Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Uygulamasında vatandaşlara verilen “geçici kimlik belgesi” Tedbirler Yönetmeliği kapsamında geçerli kimlik belgesi olarak kullanılabilir mi?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan açıklamalarda herhangi bir zorunluluk olmaksızın yeni Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını almak için yapılan başvurularda mevcut nüfus cüzdanlarının vatandaşlarda kaldığı ve yeni kimlik kartı alınana kadar geçerli olduğu, her türlü iş ve işlemlerde kullanılabileceği belirtilmektedir. Bu itibarla söz konusu kişilerin kimlik tespitinde mevcut T.C. nüfus cüzdanlarının kullanımına devam olunacağı açıktır.

Öte yandan, doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurularında verilen geçici kimlik belgesinin de, söz konusu belge örneğinde “bu belge ile işlem yapılmadan önce belgenin geçerliliği KPS üzerinden Belge No ve T.C. Kimlik No ile kontrol edilmelidir” ibaresi yer almakta olduğundan belge için bir geçerlilik şartı olan söz konusu kontrolün yapılması şartıyla kimlik tespitinde kullanılması mümkün olacaktır.

Kaynak: masak.gov.tr

5 sıra Nolu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğin “Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarına İlişkin İşlemler” başlıklı “2.2.11” bölümünde, 02.02.2017 tarihli ve 29967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 16) ile yapılan elektronik haberleşme hizmeti aracılığıyla sunulan mobil ödeme hizmetine ilişkin işlemlerde belli tutarlara bağlı olarak kimlik tespiti yapılmayabileceği yönündeki düzenlemeden hangi yükümlüler faydalanacaktır?

16 sıra nolu Genel Tebliğ ile basitleştirilmiş tedbirlerin düzenlendiği 5 sıra nolu Genel Tebliğin “2.2.11” bölümünde değişiklik yapılmış olup 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında kurulan ve faaliyette bulunan ödeme kuruluşlarının mezkur Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında gerçekleştirdikleri bazı faaliyetleri için basitleştirilmiş tedbir getirilmiştir.

Söz konusu basitleştirme, ödeme kuruluşu tarafından müşterilerine sunulan mobil ödeme hizmetine ilişkin işlemlerde ödeme kuruluşu için öngörülmüş olup buna göre sunulan mobil ödeme hizmetinin belli tutarların altında kalması durumunda ödeme kuruluşu tarafından müşterilerinin kimlik tespiti zorunluluğu bulunmamaktadır.

Dolayısıyla 5 sıra nolu Genel Tebliğin “2.2.11” bölümünde yapılan değişiklik, ödeme kuruluşları dışındaki yükümlülerin kendi faaliyet alanlarına ilişkin olarak sundukları hizmetin karşılığında aldıkları ödeme bakımından (mobil ödeme) bir basitleştirme uygulanmasına imkan vermemektedir.

Kaynak: masak.gov.tr

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında yabancılara verilen çalışma izni ya da çalışma izni muafiyet izin belgesi kimlik tespitinde kullanılabilir mi?

5549 sayılı Kanun kapsamında yapılması gereken kimlik tespitinde kullanılabilecek belgeler Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılmıştır. Buna göre Türk uyruklu olmayanlar için kullanılabilecek belgeler; pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgeleri olup çalışma izni belgesi bu kapsamda yer almamaktadır.

(Diğer taraftan kimlik teyidine esas kabul edilecek kimlik belgelerinin uygunluğu, yabancı uyruklu gerçek kişiler için Tedbirler Yönetmeliğinin 6/2-(b) bendinde sayılan belgeler bakımından hukuken bir imkansızlık hali bulunması durumunda değerlendirilmekte ve bu belgelerinin herhangi birinin ibrazının mümkün olmadığı haller dikkate alınmaktadır. 6735 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı tetkik edildiğinde, mezkur Kanunun 24/1 maddesinde “Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti, yabancının pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerinin geçerlilik süresinden altmış gün daha kısa süreli ve her yabancı için ayrı verilir.” hükmünün yer aldığı ve başvuru belgeleri arasında geçerlilik süresi altmış günden daha uzun pasaport (veya pasaport yerine geçen belgenin) bulunmasının zorunlu olduğu görülmektedir. Konu bu kapsamda ele alındığında çalışma izin belgesi sahibi yabancı uyruklu gerçek kişilerin Başkanlığımız mevzuatı uyarınca kimlik tespitinde kabul edilen pasaporta sahip olduğu ve bu itibarla kimlik tespitine esas belge nevilerinin ibrazı bakımından hukuken ve/veya fiilen bir imkansızlık halinin bulunmadığı da görülmektedir.)

Kaynak: masak.gov.tr

Kimlik tespiti yükümlülüğü kapsamındaki vergi kimlik numarası teyit sürecinin, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan elektronik ortamda temin edilen bilgiler ile gerçekleştirilmesi mümkün müdür?

Tedbirler Yönetmeliğinin “Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespiti” başlıklı 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin; “Tüzel Kişiliği olmayan teşekküllerde kimlik tespiti” başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında ise tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin vergi kimlik numaralarının teyidinin Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler üzerinden yapılacağı hususu düzenlenmiştir.

Tedbirler Yönetmeliğinin anılan hükümleri gereğince; kimlik tespiti yükümlülüğü kapsamında ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin vergi kimlik numaralarının teyidinin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan elektronik ortamda temin edilen bilgiler ile gerçekleştirilebileceği değerlendirilmektedir.

Kaynak: masak.gov.tr