Kimler milletvekili seçilemezler?

Kimler milletvekili seçilemezler?
1 cevap

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 10. maddesine göre 25 yaşını doldurmayan yine aynı Kanunun 11. maddesine göre;

  • İlkokul mezunu olmayanlar,
  • Kısıtlılar,
  • Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,
  • Kamu hizmetinden yasaklılar,
  • Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,
  • Affa uğramış olsalar bile;
  1. Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
  2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,
  3. Terör eylemlerinden mahkum olanlar,
  4. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar
milletvekili seçilemezler. Kaynak: ysk.gov.tr

37