Merkezi idare

Merkezi idare; mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir. İçişleri Bakanlığının belediyeler üzerindeki idari vesayet yetkisi buna örnektir. Ancak, idari vesayette denetlenen kamu tüzelkişiliği, kapsamı değişmekle beraber özerkliğe sahiptir. Yerinden yönetim kuruluşları için özerklik kural, denetim istisnadır, bu istisnai durumlar da kanunda öngörülmüştür.
Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat” Ders Notları, Ankara, 2009.

Belediye Yönetimi

Yerel yönetim kuruluşları içinde en önemlisi belediyedir. Türkiye nüfusunun yaklaşık %80’i belediye sınırları içinde yaşamaktadır.Belediyenin, yönetim sistemimiz içinde yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Belediye, il özel idaresi gibi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikal eden yönetim kurumlarındandır.
Türkiye’de iki çeşit belediye bulunmaktadır. Birincisi, bütünüyle Belediye Kanunu’na göre kurulan ve çalışan belediyeler; ikincisi ise yalnızca büyük kentlerde faaliyet gösteren ve farklı
bir statüye tabi olan Büyükşehir Belediyeleridir.
Belediye yönetiminin, “belediye başkanı”, “belediye meclisi” ve “belediye encümeni” olmak üzere üç organı bulunmaktadır.
Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat” Ders Notları, Ankara, 2009.
 

Danıştay’ın görevi ve teşekkülü

Türk kamu yönetimi sistemi içinde Danıştay’ın önemli bir yeri vardır. Danıştay, ülkemizde ilk olarak 10 Mayıs 1868 tarihinde “Şura-i Devlet” adıyla Fransız örneğine göre kurulmuştur. Danıştay, o günden bugüne varlığını kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir. Danıştay, hem yüksek idare mahkemesi ve hem de Devletin en yüksek danışma ve inceleme merciidir. Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanları, kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
Danıştay ayrıca, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar. Bunlara ilaveten Danıştay, idare ve vergi mahkemelerince verilen nihai kararları, temyiz mercii olarak inceleyip karara bağlamakla yükümlüdür. İdari yargı yerleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını giderir. Ayrıca idari yargı alanında içtihat bakımından uyum sağlamak amacı ile “içtihadı birleştirme kararları” alır. Danıştay, idari ve yargı görevlerini “kurul” olarak yerine getirir. Danıştay, 12’si dava, 1’i idari daire olmak üzere 13 daireden oluşur.
Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat” Ders Notları, Ankara, 2009.

Mason nasıl olunur?

Hemen hemen bütün derneklerde olduğu gibi Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’ne gerekli işlemlerin tamamlanması ile yeni üye alınır. Yeni üyelerin, yasa ve tüzüklerde belirtilen niteliklere uygun, Allah’a inanan, hür, belli bir kültür seviyesine sahip, aydın, çevrelerinde iyi tanınan, iyi ahlaklı, namuslu, dürüst, şerefli ve çalışkan kişiler olmalarına özen gösterilir. Bu nedenle adaylar özenle incelendikten sonra dernek üyeliğine kabul edilirler.
Not: Yazı yorumsuz olarak “mason.org.tr” web adresinden alınmıştır. Yazılanlara katılmayan okuyucularımızın düzeyli yorumları bekleriz.

Ziyaretçi kabul salonu nedir?

Seçmenlerin milletvekilleri ile görüşebilmek için tanıtım kartı almaları gereken salondur.
Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 28/04/2010.

Devlet Denetleme Kurulu’nun görevi nedir?

İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı deneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı organlarını denetleyemez.

Kod kanun nedir?

Belirli bir alanda yeni baştan düzenleme yapan kanunları ifade eder. Örneğin Vatandaşlık Kanunu bir kod kanun iken, bu Kanun’da değişiklik öngören bir kanun çerçeve kanundur.
Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 28/04/2010.

WikiLeaks’te kimler çalışıyor?

2006 yılında kurulan WikiLeaks’in bünyesinde Amerikalı, Avrupalı, Tayvanlı, Avustralyalı, Güney Afrikalı gazeteciler, Çinli muhalifler, matematikçiler, teknoloji alanında uzman isimler bulunuyor, sayıları 800 civarında tahmin edilen bu isimler, gönüllü çalışıyor.
Kaynak:Trt.Net.Tr Web Sitesi’nde 29.11.2010 tarihinde yayına giren WikiLeaks haberinden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 04/12/2010).

WikiLeaks’in lideri kim?

Oluşumun lideri eski bir bilgisayar korsanı olan Avustralyalı gazeteci Julian Assange…
Kaynak:Trt.Net.Tr Web Sitesi’nde 29.11.2010 tarihinde yayına giren WikiLeaks haberinden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 04/12/2010).

Salt olarak Wiki ne demektir?

Wikileaks: “what i know is…” Türkçesibildiğim demek”tir.
Kaynak: Yılmaz Özdil’in 01.12.2010 tarihinde Hürriyet Gazetesi’nde yayımlanan “Hepimiz wikiyiz birbirimizi biliriz” yazısından derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 04/12/2010).