Zorunlu Deprem Sigortası DASK size neler sunuyor?


Zorunlu Deprem Sigortası, ilgili kanunun hükmü gereğince zorunlu tutulan, depremin binalarda ve temellerinde doğrudan neden olacağı maddi zararların (deprem sonucu yangın, infilak ve yer kayması dahil), Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sigorta bedeline kadar teminat altına alındığı bir üründür. Teminat Dışında Kalan Haller

  • Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar.
  • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri.
  • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar.
  • Manevi tazminat talepleri.
Sigorta Bedeli Zorunlu Deprem Sigortası’nda amaç, asgari miktarda bir standart teminat sunulmasıdır. Bu nedenle DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat vermektedir. Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenmektedir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmektedir. Kaynak: akbank.com.tr