Prim Nedir?

(işverence) İş hacmiyle orantılı olarak ve iş yapanı isteklendirip, iş hacmini ve verimi artırmak veya sonuca daha kolay ve çabuk ulaşmak amacıyla verilen para.


Sigorta Nedir?

Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi.


Özel Şartlar ve Klozlar (Particular Conditions and Clauses) nedir?

Sigorta şirketlerinin geliştirdikleri poliçelerin detaylı özel koşullarını içeren ve genel şartların aksine hükümler içermeyen sözleşme maddeleridir. Özel şartlar, sigortacı ve sigortalının üzerinde anlaştığı ve sigortalının çıkarları dikkate alınarak genel şartlara eklenen koşullardır. Özel şartların, TTK’nin emredici hükümlerine ve sigortalının aleyhine olmaması gerekmektedir. Özel şartlardaki amaç, sigortalının veya sigorta edilen menfaatin durumuna ve risklere göre ihtiyaçlara cevap verebilmektir.
Genel şartlara aykırı olarak sigortalı aleyhine hükümler içermemek koşulu ile sigorta akdine eklenebilen ve sigorta akdinin sınırlarını genişleten veya daraltan koşulları ifade eder. Kloz veya özel şart metni sigortalıya poliçe ekinde verilmedikçe sigortalı için hüküm doğurması söz konusu değildir. Genel sigorta branşlarının yanında pek çok teminat ek kloz ile verilmektedir. Örneğin deprem teminatı, terör teminatı vs. Teminatı genişleten klozların kendi içinde de bazı istisnalar yer alabildiğinden klozların sigortalı tarafından dikkatlice okunması gerekmektedir. Nakliyat sigortası Genel şartları haricinde hemen tüm sigortalarda özel şart ve klozlar Genel şartlar ile birlikte geçerlidir ve uygulanır. Ancak Nakliyat Sigortalarının özelliği gereği Genel şartlar tamamen bertaraf edilmek suretiyle ve yine yasanın emredici kurallarına aykırı olmamak koşulu ile özel şartın öncelikli olarak uygulanacağı sigorta akdetmek mümkündür. Sigorta şirketlerinin geliştirdikleri poliçelerin detaylı özel koşullarını içeren ve genel şartların aksine hükümler içermeyen sözleşme maddeleridir.
Kaynak: Sigorta Terimleri Sözlüğü, Ozmusul Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 10/05/2010.

Reasürans nedir?

Bir sigorta şirketinin poliçe sattığı sigortalılardan satın aldığı risklerin bir kısmını veya tamamını diğer bir şirkete satmasıdır.
Daha basit bir ifadeyle sigorta şirketinin sigortalanmasıdır.
Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”, Demirhayat Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 14/05/2010.