elemanlarını bir araya getiren ve işletmeyi çalıştırma sorumluluğu olan kişidir. Eğer yöneticiler aynı zamanda işletmenin sahibi iseler, kar ve riski de onlara aittir.

Yöneticinin görevlerinden bazıları şunlardır:

  • Amaçlara hangi kaynaklardan ulaşılabileceğini belirleyip bu kaynakları sağlar.
  • İşletme çalışanlarının görevlerini belirler.
  • Yapılacak işlerle ilgili işlemleri başlatır.
  • Hedeflere yeterince ulaşılması için gerekli önlemleri alır.

Yöneticinin, çalışmalarından sorumlu olduğu kişiler vardır. Yönetici bu kişilerin “üst”ü, çalışmalarından sorumlu olduğu kişiler ise yöneticinin “ast”ıdır.

Yöneticilerin başarılı olabilmeleri için astları ile iyi ilişkiler kurmaları gerekir. Astlarına kendilerini ilgilendiren konularda bilgi vermek ve görüşlerini almak, yöneticinin gücünü etkisini artırır.

Bir işletmede çalışanların üst ya da ast oluşlarına göre sınıflandırılmasıdır. Yönetici de bu hiyerarşinin üst kademelerinde yer alır. Üst düzey yöneticiler, işletmenin sadece prensip kararlarını alırlar. Örneğin, bir genel müdür, işletmeyi daha genel işletmecilik prensipleri doğrultusunda yönetir. Daha alt düzey yöneticiler ise teknik ayrıntılara girerler. Örneğin, kısım şefleri. Daha fazla teknik bilgiye sahiptirler ve bilgilerini bu doğrultuda kullanırlar. Çünkü yapılan faaliyetlere daha yakındırlar.

Yönetim Şeması

Yönetim Şeması

Yönetici özellikle şu üç niteliğe sahip olmalıdır:

Yetki ve sorumluluk almaya hazır olmalı: Yönetici, kendisinden beklenen işlerin yapılması için kararlar almak durumdadır. Aldığı kararların sorumluluğunu da üstlenmekten kaçınmamalıdır.

Personelini anlamalı: İyi bir yönetici görevde bulunduğu sürece, kuruluşun ve personelinin çalışmalarından haberdar olmalıdır.

Görüşlerini personeline açıklamalıdır: Yönetici, astlarının kişisel sorunlarına da duyarlı davranmalı ve bu sorunların çözümüne yardımcı olmalıdır. Böylece, personelinin daha verimli çalışmasını sağlayabilir.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve bunların değerlendirilmesi, işletmenin başarısını artırır. Personelin fikir ve görüşlerinin dinlenmesi, ayrıca onları anlamayı da kolaylaştırır.

Çalışanların sadece dinlenmesi yeterli değildir. Görüş ve fikirlerini değerlendirilmedikçe, çalışanların düşüncelerini bildirmeyi sürdürmeleri beklenemez.

İyi bir yönetici olmanın diğer bir gereği de, yöneticinin kendi görüş ve programlarını çalışanlarına aktarmasıdır. Ancak, bu aktarımda yönetici olabildiğince anlaşılır olmaya özen göstermeli ve yeterince anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmelidir.

Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).


Verimi etkileyen hususlar nelerdir?

Fazla, gereksiz ve yararsız kayıtlar
Gerçek bir yarar sağlamayan fakat zaman, insan gücü, malzeme, kırtasiye israfına yol açan biçimsel ve fazla tetkik ve kontroller
Gereken yetki devrinin yapılmamış olması
İşe uygun malzeme, makine, kırtasiye ile çalışılmaması
Makine, malzeme ve kırtasiyenin çalışanlara yakın ve uygun yerlerde ve işin sırasına göre sıralanmaması
Personelin bilgi ve uzmanlık alanlarında çalıştırılmaması
Bazı personelin sorumluluktan kaçma çabaları
İşlerin görülmesi sırasında zorunluluk olmadığı halde bazı makam ve birimlerin iş akımı zincirine katılması
Bir işin üretilmesine ilgi, katkı ve sorumluluğu olan birimlerin birbirinden uzak bina, kat yada odalarda çalışmakta bulunması
İşlemde gereksiz safhaların yer alması
İş basitleştirme yöntemleri hakkında yönetici ve ilk kademe amirlerinin bilgi sahibi olmamaları
Zaman, emek, para, makine, malzeme, çalışma yeri (alanı) gibi kaynakların israfının önemsenmemesi
Teftiş sisteminin yönetimi geliştirmeye ve işi basitleştirmeye elverişli ve dönük olmaması
Hizmet ve mal üretiminde gereken standartların yeterince saptanmamış olması
Teşvik ve ödül sisteminin yokluğu yada iyi işlememesi
İşlerin biriktirilmesi
İş akımında beklemeler, duraklamalar, ters ve mükerrer gidiş gelişler
Organizasyon ve metot çalışmalarına gerektiği kadar başvurulmaması
Yenilikten kaçınma
Kötü ücret sistemi
Kaynak: Nurgül SEVİNÇ, 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Büro Yönetimi ve Teknoloji Kullanımı” Ders Notları, Ankara, 2009.

Yetki ve yetki devri nedir?

Yetki: Yöneticilerin yapılması gereken işler için, astlarına emir verme ve astların bu emirlere uymalarını bekleme hakkıdır.
İşletmede çalışan personelin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmeleri için birim yöneticilerinin birbirlerine yetki bağları ile bağlanmaları gerekir.
Yetki devri: Bazen iş yükü artmış olan yöneticiler, yetkilerini tam anlamıyla kullanamayacak durumda olabilirler. Böylece yetkilerinin bir kısmını alt düzeydeki yöneticilere devredebilirler, buna yetki devri denir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Kültür, etik ve iş yaşamı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Kültür ve etik iç içedir. Her ikisi de insanlara nasıl davranmaları gerektiği konusunda yön gösterir. Yaşam boyu çeşitli değerler kazanırız: “Başkasının malına el uzatma”, “Cesur ol”, “Dürüst davran”, “Kimseyi aldatma” gibi. Etik bir ikilemle karşılaştığımızda değerlerimiz su yüzüne çıkar. Kişi dürüstlük adına, verdiği bir sözden dönebilir mi, verdiği sözü tutmak için dürüstlükten mi vazgeçmeli? Etik, değişik ahlak ilkelerine ve değerlerine uygun davranışların ne olduğu hakkında görüş birliğidir. İnsanlara yapmaları gereken ahlaki seçimleri gösterir. Bir insan topluluğunun, örneğin bir meslek grubunda ya da bir şirkette çalışanların davranışlarını yöneten kurallar ve standartlardır.
Etikte de farklı ilkelere ağırlık veren yaklaşımlar vardır ve insanlar gerçek hayatta bu yaklaşımları duruma göre kullanırlar. Etik yaklaşımlardan biri, kurallar koyar, bunlara uygun kararlar verilmesini öngörür ve sonuçları hesaba katmaz.
Etik kavramlar özünde evrenseldir, ancak içerikleri kültürden kültüre değişir. Örnek vermek gerekirse, “aile” evrensel bir olgu olarak her toplumda vardır, ancak Amerikan ailesiyle Türk ailesi, Afrika kabilesindeki aileyle Iraklı aile nasıl birbirinden farklıysa, “dürüstlük”, “namus”, “sadakat” evrensel etik kavramlardır, ancak bunlara atfedilen anlam ve önem kültürden kültüre değişir. İşte bu nedenle, çalışanlarının farklı etkenlerle farklı etik kararlara varmalarını önlemek, etik karar ve uygulamaları bir standarda bağlamak ve bütünlük oluşturmak için her şirket kendi misyonu doğrultusunda kendi etik davranış hükümlerini geliştirir. Giderek sektörel temelde yapılandırılan normlar ve değerler ortak bir zemin oluşturur, etik kararları kolaylaştırır ve etik ikilemlere düşülmesini önler. Geleneklerle yapılanan ahlak yerleşmiş bir dizi değerden oluşur ve toplumla bütünleşmeyi hedefler. Etik ise, toplum içindeki çeşitli tarafların var oluş haklarını temel alır; daha gelişmiş bir kavramsal düşünceye dayanan bireysel bir bilinci ifade eder. Bu bilinç; kişisel etik, kurumsal etik ve toplumsal etiğin temelini oluşturur. Saygınlığı, güvenilirliği ve sorumluluğu öne çıkartır. Kişinin, bir üst değeri kendi kişisel ihtiyaçlarının önünde tutmasıdır. Birey maddi hırsını aşarak yüksek bir vicdan geliştirir ve yüksek değerlere bağlı davranışlar ortaya çıkar.
Hayat, en yalın biçimiyle, bireyin ihtiyaçlarını karşılama mücadelesidir. İnsanoğlu topluluk içinde yaşamanın ihtiyaçlarını karşılamayı kolaylaştırdığını fark etti. Öte yandan her bireyin kendi ihtiyaçlarını karşılamak adına, diğer bireylerin haklarını ihlal etmesini önlemek için de kurallar koydu, siyasal ve toplumsal düzenler oluşturdu. Ahlak kuralları da düzen arayışının bir ürünüdür. Kurallar bireyi diğer bireylere karşı korurken, topluluğun üyelerini de, kendi çıkarlarını gözeten bireye karşı korur.
Her karar, etik bir seçimdir. Seçimlerimizi ise değerlerimiz ve sorumluluk duygumuz yönlendirir. Değerlerimiz ait olduğumuz mesleğin ve kurumun temel değer ve ilkeleriyle örtüştüğü ölçüde, iş etiğinden söz edebiliriz. Değerlerimiz ve davranışlarımız arasındaki tutarlılık kişisel bütünlüğümüzün, işimize saygımız ise sorumluluğumuzun ve iş etiğine bağlılığımızın göstergesidir. Kurumların etik kodları çalışan kararlarına yol gösterir; daha da önemlisi, kodların arkasındaki ilkelerle bütünleşen kişisel değerleri benimsemek ve o doğrultuda davranışlar sergilemektir. Karar anı maskelerin düştüğü, gerçek yüzün ortaya çıktığı andır.
Günümüzde iş dünyası toplumların hayatında giderek daha belirleyici bir rol üstlenmektedir. Tüm dünyada “çalışmak” önemli bir değerdir. Bireyler için de “iş”, hayatı sürdürmenin yanı sıra, kendini gerçekleştirmenin temel alanıdır. Bütün bunlar göz önüne alındığında, “iş ve çalışma etiği”ni sağlam temellere oturtmak yaşamsal önem taşır. En etkin yol, şirket misyonuyla uyumlu “durumlar”a odaklanmak, belirli durumlarda uygun tepkileri belirlemektir. İş dünyası da böyle bir yaklaşımı benimser. Etkin bir etik yönetimi çerçevesinde etik kodlar ve davranış kurallarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesinin sağlanması, sonuç odaklı ve kullanılabilir çözümler sunar.
Kaynak: Hacer ÖZDOĞAN (Personel Gn. Md. Daire Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Mesleki Etik” Ders Notları, Ankara, 2009.