Kurumlar Vergisi Kanununa göre üniversitelere yapılan nakdi ve ayni bağışların indirim konusu yapılabilir mi?


Üniversite tüzel kişiliği adına (vakıf üniversiteleri da dahil) yapılacak her türlü nakdi ve ayni bağışların tamamı, beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla gelir vergisi matrahının ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Kaynak: gib.gov.tr